KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030
2011-11-23

Projekt realizowany z PO Kapita艂 Ludzki

Dzia艂anie 8.2: Transfer Wiedzy

Poddzia艂anie 8.2.2: Regionalne Strategie Innowacji Województwa 艁ódzkiego

Koszt realizacji projektu: 1855900,00 z艂

Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2010 – 31 grudnia 2012

Beneficjent: Województwo 艁ódzkie – Departament ds. Przedsi臋biorczo艣ci, Urz膮d Marsza艂kowski w 艁odzi

Rozwój województwa 艂ódzkiego b臋dzie harmonijny i zrównowa偶ony tylko wówczas, gdy funkcjonuj膮ce na jego terenie podmioty gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wy偶sze, organizacje samorz膮dowe, b臋d膮 wspiera艂y procesy innowacyjne we wszystkich obszarach aktywno艣ci gospodarczej.

Potrzeba wsparcia innowacyjno艣ci by艂a impulsem do opracowania projektu Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030. Celem tego projektu jest poprawa jako艣ci proinnowacyjnej polityki w województwie 艂ódzkim poprzez opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 艁ódzkiego RSI – 2030.

Projekt stanowi kontynuacj臋 realizowanego w latach 2008-2010 projektu „Aktualizacja RSI – Badania i Monitoring”. RSI jest strategicznym dokumentem okre艣laj膮cym cele
i kierunki dzia艂a艅 innowacyjnych. RSI to równie偶 ci膮g艂y proces rozwoju systemu innowacji
w regionie oraz 艣wiadomo艣ci systematycznego rozwoju potencja艂u innowacyjnego. Jest to tak偶e analiza potencja艂u badawczo-rozwojowego regionu i poziomu technologicznego przedsi臋biorstw, ich sk艂onno艣ci do stosowania innowacyjnych rozwi膮za艅 oraz pobudzania wspó艂pracy i wymiany do艣wiadcze艅.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa 艁ódzkiego ma ukaza膰 aktualny stan innowacyjno艣ci gospodarki regionu oraz sformu艂owa膰 dzia艂ania maj膮ce na celu zaktywizowanie podmiotów gospodarczych celem efektywnego wykorzystania potencja艂u innowacyjnego regionu. Powstaj膮ca Regionalna Strategia Innowacji ma si臋 przyczyni膰
do podniesienia poziomu innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci regionu, stymulowa膰 rozwój innowacji w 艂ódzkich firmach, mi臋dzy innymi dzi臋ki dzia艂aniom z zakresu transferu wiedzy.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.