KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 (projekt)
2012-08-08

Rozwój województwa łódzkiego będzie harmonijny i zrównoważony tylko wówczas, gdy funkcjonujące na jego terenie podmioty gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, organizacje samorządowe, będą wspierały procesy innowacyjne we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej.

Potrzeba wsparcia innowacyjności była impulsem do opracowania projektu Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030. Celem tego projektu jest poprawa jakości proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.

Projekt stanowi kontynuację realizowanego w latach 2008-2010 projektu „Aktualizacja RSI – Badania i Monitoring”. RSI jest strategicznym dokumentem określającym cele i kierunki działań innowacyjnych. RSI to również ciągły proces rozwoju systemu innowacji w regionie oraz świadomości systematycznego rozwoju potencjału innowacyjnego. Jest to także analiza potencjału badawczo-rozwojowego regionu i poziomu technologicznego przedsiębiorstw, ich skłonności do stosowania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzania współpracy i wymiany doświadczeń.

            Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 ma ukazać aktualny stan innowacyjności gospodarki regionu oraz sformułować działania prowadzące do zaktywizowania podmiotów gospodarczych celem efektywnego wykorzystania potencjału innowacyjnego regionu. Powstająca Regionalna Strategia Innowacji ma się przyczynić do podniesienia poziomu innowacyjności
i konkurencyjności regionu, stymulować rozwój innowacji w łódzkich firmach, między innymi dzięki działaniom z zakresu transferu wiedzy.

 

 

Cele szczegółowe projektu

 1. Opracowanie i przyjęcie do końca lutego 2013 r. Regionalnej Strategii Innowacji.
 2. Opracowanie i przyjęcie do końca lutego 2013 r. modelu stałych struktur zarządzania i wdrażania RSI w regionie.
 3. Promocja w czasie trwania projektu polityki innowacyjnej w regionie.
 4. Opracowanie i przyjęcie do końca lutego 2013 r. metody monitoringu
  i ewaluacji wdrażania RSI.
 5. Wdrożenie w czasie trwania projektu modelu transferu technologii w oparciu
  o Łódzką Platformę Transferu Wiedzy jako jednego z głównych narzędzi realizacji zapisów nowej Regionalnej Strategii Innowacji.

 

 

Konsultacje społeczne

 

Realizacja projektu Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 ma przyczynić się
do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian, jakie obecnie zachodzą w regionie
w zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, jak i regionu.

 

Osiągnięcie zakładanego celu projektu będzie możliwe dzięki wpływowi społeczeństwa regionu łódzkiego na kształt ostatecznego dokumentu. W związku
z tym planuje się włączenie mieszkańców województwa do współtworzenia strategii poprzez wypełnienie ankiet oraz udział w konsultacjach społecznych planowanych na styczeń 2013 roku.

 

Głównym celem konsultacji jest zapewnienie wysokiego poziomu uspołecznienia procesu tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, czyli włączenie do procesu najważniejszych podmiotów gospodarczych, takich jak: przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu oraz wszystkie podmioty zainteresowane podnoszeniem poziomu innowacyjności regionu. 

 

Spotkania, które będą miały charakter informacyjno-konsultacyjny odbędą się w Łodzi oraz podregionach: centralnym, zachodnim, wschodnim, północnym.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.