KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
RSI – Seminaria online

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przystępuje do realizacji projektu,pn. „Kompleksowa organizacja spotkań, seminariów, konferencji wspierających proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030”

 

Zarejestruj się na bezpłatne seminaria online:

 

 

03.09.2015 Zarządzanie wynikami badań naukowych w Europie i USA

 

 Lp

Prelegent

Temat wystąpienia

Czas

 1.

Dr Dariusz Trzmielak

Budowa przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw – znaczenie prac naukowo-badawczych i ich transferu do praktyki gospodarczej

90 minut

2. 

Uwarunkowania wyboru strategii w procesie komercjalizacji prac badawczych na rynkach międzynarodowych

 3.

 

Partnerstwo strategiczne przedsiębiorstw
i instytucji naukowo-badawczych w procesach komercjalizacji w Polsce i wybranych krajach

 

 4.

 

Preferowane modele procesów komercjalizacji prac badawczych w Europie
i w USA

 

 5.

Przykłady komercjalizacja wyników badań
w ośrodkach w Europie i USA

 

Sylwetka Prelegenta:

 

Dr Dariusz Trzmielak

od 1995 roku jest pracownikiem Zakładu Badań Marketingowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu łódzkiego. Swoje ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy budował między innymi kierując w latach 2004-2007 Centrum Innowacji w Amerykańsko-Polskim Programie Offsetowym Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki. Jest ekspertem z zakresu innowacji  i nowych technologii. Specjalizuje się w ocenie potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jego główne zainteresowania skupiają się na ocenie rynku dla nowych technologii.

 

 

Uczestnicy nabędą wiedzę:

 • Spojrzenia na proces komercjalizacji w warunkach istnienia rynków międzynarodowych.
 • Do identyfikacji potencjalnych szans oraz barier dla rozwoju i wdrożenia innowacji
  w Europie i USA.
 • Do budowania relacji (networking) międzynarodowych.

 

Podczas warsztatów uczestnikom zostaną przedstawione dobre praktyki zagraniczne z zakresu zarządzania wynikami badań.

 

10.09.2015 Zarządzanie wartością wiedzy w nauce – ocena wartości ekonomicznej wyników badań

 

 Lp.

Prelegent

Temat wystąpienia

Czas

 1.

Dr Paweł Głodek

Dr Jarosław Ropęga

Wiedza, innowacje, nowe technologie we współczesnej gospodarce – korzyści z innowacji

90 minut

2. 

Wartość innowacyjna a wartość rynkowa

3. 

Ocena możliwości wdrożenia wyników badań na podstawie wartości ekonomicznej przedsięwzięcia

4. 

Ocena wartości wyników badań a plan komercjalizacji

5. 

Przygotowanie i realizacja oceny wartości ekonomicznej nowego przedsięwzięcia

 6.

Dobre praktyki przy szacowaniu wartości ekonomicznej wyników badań

 

Sylwetki Prelegentów:

 

Dr Paweł Głodek

jest doktorem ekonomii w dziedzinie nauk o zarządzaniu (temat rozprawy: Zewnętrzne źródła finansowania procesów zakładania i rozwoju małych firm technologicznych)

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z innowacyjnością, transferem technologii oraz problematyką jego finansowania wynikające z doświadczeń nabytych w trakcie szkolenia na Uniwersytecie Teksańskim w Austin (USA), oraz współpracy z m.in. Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszeniem Organizatorów ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM. Realizował on badania własne oraz prowadzone w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z tego zakresu w tym: (i) analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie łódzkim, śląskim, mazowieckim i dolnośląskim w ramach budowy regionalnych strategii innowacji w latach 2003 – 06 i 2012 – 14, (ii) projektów odnoszących się do innowacyjności przedsiębiorstw w układzie międzynarodowym – BEPART 2004-2007, oraz INNOPOLIS 2010-2012, (iii) doświadczanie w zakresie transferu technologii w warunkach uczelni wyższej dotyczące: realizacji projektu ,,Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców” (kierownik projektu); pracy w charakterze członka komitetu ekspertów projektu „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” – projekt systemowy PARP; projektów eksperckich z zakresu transferu technologii realizowanych w latach 2007 – 2013 dla Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytut Badawczego w Radomiu.

 

Dr Jarosław Ropęga

od 15 lat pracuje w szkolnictwie wyższym. Od 2004 roku jest pracownikiem Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Zarządzania UŁ. Obszary zainteresowania zawodowego: przedsiębiorczość, procesy zarządzania firmami sektora MSP, innowacje, przeciwdziałanie niepowodzeniom gospodarczym firm sektora MŚP.

 • Ekspert w projekcie Stigma of failure and early warning tools, zleconym przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej
 • Ekspert w projekcie Akademia Innowacji prowadzenie szkoleń  i doradztwo dla przedsiębiorców z zakresu  tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz finansowania innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych
 • Ekspert w projekcie Kreo Arte Regionalis — Wsparcie Przedsiębiorczości i Innowacyjności Sektorów Kreatywnych
 • Przygotowanie biznes planu dla nowego innowacyjnego przedsięwzięcia biznesowego, w oparciu o które będzie prowadzona działalność nowej spółki kapitałowej, utworzonej wraz z inwestorem kapitałowym ATUŁ Venture, na zlecenie Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego Akcelerator Technologii
 • Pracownik naukowy wykonujący usługę doradczą w projekcie Identyfikacja potencjału rynkowego nowej technologii za pomocą metody Quick look dla Techpal Sp. z o.o.
 • Przeprowadzenie szkoleń Tworzenie Biznes Planu z elementami przygotowania nowo zakładanej firmy pod pozyskanie finansowania na zlecenie Fundacji „Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego”
 • Coach i mentor w projekcie Scouting – aktywny system monitorowania i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorstw.

 

Celem warsztatu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na praktyczną ocenę wartości wyników badań. Uczestnik warsztatu uzyska:

 • podstawowe informacje jak ocenić wartość ekonomiczną wyników prac naukowo – badawczych,
 • umiejętności kompleksowego  spojrzenia na proces szacowania wartości wyników badań 
 • i nowego rozwiązania przy współpracy z przedsiębiorcą,
 • wiedzę z zakresu metodologii oceny wartości ekonomicznej wyników badań, korzyści wynikających z innowacyjności,
 • umiejętność rozpoznawania istotnych stymulant i barier dla przygotowania oceny możliwości wdrożenia wyników badań.

 

Podczas warsztatów przedstawiona zostanie metodologia przygotowania planu komercjalizacji w obszarze analizy wartości wyników badań.

17.09.2015 Strategie komercjalizacji wyników badań w spółkach akademickich

 

 Lp.

Prelegent

Temat wystąpienia

Czas

1.

Dr Paweł Głodek

Kultura przedsiębiorczości akademickiej

90 minut

2. 

Spółki akademickie ich rola w procesie transferu wiedzy

3. 

Zasady tworzenia spółek akademickich

4. 

Podstawowe strategie komercjalizacji spółek start – up

5. 

Finansowanie działalności spółek akademickich wdrażających wyniki badań

 

Sylwetka Prelegenta:

 

Paweł Głodek

jest doktorem ekonomii w dziedzinie nauk o zarządzaniu (temat rozprawy: Zewnętrzne źródła finansowania procesów zakładania i rozwoju małych firm technologicznych)

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z innowacyjnością, transferem technologii oraz problematyką jego finansowania wynikające z doświadczeń nabytych w trakcie szkolenia na Uniwersytecie Teksańskim w Austin (USA), oraz współpracy z m.in. Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszeniem Organizatorów ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM. Realizował on badania własne oraz prowadzone w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z tego zakresu w tym: (i) analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie łódzkim, śląskim, mazowieckim i dolnośląskim w ramach budowy regionalnych strategii innowacji w latach 2003-06 i 2012-14, (ii) projektów odnoszących się do innowacyjności przedsiębiorstw w układzie międzynarodowym – BEPART 2004-2007, oraz INNOPOLIS 2010-2012, (iii) doświadczanie w zakresie transferu technologii w warunkach uczelni wyższej dotyczące: realizacji projektu ,,Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców” (kierownik projektu); pracy w charakterze członka komitetu ekspertów projektu „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” – projekt systemowy PARP; projektów eksperckich z zakresu transferu technologii realizowanych w latach 2007-2013 dla Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytut Badawczego w Radomiu.

 

Uczestnicy warsztatów nabędą:

 • Zdolność rozpoznawania pomysłów innowacyjnych już na wczesnym etapie.
 • Umiejętność formułowania strategii niezależnie od tego jaka będzie ścieżka wprowadzania innowacyjnego pomysłu (patenty, kontrakty badawcze, konsultacje, laboratoria badawcze, etap inkubacji itd.).
 • Zdolność otworzenie się na innowacje powstałe w sektorze naukowo-badawczym.
 • Nabędą wiedzę na temat strategii komercjalizacji i transferu wiedzy i technologii jednostek naukowo-badawczych  do firm akademickich.
 • Nabędą wiedzę z komercjalizacji wyników technologii uniwersyteckich.
 • Nabędą wiedzę w zakresie przedsiębiorczości akademickiej.
01.10.2015 Strategie licencjonowania, utworzenia firmy spin – off oraz sprzedaży wyników badań

 

 Lp.

Prelegent

Temat wystąpienia

Czas

1. 

Dr Dariusz Trzmielak

Strategie komercjalizacji jednostki naukowo-badawczej i przedsiębiorstwa

90 minut

2. 

Strategie transferu wiedzy z jednostki naukowo-badawczej do przedsiębiorstw

3. 

Rola licencjonowania w strategii przedsiębiorstwa

4. 

Licencja i wniesienie aportu do spółki

5. 

Zasady tworzenia spółek spin – off

6. 

Komercjalizacja wyników badań na podstawie wniesienia licencji do spółki

7. 

Sprzedaż wyników badań – modele sprzedaży

 

Sylwetka Prelegenta:

 

Dr Dariusz Trzmielak

od 1995 roku jest pracownikiem Zakładu Badań Marketingowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu łódzkiego. Swoje ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy budował między innymi kierując w latach 2004 -2007 Centrum Innowacji w Amerykańsko-Polskim Programie Offsetowym Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki. Jest ekspertem z zakresu innowacji  i nowych technologii. Specjalizuje się w ocenie potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jego główne zainteresowania skupiają się na ocenie rynku dla nowych technologii.

 

Celem seminarium  jest uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na praktyczny dobór strategii komercjalizacji  wyników badań w połączeniu ze strategią finansowania wyników badań na każdym etapie procesu komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej.

 

Uczestnik warsztatu uzyska:

 • Podstawowe informacje jak wybrać  strategię komercjalizacji  wyników prac naukowo-badawczych.
 • Umiejętności kompleksowego  spojrzenia na proces komercjalizacji w szczególności na problem ochrony własności intelektualnej wyników badań i nowego rozwiązania.
 • Wiedzę z zakresu zabezpieczenia i sfinansowania własności intelektualnej wyników badań w celu późniejszego udzielenia licencji lub utworzenia firmy spin – off.
 • Umiejętność myślenia w kategoriach wartości i korzyści dla rynku, inwestora, licencjobiorcy.
 • Umiejętność rozpoznawania istotnych cech rynku, branży lub sektora w których odbywa się komercjalizacja.

 

Podczas warsztatów przedstawione zostaną wybrane dobre praktyki w zakresie tworzenia firmy spin – off i udzielania licencji – na przykładzie firm działających w obszarze nanotechnologii oraz biotechnologii.

 

08.10.2015 Internacjonalizacja działalności firm typu start – up

 

Lp.

Prelegent

Temat wystąpienia

Czas

1. 

Jacek Kosiec

Firmy start – up – fazy rozwoju

90 minut

2. 

Internacjonalizacja działalność firmy innowacyjnej

3. 

Wsparcie internacjonalizacji firmy start – up
w Polsce

4. 

Firmy start – up w krajach Unii Europejskiej i USA

5. 

Przykłady internacjonalizacji działalności polskich spółek

 

Sylwetka Prelegenta

 

Jacek Kosiec

ekspert w dziedzinie transferu i komercjalizacji technologii, zrządzania projektami i małymi przedsiębiorstwami a także w dziedzinie analizy finansowej projektów (w tym analizy biznes planów i studiów wykonalności), oceny projektów doradczych, oceny przedsięwzięć w zakresie oddziaływania na środowisko dla parków przemysłowych, parków technologicznych oraz inkubatorów technologicznych, a także ekspert w dziedzinie funduszy europejskich. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie transferu i komercjalizacji technologii zwłaszcza w zakresie oceny potencjału ekonomicznego i opłacalności przedsięwzięcia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe wspiera kilkuletnia praca naukowo badawcza.  Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim wg programu IC2 Institute Uniwersytetu Teksańskiego z zakresu komercjalizacji nauki i technologii. Brał udział w eksperymentach w dziedzinie cząstek elementarnych m.in. w CERN, pracował na Uniwersytecie Warszawskim, na Goethe Universitaet we Frankfurcie n. Menem i w Max Planck Institute w Monachium. Zdobyte doświadczenia w pracy naukowej oraz wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i technologii skutecznie wykorzystuje w praktyce. Jest współzałożycielem kilku firm komercjalizujących wyniki badań naukowych, z których pierwsza powstała w 1988r. (Geva Sp. z o.o.). Współpracował z laureatem Nagrody Nobla – prof. G. Charpakiem w komercjalizacji systemu do radiografii do zastosowań biologicznych, medycznych i innych. Równolegle zajmował się zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi innowacyjności w tym modelami procesów innowacyjnych oraz powołaniem parków technologicznych w Warszawie – jako koordynator projektu z udziałem głównych uczelni Warszawy, i w Płocku – jako doradca zarządu PKN ORLEN. Był pomysłodawcą i inicjatorem Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Od 1997r. pełnił funkcję członka zarządu oraz komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) skupiającego przedstawicieli inkubatorów przedsiębiorczości, nauki, biznesu oraz instytucji samorządowych i rządowych utworzonego w celu gromadzenia i wymiany doświadczeń. W latach 1998 – 2000 był koordynatorem programu USAID – FABRYKAT 2000 (budżet 4,2 mln dolarów) mającego na celu wsparcie polskich centrów transferu technologii i pomoc innowacyjnym przedsiębiorstwom przez ekspertów z USA i UE. Od 2001r. pełnił funkcję prezesa zarządu Fundacji Technopolis współpracującej z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie nad powołaniem Technopilis Warszawa Kampus Bemowo, którego głównym celem była praca nad zorganizowaniem kompleksowego środowiska dla tworzenia, rozwoju i szybkiego wzrostu firm innowacyjnych oraz współpracy nauki z przemysłem. W latach 2004 – 2012 wykonał ok. sto ekspertyz i opinii z zakresu: modeli finansowych i transakcji instrumentami finansowymi, funkcjonowania podmiotów gospodarczych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, inwestycji i działalności operacyjnej przedsiębiorstw m.in. w sektorze rafineryjnym, meblarskim, przedsiębiorstwach komunalnych, w tym sprawy upadłości podmiotów, prywatyzacji spółek SP i komunalnych, sprzedaży spółek NFI.Obecnie J. Kosiec jest odpowiedzialny za projekty w obszarze technologii kosmicznych w Creotech Instruments S.A., jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki. Bogatym doświadczeniem oraz szeroką wiedzą na temat komercjalizacji i transferu technologii, funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwami dzieli się z uczestnikami szkoleń, warsztatów i konferencji.

 

Uczestnicy warsztatów uzyskają wiedzę z zakresu:

 • Tworzenia i rozwoju firm start – up.
 • Szans i zagrożeń dla internacjonalizacji działalności spółek innowacyjnych.
 • Pprogramów wsparcia dla internacjonalizacji działalności start – up.

 

Uczestnicy seminarium uzyskają umiejętności:

 • Rozpoznawania fazy działalności spółki dla internacjonalizacji działalności.
 • Oceny wartości ekonomicznej oferty firmy dla inwestorów i klientów na rynku międzynarodowym.

 

Przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresie:

 • polskich start – up poszukujących rynków zagranicznych dla swojej działalności biznesowej,
 • zagranicznych start-up działających poza krajem macierzystym.

 

15.10.2015 Zarządzanie wynikami badań w spółce spin – off

 

Lp. 

Prelegent

Temat wystąpienia

Czas

1. 

Dr Ewa Postolska

Zarządzanie wynikami badań na uczelni
i w przedsiębiorstwie

90 minut

2. 

Prawne aspekty utworzenia spółki spin – off

3. 

Komercjalizacja wynikami badań powstałych w ośrodku naukowo – badawczym w spółkach spin – off

4. 

Pozyskiwanie środków inwestycyjnych dla wdrożenia wyników badań

5. 

Studia przypadków dla tworzenia i działania spółek spin – off

 

Sylwetka Prelegenta:

 

Dr Ewa Postolska

posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu zarzadzania wynikami badań, w tym w spółce spin – off.

Jako zarządzająca funduszem inwestycyjnym StartMoney od 11.2011r. (od utworzenia funduszu) i jako członek komitetu oceny projektów oraz komitetu inwestycyjnego decydującego o preinkubacji i inwestycjach i wybrane projekty, brała udział w ocenie ok. 500 projektów zgłoszonych w celu inwestycji w okresie 11.2011-02.2014, z których StartMoney przeprowadził 40 preinkubacji (przygotowanie do inwestycji kapitałowej) oraz 11 inwestycji w nowozałożone spółki. Aktualnie realizuje nadzór inwestorski i jest doradcą biznesowym dla spółek z inwestycja StartMoney.

Jako Dyrektor w Akceleratorze Technologii UŁ (10.2003-08.2007) i następnie prezes zarządu Wnioskodawcy – Fundacji UŁ Centrum Innowacji–Akcelerator Technologii (09.2007-dzisiaj), od 10.2003 brała udział, jako kierownik projektu, w budowaniu Inkubatora Technologii UŁ, pozyskiwaniu firm i technologii do komercjalizacji i tworzeniu start – up/spin – off – 6,5 roku doświadczenia, w tym udział w ocenie innowacyjnych pomysłów ok. 70 rocznie, doradztwo przy biznes planach i strategii dla start – upów ok. 20 rocznie (wszystkie branże), doświadczenie  ze współpracy z funduszami inwestycyjnymi – zalążkowymi i venture capital i aniołami biznesu – przy pozyskiwaniu inwestycji w formie udziałów ze środków prywatnych dla uczestników Inkubatora UŁ oraz innych pomysłodawców i przedsiębiorców z grupy Mikro- i MSP.

 

Uczestnik po seminarium:

 • Wie jakie muszą być spełnione podstawowe warunku dla utworzenia spółki spin – off
 • Zna narzędzia i procedury służące realizacji zadań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych w spółce spin – off
 • Potrafi zidentyfikować istotne cechy rynku, branży lub sektora dla wdrożenia wyników badań w spółce spin – off
22.10.2015 Finansowanie wdrożenia wyników badań w przedsiębiorstwie

 

Lp. 

Prelegent

Temat wystąpienia

Czas

1. 

Dr Paweł Głodek

 

Etapy rozwoju innowacji a źródła finansowania

 

90 minut

2. 

Finansowanie innowacji w procesie komercjalizacji. Mechanizmy wspierające i finansujące działania innowacyjne.

3. 

Analiza wybranych przykładów komercjalizacji wyników badań, w tym przy wykorzystaniu kapitału udziałowego

 

Sylwetka prelegenta:

 

Dr Paweł Głodek

jest doktorem ekonomii w dziedzinie nauk o zarządzaniu (temat rozprawy: Zewnętrzne źródła finansowania procesów zakładania i rozwoju małych firm technologicznych)

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z innowacyjnością, transferem technologii oraz problematyką jego finansowania wynikające z doświadczeń nabytych w trakcie szkolenia na Uniwersytecie Teksańskim w Austin (USA), oraz współpracy z m.in. Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszeniem Organizatorów ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM. Realizował on badania własne oraz prowadzone w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z tego zakresu w tym: (i) analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie łódzkim, śląskim, mazowieckim i dolnośląskim w ramach budowy regionalnych strategii innowacji w latach 2003 – 06 i 2012 – 14, (ii) projektów odnoszących się do innowacyjności przedsiębiorstw w układzie międzynarodowym – BEPART 2004-2007, oraz INNOPOLIS 2010-2012, (iii) doświadczanie w zakresie transferu technologii w warunkach uczelni wyższej dotyczące: realizacji projektu ,,Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców” (kierownik projektu); pracy w charakterze członka komitetu ekspertów projektu „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” – projekt systemowy PARP; projektów eksperckich z zakresu transferu technologii realizowanych w latach 2007-2013 dla Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytut Badawczego w Radomiu.

 

Uczestnik po zakończonym seminarium:

 • Zna i rozumie proces komercjalizacji wyników badań naukowych oraz proces budowania planu finansowego jako elementu planu komercjalizacji lub biznes planu spółki wdrażającej wyniki badań.
 • Zna i rozumie proces podejmowania decyzji o strategii komercjalizacji na podstawie analizy dostępnych źródeł finansowania i innych istotnych czynników.
05.11.2015 Od pomysłu do przemysłu - modele komercjalizacji w sektorach kreatywnych

 

Lp. 

Prelegent

Temat wystąpienia

Czas

1. 

Dr Małgorzata Grzegorczyk

Co to jest komercjalizacja, jak to wygląda w praktyce?

90 minut

2. 

Cechy charakterystyczne procesu komercjalizacji w sektorach kreatywnych

3. 

Ścieżki komercjalizacji od pomysłu do przemysłu w kulturze i innych sektorach kreatywnych.

4. 

Platformy internetowe, zaangażowanie społeczne, crowfunding i inne narzędzia wsparcia procesów komercjalizacji.

5. 

Inkubatory przedsiębiorczości dla branż kreatywnych – kształtowanie kultury innowacyjnej.

6. 

Przykłady komercjalizacji w branżach kreatywnych

 

Sylwetka Prelegenta:

 

Dr Małgorzata Grzegorczyk

Adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim w 2008r. Od ponad 6 lat Współpracuje z Centrum Transferu Technologii UŁ oraz Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii UŁ w zakresie programów edukacyjnych poświęconych komercjalizacji oraz oceny potencjału rynkowego innowacji. Kierownik Podyplomowych Studiów Komercjalizacji MSTC na licencji University of Texas, USA, realizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ.  Wykładowca w ramach programów menedżerskich oraz projektów przeznaczonych dla działalności typu spin-off spin-out w zakresie marketingu oraz komercjalizacji innowacji. Współpraca w zakresie szkoleń: Accenture, PARP, Łódzka Izba Handlowo-Przemysłowa, CTT UŁ, Questus, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Technopark Gliwice, INBIT, Chili Event i inne.

Posiada doświadczenie w obszarze oceny potencjału rynkowego nowych technologii oraz wyników badań naukowych (ekspertyzy m.in. dla: Bełchatowsko-Kleszczowski Park Technologiczny, Politechnika Koszalińska, Politechnika Białostocka, Technopark Gliwice, CTT UŁ, CIAT UŁ, Urząd Marszałkowski w Łodzi) a także strategii marketingowych (Multibank, Wólczanka, Redan, Akademia Muzyczna w Łodzi). Ekspert w programach rozwoju doktorantów oraz komercjalizacji wyników badań UŁ oraz innych uczelni. Ekspert w zakresie strategii rozwoju oraz komercjalizacji badań w Programie Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej w Łodzi oraz w programach Bioenergia dla regionu, Turyzm dla regionu (Centrum Badań i Innowacji Proakademia).

Prowadzi badania naukowe w obszarze rozwoju systemu transferu wiedzy i komercjalizacji w Polsce, USA i wybranych krajach europejskich (Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw – projekt NCN) . 

Uczestnik międzynarodowych projektów poświęconych tematyce rozwoju innowacyjności (Making Knowledge Work), wdrażaniu idei Open Innovation (European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies – EURIS), wdrażania modeli screeningu innowacji (SCOUTING).

Członek Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Marketingu.

 

Celem seminarium jest uzyskanie wiedzy i umiejętności wspierających upowszechnianie i procesy komercjalizacji kultury i sektorów kreatywnych.

 

Uczestnik warsztatu uzyska:

 • Podstawowe informacje jak wygląda proces komercjalizacji w sektorach kreatywnych.
 • Wiedzę na temat modeli komercjalizacji, istotnych elementów komercjalizacji oraz możliwych błędów i pułapek.
 • Umiejętność rozpoznawania stymulant i barier komercjalizacji.
 • Wiedzę z zakresu możliwości zastosowania nowych technologii i narzędzi wspierających komercjalizację w sektorach kreatywnych.
 • Umiejętność oceny oraz wykorzystania oferty ośrodków wspierających procesy komercjalizacji, znajomość dobrych praktyk zachęcających do prowadzenia działalności gospodarczej.
12.11.2015 Modele komercjalizacji wyników badań i transferu wiedzy i technologii w sektorze biotechnologicznym

 

Lp. 

Prelegent

Temat wystąpienia

Czas

1. 

 

Dr Paweł Głodek

Dr Łukasz Kutrzeba

 

Komercjalizacja w sektorze biotechnologicznym

90 minut

2. 

Cechy charakterystyczne procesu komercjalizacji w biotechnologii

3. 

Różnice w komercjalizacji wyników badań  wytworzonych w fazie in-vivo
i in-vitro

4. 

Transfer technologii z laboratorium do przedsiębiorstwa

5. 

Przykłady komercjalizacji w sektorze biotechnologicznym

 

Sylwetki Prelegentów:

 

Dr Paweł Głodek

jest doktorem ekonomii w dziedzinie nauk o zarządzaniu (temat rozprawy: Zewnętrzne źródła finansowania procesów zakładania i rozwoju małych firm technologicznych)

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z innowacyjnością, transferem technologii oraz problematyką jego finansowania wynikające z doświadczeń nabytych w trakcie szkolenia na Uniwersytecie Teksańskim w Austin (USA), oraz współpracy z m.in. Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszeniem Organizatorów ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM. Realizował on badania własne oraz prowadzone w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z tego zakresu w tym: (i) analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie łódzkim, śląskim, mazowieckim i dolnośląskim w ramach budowy regionalnych strategii innowacji w latach 2003 – 06 i 2012 – 14, (ii) projektów odnoszących się do innowacyjności przedsiębiorstw w układzie międzynarodowym – BEPART 2004 – 2007, oraz INNOPOLIS 2010-2012, (iii) doświadczanie w zakresie transferu technologii w warunkach uczelni wyższej dotyczące: realizacji projektu ,,Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców” (kierownik projektu); pracy w charakterze członka komitetu ekspertów projektu „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” – projekt systemowy PARP; projektów eksperckich z zakresu transferu technologii realizowanych w latach 2007-2013 dla Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytut Badawczego w Radomiu.

 

Dr Łukasz Kutrzeba

absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktor nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Mississippi, USA od 2009, ekspert w zakresie komercyjnego wykorzystania wyników badań B+R. Posiada szeroką wiedzę wspartą doświadczeniem w komercjalizacji badań, innowacyjnych startupów, finasowania badań, strategii biznesowych i marketingu projektów badawczych.

 

Celem seminarium  jest uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na scharakteryzowanie zasad komercjalizacji w sektorze biotechnologicznym

 

Uczestnik warsztatu uzyska:

 • Podstawowe informacje jak wygląda proces komercjalizacji w sektorze biotechnologii.
 •  Umiejętności kompleksowego  spojrzenia na proces komercjalizacji wyników badań uzyskanych w laboratorium biotechnologicznym.
 • Wiedzę z zakresu transferu wyników badań z laboratorium do przedsiębiorstw.
 • Umiejętność rozpoznawania istotnych stymulant i barier na rynku biotechnologii.
 • Podczas warsztatów przedstawione zostaną dobre praktyki z sektora Life Science.
19.11.2015 Zarządzanie prawami własności przemysłowej w konsorcjach z udziałem ośrodków naukowych i przedsiębiorstw

 

Lp. 

Prelegent

Temat wystąpienia

Czas

1. 

Dr Paweł Głodek

Mgr Sybilla Graczyk

Utwory i wynalazki

90 minut

2. 

Wzory użytkowe i przemysłowe

3. 

Umowy o dokonanie wynalazku w konsorcjum badawczym

4. 

Umowy o wykorzystanie własności przemysłowej przez uczestnika konsorcjum badawczego

5. 

Umowy kooperacyjne i prawne aspekty współpracy w tworzeniu i wykorzystywaniu własności intelektualnej

 

Sylwetki Prelegentów:

 

Dr Paweł Głodek

jest doktorem ekonomii w dziedzinie nauk o zarządzaniu (temat rozprawy: Zewnętrzne źródła finansowania procesów zakładania i rozwoju małych firm technologicznych)

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z innowacyjnością, transferem technologii oraz problematyką jego finansowania wynikające z doświadczeń nabytych w trakcie szkolenia na Uniwersytecie Teksańskim w Austin (USA), oraz współpracy z m.in. Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszeniem Organizatorów ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM. Realizował on badania własne oraz prowadzone w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych  z tego zakresu w tym: (i) analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie łódzkim, śląskim, mazowieckim i dolnośląskim w ramach budowy regionalnych strategii innowacji w latach 2003-06 i 2012-14, (ii) projektów odnoszących się do innowacyjności przedsiębiorstw w układzie międzynarodowym – BEPART 2004-2007, oraz INNOPOLIS 2010-2012, (iii) doświadczanie w zakresie transferu technologii w warunkach uczelni wyższej dotyczące: realizacji projektu ,,Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców” (kierownik projektu); pracy w charakterze członka komitetu ekspertów projektu „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” – projekt systemowy PARP; projektów eksperckich z zakresu transferu technologii realizowanych w latach 2007 – 2013 dla Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytut Badawczego w Radomiu.

 

Mgr Sybilla Graczyk

Magister prawa, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat, od marca 2001 roku, wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu zarządzania własnością intelektualną, specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców. Zajmuje się ich obsługą korporacyjną (prawo spółek), z zakresu własności intelektualnej, prawa zobowiązań i prawa konkurencji. Obsługuje przedsiębiorców należących do  grup kapitałowych, w tym z udziałem przedsiębiorców zagranicznych.

Od roku akademickiego 2004/2005 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi zajęcia, w tym wykłady, konwersatoria i ćwiczenia, obejmujące zakresem tematycznym prawo dla przedsiębiorców. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich prowadzi szkolenia dla konsumentów i przedsiębiorców.

 

Celem seminarium jest budowanie umiejętność doboru formy zabezpieczenia prawnego dla przedmiotów własności intelektualnej i przemysłowej w konsorcjum naukowo-badawczym.

 

Uczestnik seminarium:

 • Zrozumie kategorie praw własności przemysłowej i różnice między nimi.
 • Zapozna się z poszczególnymi prawami prawa własności przemysłowej (patenty, wzory przemysłowe), co wzmocni jego pewność siebie w zakresie prawnym prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zapozna się z odpowiedzialnością za bezprawne korzystanie z przedmiotów będących pod ochroną poszczególnych praw własności intelektualnej.
 • Zapozna się z zasadami zawierania umów dot. własności intelektualnej w konsorcjach
  z udziałem ośrodka naukowo-badawczego.
 • Zrozumie podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej przy współpracy w tworzeniu i wykorzystywaniu własności intelektualnej

 

 

Seminaria on-line (webinary) są to szkolenia prowadzone na żywo i transmitowane w internecie w tzw. „pokoju wirtualnym“. Webinary trwają 60 -90 min. Żeby w nich uczestniczyć wystarczy dostęp do interenetu i przeglądarka dowolnego typu. W webinarze można również uczestniczyć używając smartfona połączonego z internetem.

 

Aby wziąć udział w webinarach należy zarejestrować się  Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie przysłany link przenoszący  bezpośrednio do pokoju wirtualnego. Żeby wziąć  w nim udział wystarczy kliknąć przesłany link.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

rsi@larr.lodz.pl

 

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.