KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
2009-08-25
B   |   C   |   E   |   G   |   I   |   K   |   M   |   N   |   O   |   P   |   R   |   S   |   U   |   W   |   Z
B
Beneficjent
Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (której ustawa przyznaje zdolność prawną), realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
C
Cross-financing (zasada elastycznego, krzyżowego finansowania)
Zasada mająca na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych, polegająca na finansowaniu działań, które należą do obszaru interwencji innego funduszu strukturalnego. Zasada ta dotyczy jedynie działań, które są niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu lub grupy projektów i są bezpośrednio z nimi związane. Udział środków możliwych do objęcia zasadą jest ograniczony do 10% na poziomie osi priorytetowej.
E
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Jeden z funduszy strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Fundusz ten udziela przede wszystkim wsparcia inwestycjom produkcyjnym, związanym z rozwojem infrastruktury, lokalnych inicjatyw rozwojowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Fundusz strukturalny, który służy osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie działań w ramach pięciu obszarów wsparcia: aktywnej polityki rynku pracy, przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, kształcenia ustawicznego, adaptacyjności i rozwoju przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy.
Fundusze strukturalne
Zasób finansowy UE, umożliwiający pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne w okresie programowania 2007-2013 składają się Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS).
G
Generator wniosków aplikacyjnych
To narzędzie służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie projektów. Generator wspiera beneficjentów w prawidłowym przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów poprzez dostępne instrukcje wypełniania wniosku, w formie pomocy przy każdym wypełnianym polu oraz w formie listy błędów przy walidacji wniosków.
I
Innowacyjność
Zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych.
Instytucja płatnicza
Jedna lub kilka instytucji krajowych, regionalnych lub lokalnych, wyznaczonych przez państwo członkowskie UE w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji Europejskiej. W Polsce jest nią minister finansów.
StrzałkaInstytucja pośrednicząca w zarządzaniu
Jednostka publiczna lub prywatna, na które instytucja zarządzająca deleguje część uprawnień.
K
Komisja oceniająca
Ocenia wnioski o udzielenie dotacji oraz sporządza listę wniosków, które otrzymały wystarczającą liczbę punktów, aby otrzymać dotację.
Koszty kwalifikowane
Część kosztów, na które jest udzielana dotacja, spełniających następujące warunki: są niezbędne do realizacji projektu i zostaną uwzględnione przez instytucję udzielającą dotacji w umowie dotacji oraz są przedstawione w najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów; są rzeczywiście poniesione przez przedsiębiorcę; są udokumentowane fakturami i innymi dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności.
Krajowy System Usług (KSU)
Dobrowolnie zrzeszone organizacje otoczenia biznesu, świadczące usługi na rzecz małych i średnich firm. Są to fundacje, stowarzyszenia, izby gospodarcze i lokalne fundusze pożyczkowe. KSU działa pod patronatem PARP.
Krajowa Sieć Innowacji (KSI)
Grupa usługodawców KSU świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W chwili obecnej usługi te obejmują: przeprowadzenie audytu technologicznego; obsługę procesu transferu technologii (przygotowanie oferty lub zapytania o technologię, przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii, pomoc doradczą we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii, monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej).
M
Monitorowanie finansowe
Monitorowanie zarządzania środkami z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przyznanymi na realizację programów i projektów. Jest podstawą oceny sprawności ich wydatkowania.
Monitorowanie rzeczowe
Monitorowanie postępu realizacji programów i projektów poprzez system wskaźników określonych w dokumentach programowych.
N
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
Podstawowy dokument przygotowywany przez każdy kraj członkowski UE, określający krajowe priorytety, na które będą przeznaczone unijne fundusze w okresie programowania 2007-2013. Celem głównym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.
O
Ocena oddziaływania na środowisko
Badanie polegające na określeniu, opisie i ocenie bezpośrednich i pośrednich skutków danego przedsięwzięcia dla: ludzi oraz środowiska naturalnego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania między tymi elementami; dóbr materialnych i dziedzictwa kultury. Ocena wpływu na środowisko powinna być wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.
P
Płatność końcowa
Dokonywana jest po zakończeniu projektu, na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową wraz ze sprawozdaniem końcowym i niezbędnymi załącznikami. Płatność końcowa obejmuje refundację rzeczywiście poniesionych kosztów, zgodnie z załącznikiem do umowy o dofinansowanie.
Pomoc de minimis
Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto w trzech kolejnych latach. Pomoc de minimis nie może być udzielana sektorowi transportu, produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu WE, nie może być również przeznaczana na wspieranie działalności eksportowej ani mieć na celu uprzywilejowania produktów krajowych wobec zagranicznych. W przypadku nadużycia pomocy (przekroczenie limitu 100 tys. euro w ciągu trzech lat) i o ile nie można ‘nadwyżki’ zakwalifikować do żadnego istniejącego programu pomocowego lub wyłączenia grupowego, przewidziane są procedury zwrotu. Pomoc udzielana w ramach zasady de minimis sumuje się tylko z inną pomocą de minimis, udzieloną jako pomoc indywidualna oraz w ramach programu pomocowego.
Pomoc publiczna
Wsparcie udzielane przez państwo (administrację centralną, regionalną lub lokalną) lub ze środków publicznych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, dotyczące wskazanych podmiotów albo produkcji określonych towarów, na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku oraz zakłócające lub grożące zakłóceniem konkurencji i mające wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Program operacyjny

Horyzontalny lub regionalny – plan podziału środków przyznanych krajowi z funduszy strukturalnych na różne priorytety i działania, czyli „szufladki” z pieniędzmi przeznaczonymi na z góry określone cele dla określonych beneficjentów, zarządzane w określony sposób przez konkretne instytucje.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
To jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, finansowany ze środków europejskich. Jest on skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W latach 2007-2013 w ramach tego programu przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację różnego rodzaju projektów, które przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Z kwoty tej 8,25 miliarda euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a pozostałe pochodzą z budżetu państwa.

Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Będzie to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach programu wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wsparcie udzielane jest niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających z zakresu interwencji EFRR oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej). W ramach programu będą wspierane projekty innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym, a nie lokalnym lub regionalnym – w tych przypadkach innowacyjność będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych. PO KL finansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych.
Przetarg
Jeden ze sposobów wyboru oferty w celu zawarcia umowy. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Tryb i zasady udzielania zamówień publicznych określa ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony to taki tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. W tym trybie udzielenia zamówienia wykonawcy nie mają pewności, że uda im się złożyć ofertę. Zaproszeni do składania ofert zostaną bowiem tylko ci wykonawcy, którzy według zamawiającego dają rękojmię wykonania zamówienia.
Publiczne środki krajowe
Pieniądze pochodzące z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek sektora finansów publicznych, a także inne środki jednostek innych instytucji sektora finansów publicznych.

Publiczne środki wspólnotowe

Pieniądze pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych.
R
Regionalna Instytucja Finansująca (RIF)
Przedsiębiorca składa w niej wniosek o dotację. W każdym województwie jest jedna RIF. Zajmuje się nie tylko przyjmowaniem wniosków, ale w części programów podpisuje też umowy o udzielenie dotacji oraz wypłaca je firmom.
Regionalny Program Operacyjny
Dokument służący realizacji Narodowego Planu Rozwoju, składający się ze spójnego zestawienia priorytetów operacyjnych i działań, odnoszący się do województwa albo województw, przygotowany przez zarząd województwa albo zarządy województw działające w porozumieniu.
S
Studium wykonalności
Studium przeprowadzone w fazie przygotowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów. Studium powinno zawierać plan projektu; muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Studium wykonalności pozwala na określenie rentowności przedsięwzięcia a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu.
U
Umowa dotacji
To umowa zawarta między przedsiębiorcą a instytucją udzielającą dotacji po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dotację.
W
Wniosek o płatność
Wniosek o refundację wydatków o rozliczenie projektu składany w celu refundacji/rozliczenia wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomocą faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą.

Wniosek o udzielenie dotacji

Przedsiębiorca opisuje w nim projekt, na który stara się o dofinansowanie. Wnioski należy składać na formularzu wskazanym w każdym programie. Muszą być napisane komputerowo. Wzory wniosków dla poszczególnych programów są dostępne na stronach internetowych PARP.

Wniosek o wypłatę dotacji

Przedsiębiorca składa go po zakończeniu projektu, na który dostał dotację wraz z rozliczeniem finansowym projektu.
Wnioskodawca
Starający się o dotację.
Z
Zamówienie publiczne
Umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
B   |   C   |   E   |   G   |   I   |   K   |   M   |   N   |   O   |   P   |   R   |   S   |   U   |   W   |   Z
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.