KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Spe艂niona w biznesie
PROJEKT ZREALIZOWANY

Projekt wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego

聽 SPE艁NIONA W BIZNESIE 聽 UWAGA ! 2011-05-20: W zwi膮zku z zako艅czeniem prac Komisji Oceny Wniosk贸w o przyznanie wsparcia pomostowego przed艂u偶onego przedstawiamy kart臋 oceny, kt贸ra wykorzystywana by艂a podczas prac KOW


2011-03-14: Ze wzgl臋du na niewielk膮 ilo艣膰 wniosk贸w o przyznanie przed艂u偶onego wsparcia pomostowego ocenionych pozytywnie w ramach dotychczasowych posiedze艅 KOW, Realizator Projektu za zgod膮 Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy, podj膮艂 decyzj臋 o obni偶eniu liczby punkt贸w, od kt贸rych wnioski zostaj膮 ocenione pozytywnie i otrzymuj膮 dofinansowanie聽 – do 5,00 pkt. Regulamin KOW Wnioski, kt贸re podczas dotychczasowych posiedze艅 KOW uzyska艂y 5,00 poddane zosta艂y ponownej ocenie, o wyniku kt贸rej Wnioskodawcy zostan膮 poinformowani indywidualnie.


2011-02-02: W zwi膮zku z pojawiaj膮cymi si臋 w膮tpliwo艣ciami zwi膮zanymi z ocen膮 wniosk贸w o przed艂u偶one wsparcie pomostowe pragniemy podkre艣li膰, i偶 zgodnie z 搂 4 pkt. 5 Komisja bierze pod uwag臋 r贸wnie偶 鈥濻tosowne dokumenty urz臋dowe potwierdzaj膮ce istnienie czynnik贸w osobistych, uzasadniaj膮cych niekorzystn膮 sytuacj臋 na rynku pracy/ znacznie utrudniaj膮cych osi膮gni臋cie zamierzonych wynik贸w finansowych.鈥 Np. status na rynku pracy przed dniem przyst膮pienia do projektu (stosowna informacja przekazywana jest Komisji przez realizatora projektu), pobyt w szpitalu itp. Komisja nie bierze pod uwag臋 wyja艣nie艅/uzasadnie艅 z艂o偶onych przez Beneficjenta, kt贸re nie zosta艂y potwierdzone stosown膮 dokumentacj膮. Z艂o偶enie w/w dokument贸w nie jest elementem obowi膮zkowym, a interpretacja czy zaistnia艂a sytuacja znacznie utrudni艂a osi膮gni臋cie zamierzonych wynik贸w finansowych nale偶y do Komisji.


2011-01-04: W zwi膮zku ze zmian膮 zasad udzielania wsparcia na rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci informujemy, i偶 od dnia 03.01.2011r. w celu rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego nale偶y z艂o偶y膰: 聽 – o艣wiadczenie o dokonaniu zakup贸w towar贸w lub us艂ug zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym – szczeg贸艂owe zestawienie towar贸w lub us艂ug, kt贸rych zakup zosta艂 dokonany ze 艣rodk贸w wsparcia finansowego wed艂ug wzoru Uczestnik nie za艂膮cza kopii dokument贸w ksi臋gowych potwierdzaj膮cych poniesienie wydatk贸w. W celu rozliczenia przyznanego wsparcia pomostowego nale偶y z艂o偶y膰: 聽 – o艣wiadczenie o poniesieniu w danym miesi膮cu wydatk贸w zgodnie z Szacunkowym zestawieniem wydatk贸w – szczeg贸艂owe zestawienie wydatk贸w, kt贸re poniesiono ze wsparcia pomostowego wed艂ug wzoru Uczestnik nie za艂膮cza kopii dokument贸w ksi臋gowych potwierdzaj膮cych poniesienie wydatk贸w. 聽 Poszczeg贸lne wydatki w ramach wsparcia pomostowego rozliczane b臋d膮 wy艂膮cznie do wysoko艣ci wskazanej w Szacunkowym zestawieniu wydatk贸w. W zwi膮zku z powy偶szym istnieje konieczno艣膰 aktualizacji zestawienia najp贸藕niej z dniem z艂o偶enia rozliczenia wsparcia pomostowego za dany miesi膮c. Pozosta艂e wymagania pozostaj膮 bez zmian, w szczeg贸lno艣ci kwestie dotycz膮ce zakupu rzeczy u偶ywanych.


2010-12-06: W celu ubiegania si臋 o przyznanie wsparcia pomostowego przed艂u偶onego nale偶y przed艂o偶y膰 nast臋puj膮ce dokumenty: – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przed艂u偶onego – Uproszczony Bilans – Uproszczony rachunek zysk贸w i strat – Ksi膮偶k臋 przychod贸w i rozchod贸w za okres od dnia rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej do ostatniego dnia miesi膮ca poprzedzaj膮cego miesi膮c z艂o偶enia wniosku (kserokopia potwierdzona za zgodno艣膰 z orygina艂em) Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 w pi膮tym miesi膮cu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej (do ostatniego dnia miesi膮ca kalendarzowego). O dok艂adnym terminie sk艂adania wniosk贸w zostan膮 Pa艅stwo poinformowani pisemnie. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przed艂u偶onego rozpatrywane s膮 zgodnie z Regulaminem KOW


2010-09-24: 聽 W zwi膮zku z faktem, i偶 wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze stanowi pomoc de minimis wraz z wnioskiem o jego udzielenie nale偶y z艂o偶y膰 nast臋puj膮ce dokumenty: – O艣wiadczenie o pomocy de minimis (nale偶y poda膰 艂膮czn膮 warto艣膰 otrzymanej dotychczas pomocy de minimis zgodnie聽 z uzyskanymi za艣wiadczeniami) – O艣wiadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatk贸w obj臋tych de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si臋 o pomoc de minimis 聽 Wsparcie udzielane jest na podstawie Aneksu do umowy szkoleniowo-doradczej Maksymalna kwota wsparcia szkoleniowo doradczego przypadaj膮ca na jednego uczestnika projektu wynosi 2 700,00 z艂otych. W przypadku niewykorzystania pe艂nej kwoty wsparcia limit ten mo偶e zosta膰 zwi臋kszony.


2010-09-14: Dla uczestnik贸w, kt贸rzy do tej pory nie z艂o偶yli, b膮d藕 b臋d膮 sk艂ada膰 ponownie wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego informujemy, 偶e przyjmowane s膮 w siedzibie 艁ARR S.A. w pokoju 809 do dnia 11 pa藕dziernika 2010r. do godziny 14:00. Informujemy, i偶 Komisja Oceny Wniosk贸w b臋dzie rozpatrywa膰 wnioski w dniach od 11 pa藕dziernika 2010 r. do 20 pa藕dziernika 2010 r.


2010-08-27: 聽 Uczestniczki projektu mog膮 przez okres 12 miesi臋cy od dnia rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej ubiega膰 si臋 o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego z przeznaczeniem na szkolenia/doradztwo zmierzaj膮ce do zdobycia kwalifikacji w obszarach bezpo艣rednio zwi膮zanych z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮. Wsparcie to udzielane jest na podstawie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego jako refundacja koszt贸w zakupionej us艂ugi szkoleniowej lub doradczej. Z przedmiotowym wnioskiem nale偶y wyst膮pi膰 przed planowanym udzia艂em w szkoleniu/doradztwie, kt贸rego wniosek dotyczy. Decyzj臋 o wyra偶eniu zgody na przyznanie ww. wsparcia podejmuje mened偶er projektu.


2010-08-24: 聽 Dokumenty do rozliczenia koszt贸w dojazd贸w na szkolenia i doradztwo uczestnik贸w projektu Koszty dojazdu rozliczamy na podstawie o艣wiadczenia „Zwrot koszt贸w 鈥” . Rozliczenie mo偶na dokona膰 dwojako: 1.聽聽聽聽聽聽聽 Na podstawie bilet贸w potwierdzaj膮cych przejazdy . Nale偶y wype艂ni膰 w/w dokument wskazuj膮c kolejne daty szkole艅/doradztwa na kt贸rych uczestnik by艂 obecny. W tre艣ci dokumentu nale偶y zsumowa膰 warto艣膰 za艂膮czonych bilet贸w wpisuj膮c j膮 w odpowiednie miejsce. Bilety nale偶y uporz膮dkowa膰 chronologicznie zgodnie z datami wskazanymi w dokumencie. 2.聽聽聽聽聽聽 W przypadku dojazdu w艂asnym 艣rodkiem transportu konieczne jest uzyskanie za艣wiadczenia od przewo藕nika publicznego (b膮d藕 prywatnego, je艣li jest to jedyny przewo藕nik na danej trasie, b膮d藕 koszt przejazdu jest ni偶szy ni偶 u przewo藕nika pa艅stwowego) o cenie przejazdu z miejsca zamieszkania do 艁odzi (miejsca organizacji szkole艅/doradztwa).聽 Uczestnik wype艂nia o艣wiadczenie聽 鈥Zwrot koszt贸w 鈥鈥 wskazuj膮c kolejne daty szkole艅 na kt贸rych by艂 obecny. W tre艣ci dokumentu oblicza warto艣膰 dojazdu w oparciu o ilo艣膰 dni szkoleniowych oraz cen臋 przejazdu zgodnie z za艣wiadczeniem przewo藕nika publicznego. Dodatkowo nale偶y wype艂ni膰 o艣wiadczenie, w kt贸rym nale偶y wskaza膰 odleg艂o艣膰 w km od miejsca zamieszkania do 艁odzi oraz wskaza膰 rzeczywisty poniesiony koszt dojazdu z wykorzystaniem w艂asnego 艣rodka transportu. Koszt paliwa mo偶e by膰 powi臋kszony o tzw. zu偶ycie samochodu. W takim przypadku mo偶na pos艂ugiwa膰 si臋 ustawowym przelicznikiem kilometra w przypadku wykorzystania samochodu prywatnego na u偶ytek s艂u偶bowy (wska藕nik odpowiedni do pojemno艣ci silnika聽 samochodu). Ponadto nale偶y dostarczy膰 kserokopi臋 dowodu rejestracyjnego 艣rodka transportu (orygina艂 do wgl膮du). Zwrot koszt贸w dojazdu nast臋puje do wysoko艣ci ni偶szej ceny przejazdu wynikaj膮cej z przed艂o偶onych dokument贸w. Tak przygotowany komplet dokument贸w nale偶y z艂o偶y膰 do rozliczenia w siedzibie Realizatora projektu VIII Pietro, pok. 809


2010-08-20: Aktualny Regulamin Komisji Oceny Wniosk贸w


2010-08-12: Wzory dokument贸w do rozliczenia wsparcia

Zasady rozliczania Beneficjent贸w pomocy z otrzymanego wsparcia Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu numeru faktury/rachunku, kt贸rego przelew dotyczy. W przypadku p艂atno艣ci got贸wkowych w tre艣ci faktury powinna znale藕膰 si臋 adnotacja 鈥瀦ap艂acono got贸wk膮鈥. W przypadku zakupu u偶ywanych 艣rodk贸w trwa艂ych prosimy o do艂膮czenie nast臋puj膮cych dokument贸w: <Kupuj膮cy deklaracja鈥> i <Sprzedawca deklaracja鈥>


2010-07-21: Dla uczestnik贸w II edycji projektu wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego przyjmowane s膮 w siedzibie 艁ARR S.A. w pokoju 809 do dnia 24 sierpnia 2010r. do godziny 14:00.


2010-07-19: Osoby, kt贸rych wnioski uzyska艂y pozytywn膮 ocen臋 Komisji Oceny Wniosk贸w prosimy o dostarczenie nast臋puj膮cych dokument贸w: 1)聽聽聽聽聽 dokumentu po艣wiadczaj膮cego rejestracj臋 dzia艂alno艣ci gospodarczej; 2)聽聽聽聽聽 kopii dokumentu o nadaniu numeru REGON (orygina艂 do wgl膮du); 3)聽聽聽聽聽 o艣wiadczenie o numerze wyodr臋bnionego dla obs艂ugi wsparcia finansowego rachunku bankowego (umowa rachunku bankowego firmowego oraz wyodr臋bnionego do obs艂ugi wsparcia finansowego do wgl膮du) <wz贸r dokumentu> 4)聽聽聽聽聽 o艣wiadczenie w sprawie pomocy de minimis wraz z za艣wiadczeniami o wcze艣niej udzielonej pomocy de minimis o ile pomoc ta zosta艂a udzielona. 5)聽聽聽聽聽 wype艂niony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si臋 o pomoc de minimis <wz贸r dokumentu> 6)聽聽聽聽聽 zaktualizowany biznes plan / harmonogram rzeczowo-finansowy / szacunkowe zestawienie wydatk贸w, je艣li dokumenty te w wyniku procesu oceny merytorycznej uleg艂y modyfikacji 鈥 zgodnie z przes艂anymi kartami oceny. 7)聽聽聽聽聽 o艣wiadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotycz膮cej tych samych koszt贸w kwalifikowalnych lub tego samego przedsi臋wzi臋cia, na realizacj臋 kt贸rego udzielana jest pomoc de minimis Dodatkowe o艣wiadczenia dotycz膮ce podatku VAT:聽 <o艣wiadczenie dotycz膮ce podatku VAT> <zobowi膮zanie dot. podatku VAT> Jednocze艣nie pragniemy poinformowa膰 o konieczno艣ci wniesienia zabezpieczenia prawid艂owego wykonania umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracj膮 wekslow膮. Dokumenty te powinny zosta膰 wype艂nione i podpisane przez wystawc臋 weksla oraz jego wsp贸艂ma艂偶onka w obecno艣ci uprawnionego pracownika 艁ARR S.A. w chwili podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Wystawcy weksla nie pozostaj膮cy w zwi膮zku ma艂偶e艅skim zobowi膮zani s膮 do podpisania stosownego o艣wiadczenia b臋d膮cego za艂膮cznikiem do deklaracji wekslowej <wz贸r weksla i deklaracji wekslowej>


2010-06-21: Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego przyjmowane s膮 w siedzibie 艁ARR S.A. w pokoju 809 do dnia 07 lipca 2010r. do godziny 14:00. Wnioski z艂o偶one po up艂ywie tego terminu skierowane zostan膮 na kolejne posiedzenie Komisji Oceny Wniosk贸w


2010-06-15: Wzory dokument贸w: Regulamin KOW Umowa o udzielenie wsparcia finansowego Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego O艣wiadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatk贸w obj臋tych de minimis O艣wiadczenie o pomocy de minimis Lista kod贸w PKD wykluczonych z mo偶liwo艣ci otrzymania pomocy publicznej Prezentacje z doradztwa grupowego, kt贸re odby艂o si臋 8 czerwca 2010r.: Prezentacje


2010-05-20: Wzory dokument贸w: 1. Biznesplan 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 3. Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego 4. Szacunkowe_zestawienie_wydatk贸w_wsparcia_pomostowego_finansowego 5. Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_wsparcia_pomostowego_finansowego 6. Wniosek_o_udzielenie_wsparcia_finansowego Wszystkie pliki do pobrania w archiwum .zip


2010-04-15: W zwi膮zku ze zwi臋kszeniem liczby uczestnik贸w zmianie uleg艂 Regulamin Projektu z zakresie 搂 5 oraz 搂 6


2010-04-12: Wzory dokument贸w: 1. Umowa o 艣wiadczenie uslug szkoleniowo-doradczych 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 3. O艣wiadczenie o niezaleganiu 4. O艣wiadczenie o miejscu zamieszkania 5. O艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy priorytetowej 6. O艣wiadczenie osob nieaktywnych zawodowo 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wszystkie pliki do pobrania w archiwum .zip


2010-04-09: Ostateczna lista uczestniczek projektu „Spe艂niona w biznesie”. Za zgod膮 Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy zwi臋kszono liczb臋 uczestniczek projektu do 44, przy jednoczesnej rezygnacji z listy rezerwowej. Podzia艂 na grupy przedstawia si臋 nast臋puj膮co: podzia艂 na grupy. Ka偶da z os贸b zakwalifikowana do udzia艂u w projekcie otrzyma pismo z informacj膮 o warunkach uczestnictwa w bloku szkoleniowo-doradczym.


2010-03:30: Wst臋pna lista uczestniczek projektu „Spe艂niona w biznesie” Zgodnie z zapisami Regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej 搂2 ust. 16 w ci膮gu 3 dni od opublikowania listy rankingowej (tj. do 2.04.2010r.) mog膮 Pa艅stwo wyst膮pi膰 o udost臋pnienie kart ocen i z艂o偶y膰 pisemne odwo艂anie wraz ze wskazaniem zarzut贸w wobec dokonanej oceny. Odwo艂ania, kt贸re wp艂yn膮 po up艂ywie wskazanego terminu nie b臋d膮 rozpatrywane. O udost臋pnienie kart ocen wyst膮pi膰 mo偶na osobi艣cie, telefonicznie b膮d藕 mailowo


2010-03-26: Wst臋pna lista uczestnik贸w projektu 鈥濻pe艂niona w biznesie鈥 zostanie opublikowana w dniu 30 marca 2010r. (wtorek).


2010-03-17: LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZG艁OSZENIOWYCH Z艁O呕ONYCH W RAMACH PROJEKTU „SPE艁NIONA W BIZNESIE”


2010-03-09: W dniu 8 marca 2010r. zako艅czono nab贸r formularzy zg艂oszeniowych do projektu 鈥濻pe艂niona w biznesie鈥. 艁膮cznie z艂o偶ono 66 formularzy.


2010-03-04: Podkre艣lamy, i偶 zgodnie z zapisem 搂5 ust. 6 Regulaminu Projektu 鈥濿 przypadku wniosk贸w przes艂anych poczt膮 decyduje data wp艂ywu wniosku do siedziby Realizatora projektu.鈥


2010-02-16: Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne maj膮ce na celu wyja艣nienie w膮tpliwo艣ci zwi膮zanych zasadami rekrutacji i udzia艂u w projekcie:

  • 24.02.2010r. godz. 10:00 Starostwo Powiatowe w Paj臋cznie, ul. Ko艣ciuszki 76
  • 25.02.2010r. godz. 12:00 PUP w Radomsku, ul. Tysi膮clecia 2
  • 26.02.2010r. godz. 10:00 PUP w Kutnie, ul. Wyszy艅skiego 11
  • 01.03.2010r. godz. 11:00 PUP w Zdu艅skiej Woli, ul. Szadkowska 6c
  • 02.03.2010r. godz. 12:00 PUP w Skierniewicach, Al. Niepodleg艂o艣ci 7

2010-02-11: W zwi膮zku z zaistnieniem sytuacji wskazanej w 搂 5 ust. 7 Regulaminu Projektu 鈥濻pe艂niona w biznesie鈥, termin rekrutacji zostaje wyd艂u偶ony do dnia 8 marca 2010r. Lista os贸b, kt贸re zakwalifikowano do drugiego etapu rekrutacji zostanie opublikowana po zamkni臋ciu naboru i dokonaniu oceny wszystkich z艂o偶onych Formularzy Zg艂oszeniowych.


2010-02-09: Przychylaj膮c si臋 do pr贸艣b z Pa艅stwa strony informujemy, i偶 o przyj臋ciu Formularza Zg艂oszeniowego wys艂anego drog膮 pocztow膮 decydowa膰 b臋dzie data nadania z zastrze偶eniem, 偶e wp艂ynie on do siedziby 艁ARR S.A. do dnia 19 lutego 2010r.


Po konsultacji z WUP zmianie uleg艂y nast臋puj膮ce dokumenty: * Regulamin projektu w zakresie 搂5 pkt 23 * Formularz zg艂oszeniowy w zakresie punktu 11 鈥濻tatus鈥 * Karty oceny merytorycznej I etap oraz II etapCHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Projekt skierowany jest do kobiet 45+ zamieszkuj膮cych powiaty:

 • kutnowski
 • opoczy艅ski
 • radomszcza艅ski
 • zdu艅skowolski
 • piotrkowski
 • paj臋cza艅ski
 • be艂chatowski
 • skierniewicki

kt贸re zamierzaj膮 rozpocz膮膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w obszarze nie zwi膮zanym z produkcj膮 ro艣linn膮 lub zwierz臋c膮. W ramach projektu wsparcie otrzyma 40 kobiet, z czego co najmniej 50% zamieszkuj膮cych gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tys. mieszka艅c贸w. Priorytetowo traktowane b臋d膮 kobiety:

 • zamieszkuj膮ce gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tys. mieszka艅c贸w
 • bezrobotne zarejestrowane w urz臋dzie pracy
 • zagro偶one utrat膮 pracy tj. zatrudnione w przedsi臋biorstwach postawionych w stan likwidacji b膮d藕 b臋d膮ce na wypowiedzeniu

Beneficjentami wsparcia nie mog膮 zosta膰 osoby, kt贸re w ci膮gu 12 miesi臋cy przed przyst膮pieniem do projektu posiada艂y zarejestrowan膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮. WSPARCIE OBEJMUJE

 • Szkolenia oraz doradztwo z zakresu zak艂adania i prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej (komponent obowi膮zkowy),
 • wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji do wysoko艣ci 40.000 z艂,
 • wsparcie pomostowe finansowe (w wysoko艣ci 1100 z艂 miesi臋cznie przez okres 6 lub maksymalnie 12 miesi臋cy)
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze

REKRUTACJA DO PROJEKTU Rekrutacja sk艂ada si臋 z dw贸ch etap贸w: 1 etap: Ocena Formularzy Zg艂oszeniowych. 2 etap: Rozmowy kwalifikacyjne ze 100 osobami, kt贸re uzyska艂y najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w w wyniku oceny Formularzy Zg艂oszeniowych. Po odbytych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporz膮dza list臋 40 os贸b (dwie grupy po 20 os贸b) zakwalifikowanych do udzia艂u w projekcie oraz list臋 rezerwow膮 z艂o偶on膮 z 3 os贸b. TERMIN REKRUTACJI Termin sk艂adania Formularzy Zg艂oszeniowych od 27.01.2010 do 08.03.2010 w godzinach 9:00 鈥 15:00. Lista os贸b zakwalifikowanych聽 do projektu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 艁ARR S.A. po zako艅czeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej. PRZYDATNE DOKUMENTY

KONTAKT Monika Wi臋ckowska, tel. 042 664 37 85, e-mail聽 spelnionawbiznesie [at] larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.