KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/02/2008 (X.2.1)
2018-02-22

Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach realizacji projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, o numerze 1/02/2018 (X.2.1.) z dnia 15 lutego 2018r.

 

Powodem unieważnienia postępowania jest to, że Zamawiający przed terminem  upływu składania ofert stwierdził, iż dokonał błędnego opisu przedmiotu zamówienia w pozycji dot. wymiarów: wysokość, szerokość, głębokość, masa. Ponadto nie ujęto zapisu dot. konieczności przedłożenia specyfikacji technicznej proponowanego sprzętu komputerowego oraz podziału oferty cenowej na dwie oddzielne pozycje:

– sprzęt komputerowy

– pakiet biurowy z wieczystą licencją komercyjną.

 

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedz na w/w zapytania ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.