KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Usługi doradcze współfinansowane ze środków UE

Przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne planujące uruchomić działalność gospodarczą mogą korzystać z usług doradczych w ramach projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klient usługi wnosi w formie pieniężnej wkład własny w wysokości jedynie 10% wartości usługi. Pozostałe 90% wartości usługi stanowi dla klienta pomoc de minimis i jest pokrywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.

 

Oferowane w ramach projektu usługi doradcze  tj. asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmują:

Etap I: Diagnozę potrzeb biznesowych klienta

 

Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania:

  • spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy
  • marketing prz edsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT)
  • organizacja przedsiębiorstwa (zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej korzystanie z e-usług dostępnych na ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, system zarządzania przedsiębiorstwem, stosowane metody zarządzania
  • finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa lub opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych),
  • rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje profilu zakładanej działalności, formy opodatkowania, wypełnienie wniosku o rejestrację w CEIDG

 

Czas realizacji usługi jest szacowany indywidualnie dla każdego Etapu i dla każdego klienta na podstawie specyfiki działalności klienta oraz problemów i potrzeb przedsiębiorstwa i podlega akceptacji klienta, z tym że maksymalny czas trwania usługi DAP obejmującej łącznie Etap I i Etap II dla każdego klienta wynosi 40 godzin.

 

Maksymalny koszt realizacji usługi doradczej asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej, wynosi 120,00 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę doradztwa z czego 90% tej kwoty jest finansowane ze środków EFS oraz środków krajowych.

 

 

 

 

POKL LARR KSU PARP UE logo

 

Projekt Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.