KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wirtualna firma
2009-08-25

PROJEKT ZREALIZOWANY!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


WIRTUALNA FIRMA – REALNY SUKCES
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Projekt przewiduje udzielenie kompleksowego wsparcia osobom zamierzającym podjąć własną działalność gospodarczą.

Wsparcie obejmuje:

 • 69 godzin szkoleniowych oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (komponent obowiązkowy),
 • wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji do wysokości 40.000 zł,
 • wsparcie pomostowe finansowe (w wysokości 1100 zł miesięcznie przez okres 6 lub maksymalnie 12 miesięcy) oraz wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze.

GRUPA DOCELOWA
Projekt jest skierowany do mieszkańców miasta Łodzi zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej. Program nie przewiduje ograniczeń co do statusu beneficjenta na rynku pracy.
Beneficjentami wsparcia nie mogą zostać osoby, które w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do programu miały zarejestrowaną działalność gospodarczą. Fakt ten będzie musiał zostać udokumentowany stosownym zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracyjny.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Uczestnikami projektu mogą zostać jedynie osoby zamierzające utworzyć tzw. „e-firmę”. Pod pojęciem „e-firma” rozumieć należy prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż, usługi) z wykorzystaniem Internetu, jak również działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, modyfikacji oraz naprawie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

TRYB REKRUTACJI
Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

1 etap:
Ocena Formularzy Zgłoszeniowych.

2 etap:
Rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które uzyskały co najmniej 60 na 100 możliwych punktów po ocenie Formularzy Zgłoszeniowych.
Po odbytych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.

TERMIN REKRUTACJI
Termin składania Formularzy Zgłoszeniowych upłynął 23 stycznia 2009 r.
W ramach projektu wpłynęło około 130 wniosków.
Lista osób zakwalifikowanych do 2 etapu zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej na początku lutego.

PRZYDATNE DOKUMENTY

 

 


REALIZACJA PROJEKTU

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WZORY DOKUMENTÓW

Beneficjenci Pomocy, którym udzielono podstawowego wsparcia pomostowego na okres czerwiec-listopad mogą do dnia 30 października 2009r. składać wnioski o przedłużenie wsparcia pomostowego.

Beneficjenci Pomocy, którym udzielono podstawowego wsparcia pomostowego na okres lipiec-grudzień mogą do dnia 30 listopada 2009r. składać wnioski o przedłużenie wsparcia pomostowego.

Beneficjenci Pomocy, którym udzielono podstawowego wsparcia pomostowego na okres sierpień 2009-styczeń 2010 mogą do dnia 31 grudnia 2009r. składać wnioski o przedłużenie wsparcia pomostowego.

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

 
Do wyżej wskazanych dokumentów dołączyć należy potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentację księgową, na podstawie której dokumenty te zostały sporządzone.

W celu rozliczenia wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • kopia faktur lub inne dokumenty księgowe o równoważnej mocy dowodowej
 • kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac
 • w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania
 • potwierdzone przez bank kopie wyciągów bankowych z rachunku beneficjenta pomocy lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności
 • kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie wsparcia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Kopie dokumentów powinny spełniać następujące warunki:

 • Muszą być oznaczone datą i potwierdzone przez beneficjenta pomocy za zgodność z oryginałem
 • Data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury powinny mieścić się w terminie określonym w umowie
 • Dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na walutę polską po średnim kursie obowiązującym w dniu określonym na dokumencie

Wraz ze wskazanymi dokumentami prosimy o przedłożenie wypełnionej tabeli:

 • Rozliczenie wsparcia finansowego
 • Rozliczenie wsparcia pomostwego

(*) W przypadku zakupu używanych środków trwałych:

 • Należy przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie
  zakupu danego środka trwałego przez sprzedającego bądź sprzedający środek
  trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie
 • Sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie
  ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej
 • Cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać
  jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu, uwzględniając przy wycenie jego zużycie techniczne i ekonomiczne
 • Dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu może być umowa
  kupna-sprzedaży

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Wsparcie to udzielane jest na wniosek i na podstawie aneksu do umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. Objąć może szkolenia specjalistyczne tzn. teoretyczne i praktyczne, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Wsparcie to może przybrać następujące formy:

 • Szkolenia i doradztwo indywidualne oraz grupowe organizowane przez realizatora projektu
 • Refundacja kosztów szkoleń do wysokości 450 zł

Pozostałe informacje

 • W przypadku wsparcia pomostowego płatność może zostać rozliczona jedynie w odniesieniu do miesiąca, którego dotyczy rozliczenie.
 • W przypadkach, gdy dana faktura nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, by mieli Państwo możliwość rozliczenia całości wydatku dotyczącego danego miesiąca należy złożyć pismo z prośbą o wyrażenie zgody na umożliwienie dołączenia każdorazowo do rozliczenia kolejnej faktury niezwłocznie po jej otrzymaniu i zapłaceniu, nie później jednak niż do 10 dnia kolejnego miesiąca.
 • W przypadku faktur obejmujących więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy należy przedstawić metodologię wyliczenia rozliczanej kwoty.
 • W tytule przelewu należy wskazywać nr faktury bądź innego dokumentu, na podstawie którego dokonywana jest dana płatność. W przypadku płatności ponawianych w regularnych odstępach czasu należy wpisywać okres, którego zapłata dotyczy np. faktura nr….. za czerwiec 2009r.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

1.    Kiedy najwcześniej można zarejestrować działalność gospodarczą?

Rejestracja działalności gospodarczej nie może nastąpić przed zakończeniem części szkoleniowo-doradczej.

2.    Kiedy można złożyć biznes plan?

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznes planem można złożyć jeszcze przed zakończeniem części szkoleniowo-doradczej, jednakże wsparcie to nie może zostać wypłacone przed zarejestrowaniem przez beneficjenta pomocy działalności gospodarczej.

3.    Jakie są terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego?

Oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków na specjalnie do tego celu zwołanym posiedzeniu. Terminy posiedzeń nie zostały ustalone z góry i będą uzależnione od liczby złożonych w danym czasie wniosków.

4.    Jak duże zmiany można wprowadzić w końcowym biznes planie w porównaniu z wydatkami wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym?

Informacje wskazane podczas procesu rekrutacji nie są wiążące. Wydatki mogą być modyfikowane dowolnie.
 
5.    Czy VAT jest kwalifikowalny?

W związku z nowym brzmieniem § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz.U. 08 nr 224 poz. 1484) informujemy, że podatek VAT jest zawsze kwalifikowalny, niezależnie od możliwości jego odzyskania przez beneficjenta pomocy.
Tak więc 40 000 PLN wsparcia finansowego oraz 1100 PLN wsparcia pomostowego są kwotami brutto.

6.    Czy od kwoty wsparcia finansowego należy zapłacić podatek dochodowy?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie dla przychodów otrzymanych w ramach uczestnictwa w Działaniu 6.2 PO KL w latach 2008-2009. W roku 2010 MF planuje ustawowe zwolnienie ww. przychodów.

7.    Co można sfinansować ze wsparcia pomostowego?

Wsparcie pomostowe finansowe można przeznaczyć na następujące wydatki:

a.    daniny publicznoprawne, z wyjątkiem kar i grzywien,
b.    koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, Internet itp.),
c.    wydatki na media: (woda, gaz, elektryczność itp.),
d.    koszty dzierżawy, czynszu, najmu lokali,
e.    koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń,
f.    koszty ubezpieczeń majątkowych i osobistych,
g.    koszty zlecenia usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej, prowadzenie strony internetowej itp.)

 i inne niezbędne, bieżące opłaty bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

8.    Kiedy może nastąpić wypłata wsparcia pomostowego?

Wniosek o wsparcie pomostowe można złożyć jeszcze podczas trwania części szkoleniowo-doradczej, ale wypłata nie może nastąpić przed rozpoczęciem przez beneficjenta pomocy działalności gospodarczej.
Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznaje się dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji, który nie musi być tożsamy z dniem rejestracji.

9.    W jaki sposób wypłacane jest wsparcie finansowe?

Wsparcie finansowe wypłacane jest na specjalnie do tego celu wyodrębniony rachunek bankowy w wysokości 80% całkowitej wysokości przyznanego wsparcia finansowego. Pozostałe 20% wypłacane jest na zasadzie refundacji po ostatecznym rozliczeniu przez beneficjenta pomocy wszystkich poniesionych wydatków niezbędnych dla uruchomienia działalności przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10.    W jaki sposób następuje wypłata wsparcia pomostowego finansowego?

Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane jest na specjalnie do tego celu wyodrębniony rachunek bankowy z góry, na każdy pełny miesiąc okresu na jaki je przyznano w wysokości nie wyższej niż 1100 PLN. Data wypłaty powinna nastąpić do 10 dnia miesiąca za jaki dana transza przysługuje.

11.    Jaki jest okres realizacji wsparcia pomostowego finansowego?

Wsparcie pomostowe realizowane jest przez okres do 6 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej i może być przedłużone o kolejny okres trwający nie dłużej niż 6 miesięcy. Całkowity okres objęcia uczestnika wsparciem pomostowym nie może być dłuższy niż do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej.

12.    Czy w ramach doradztwa można skorzystać z pomocy prawnej dot. prawa autorskiego, umów o dzieło, licencjonowania dzieł?

Doradztwo w ramach części szkoleniowo-doradczej w założeniu powinno dotyczyć obszarów związanych z problematyką zakładania działalności gospodarczej oraz ogólnych zasad jej prowadzenia. Natomiast po zarejestrowaniu działalności można skorzystać ze wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego, które ma prowadzić do zdobycia kwalifikacji bezpośrednio powiązanych  ze specyfiką prowadzonej działalności.

13.     Czy wypłacenie pomostówki może nastąpić po podpisaniu umowy o dofinansowanie?

Wsparcie pomostowe jest niezależne od wsparcia finansowego. Następuje na podstawie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego po zatwierdzeniu przez Komisję Oceny Wniosków wniosku o udzielenie tego rodzaju wsparcia.

14.    W jaki sposób można starać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia?

Potwierdzeniem poniesienia wydatku za dojazd jest bilet lub inny równoważny dokument (np. PKP, PKS, MPK). W przypadku dojazdu własnym środkiem transportu wysokość refundacji kosztów nie może przekroczyć kosztów jednostkowych ceny biletu PKS lub PKP na danej trasie. Osoba dojeżdżająca własnym samochodem powinna przedstawić także: dowód rejestracyjny pojazdu, potwierdzenie z PKS lub PKP o cenie biletu na danej trasie oraz oświadczenie z podaniem odległości, na jakiej odbywa się przejazd i poniesionych kosztów.  
 
15.    Jeśli siedziba firmy znajduje się w mieszkaniu, jakie koszty czynszu czy mediów można rozliczyć?

W takim wypadku należy przedłożyć pisemne oświadczenie, w którym wskazane zostanie procentowe wyliczenie powierzchni użytkowanej na potrzeby działalności gospodarczej. Wszystkie koszty będą dzielone w stosunku do całej powierzchni mieszkalnej zgodnie z przedłożonym oświadczeniem.

16.    Czy informacje wskazane w formularzu zgłoszeniowym są wiążące?

Nie. Mogą Państwo wprowadzać dowolne zmiany.

17.    Czy to prawda, że w pierwszym roku działalności nie możemy zatrudnić pracownika?

Jedynym ograniczeniem swobody działalności gospodarczej wprowadzonym w projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL jest zakaz prowadzenia działalności w formie spółek prawa handlowego przez 12 miesięcy. Wszystkie pozostałe kwestie regulowane są przepisami prawa.

18.    Powiedzmy, że kończę szkolenie 26.04, natychmiast składam wniosek o udzielenie wsparcia finansowego a następnie od 1 maja rejestruję działalność. W jakim orientacyjnym terminie otrzymam odpowiedź czy dostanę wsparcie finansowe?

Termin ten zależy od terminu posiedzenia KOW i poprawności złożonego wniosku o wsparcie finansowe.

19.    Czy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu już 80% dotacji, można zmieniać harmonogram rzeczowo-finansowy?

Beneficjent pomocy może dokonywać zmian kwoty wydatku określonego jako odrębna pozycja w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym bez uprzedniej zgody realizatora, o ile łączna kwota wszystkich zmian nie przekracza 20% wysokości wsparcia. Pozostałe zmiany wymagają zgody realizatora. Szczegóły określone zostaną w umowie o udzielenie wsparcia finansowego.

20.    Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Czy prowadząc działalność nadal mogę na nim być?

Nie przewiduje się ograniczeń możliwości zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej dotyczących wskazanej kwestii.

21.    Czy to prawda, że druga transza jednorazowego wsparcia finansowego jest wypłacono dopiero w momencie rozliczenie całego projektu t.j. po zakończeniu otrzymywania wsparcia pomostowego?

Wsparcie finansowe (dotacja) i wsparcie pomostowe to dwie zupełnie odrębne i niezależne od siebie kwestie. Druga transza dotacji (20%) wypłacana jest po rozliczeniu całości wsparcia finansowego. Dostają Państwo 80% zaliczki a wydatkują 100%. Na wydanie mają Państwo 3 miesiące i w ciągu 30 dni od upływu tego terminu muszą Państwo to rozliczyć. Po rozliczeniu, pozostała kwota na zasadzie refundacji przelewana jest na wskazany w umowie rachunek bankowy. 

22.    W jaki sposób należy rozumieć zapis umowy w § 4 dotyczący zabezpieczenia, o jakie zabezpieczenie chodzi?

Jest o tym mowa w § 10 regulaminu projektu:

1.    Każdy beneficjent pomocy zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.
2.    Zabezpieczenie może być złożone w formie weksla własnego wraz z deklaracją wekslową bądź innej uzgodnionej z beneficjentem pomocy.
3.    Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową, bądź oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim).
4.    Forma zabezpieczenia określana jest w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego.

23.    Na czym polega  wsparcie pomostowe szkoleniowo doradcze, czy związane będzie z wsparciem pomostowym tym ogólnym? Jak to ma wyglądać? Na jakie cele jest ono przeznaczone?

Uczestnik projektu może, po spełnieniu określonych warunków otrzymać wsparcie pomostowe w postaci:
a)    pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie (zwane wsparciem pomostowym finansowym),
b)    usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (zwane wsparciem pomostowym szkoleniowo-doradczym).
Jest to więc zupełnie odrębna i niezależna forma wsparcia polegająca na możliwości wzięcia udziału w specjalistycznych (tj. związanych z daną działalnością gospodarczą) szkoleniach bądź doradztwie. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze realizowane jest na podstawie aneksu do Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. Na podstawie zgłoszonego przez Państwa zapotrzebowania organizowane będą szkolenia bądź doradztwo. Istnieje również możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy za szkolenia i doradztwo nabyte poza ŁARR S.A. (ma tu jednak miejsce pewne ograniczenie budżetowe).

24.    Jakie dokumenty należy przedłożyć celem rozliczenia energii elektrycznej w ramach wsparcia pomostowego?

W tym celu należy przedłożyć fakturę za energię oraz potwierdzenie zapłaty. Jeśli jedynie część danego lokalu wykorzystywana jest na potrzeby prowadzonej działalności, należy dołączyć oświadczenie wskazujące procent powierzchni wykorzystywanej na ten cel i jedynie taki procent wydatku może zostać rozliczony.

25.    Jakie dokumenty należy przedłożyć celem rozliczenia składek ZUS i co należy wpisać w rozliczeniu?

Należy poza potwierdzeniem zapłaty przedstawić ZUS DRA (proszę zwrócić uwagę, by dokument nie był w wersji Roboczej). W kolumnie „nr dokumentu” należy wpisać ZUS DRA oraz ID Deklaracji, daty sprzedaży nie wypełnia się, a w kolumnie „data wystawienia dokumentu” – datę wypełnienia deklaracji.

26.    Jak udokumentować zapłatę w przypadku płatności gotówką oraz za pobraniem?

W przypadku dokonania płatności gotówką wystarczy przedłożyć fakturę lub rachunek, na którym widnieje adnotacja „zapłacono” bądź „forma płatności gotówka” – brak takiej adnotacji uznaje się za brak potwierdzenia zapłaty. Należy wówczas zwrócić się z prośbą do wystawcy o złożenie pisemnego oświadczenia, że faktura ta została opłacona w całości. W przypadku płatności za pobraniem za wystarczający możemy uznać list przewozowy bądź pokwitowanie wystawione przez kuriera, ale tylko wówczas, gdy dokładnie wskazuje rzecz, która została zakupiona, bądź wystawioną fakturę

27.    Z jakiego konta należy dokonać płatności w przypadku, gdy część wydatku pokrywana jest ze wsparcia finansowego a część z wkładu własnego?

Można z konta wyodrębnionego do obsługi wsparcia finansowego i pomostowego (konto dotacji) dokonać przelewu części wydatku, która ma zostać pokryta ze wsparcia finansowego, na konto firmowe i dokonać płatności za całość wydatku z konta firmoweg,o bądź dokonać płatności z konta firmowego a następnie zwrócić na to konto z konta dotacji, tę część wydatku, która  ma zostać pokryta ze wsparcia finansowego.

28.    Do kiedy należy rozliczyć wsparcie finansowe?

Na rozliczenie wsparcia finansowego mają Państwo 30 dni od dnia wskazanego w § 3 pkt. 4 umowy o udzielenie wsparcia finansowego, jako ostateczny termin poniesienia wydatków.
 
29.    Czy potwierdzenia dokonania przelewów z rachunku bankowego w przypadku bankowości elektronicznej wymagają dodatkowo podpisu przez bank?

Wystarczające jest opatrzenie takiego wydruku podpisem składającego rozliczenie za zgodność z oryginałem

30.    Czy w przypadku, gdy w harmonogramie rzeczowo-finansowym wpisano pozycję „zakup komputera stacjonarnego” można przedstawić do rozliczenia faktury na poszczególne podzespoły składające się na ten komputer?

Tak, można.

31.    Czy jeśli faktura wystawiona została na kwotę 200,01 a zapłacono zgodnie z umową 200,00, to ma to jakiś wpływ na rozliczenie?

W celu rozliczenia wsparcia wszystkie faktury muszą być opłacone w całości. W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie wystawcy, że faktura ta opłacona została w całości.

32.    Czy rachunek wyodrębniony dla obsługi wsparcia finansowego ma być kontem firmowym, czy może być prywatnym?

Właścicielem rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi wsparcia powinna być firma beneficjenta pomocy.

33.    Czy przy rejestracji firmy można wskazać pełnomocnika do reprezentowania i zastępowania właściciela firmy we wszystkich kontaktach z urzędami?

Tak, jeśli zostanie to dokonane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 


Strona internetowa oraz jej obsługa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.