KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wirtualny biznes
2010-01-04

PROJEKT W REALIZACJI!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WIRTUALNY BIZNES

 

UWAGA!

2011-05-20:

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego przedstawiamy kartę oceny, która wykorzystywana była podczas prac KOW


2011-03-14:

Ze względu na niewielką ilość wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego ocenionych pozytywnie w ramach dotychczasowych posiedzeń KOW, Realizator Projektu za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy, podjął decyzję o obniżeniu liczby punktów, od których wnioski zostają ocenione pozytywnie i otrzymują dofinansowanie  – do 5,00 pkt.

Regulamin KOW

Wnioski, które podczas dotychczasowych posiedzeń KOW uzyskały 5,00 poddane zostały ponownej ocenie, o wyniku której Wnioskodawcy zostaną poinformowani indywidualnie.


2011-02-02:

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z oceną wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe pragniemy podkreślić, iż zgodnie z § 4 pkt. 5 Komisja bierze pod uwagę również „Stosowne dokumenty urzędowe potwierdzające istnienie czynników osobistych, uzasadniających niekorzystną sytuację na rynku pracy/ znacznie utrudniających osiągnięcie zamierzonych wyników finansowych.” Np. status na rynku pracy przed dniem przystąpienia do projektu (stosowna informacja przekazywana jest Komisji przez realizatora projektu), pobyt w szpitalu itp.

Komisja nie bierze pod uwagę wyjaśnień/uzasadnień złożonych przez Beneficjenta, które nie zostały potwierdzone stosowną dokumentacją.

Złożenie w/w dokumentów nie jest elementem obowiązkowym, a interpretacja czy zaistniała sytuacja znacznie utrudniła osiągnięcie zamierzonych wyników finansowych należy do Komisji.


2011-01-04:

W związku ze zmianą zasad udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości informujemy, iż od dnia 03.01.2011r. w celu rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego należy złożyć:

 

– oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

– szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków wsparcia finansowego według wzoru

 Uczestnik nie załącza kopii dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków.

W celu rozliczenia przyznanego wsparcia pomostowego należy złożyć:

 

– oświadczenie o poniesieniu w danym miesiącu wydatków zgodnie z Szacunkowym zestawieniem wydatków

– szczegółowe zestawienie wydatków, które poniesiono ze wsparcia pomostowego według wzoru

Uczestnik nie załącza kopii dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków.

 

Poszczególne wydatki w ramach wsparcia pomostowego rozliczane będą wyłącznie do wysokości wskazanej w Szacunkowym zestawieniu wydatków. W związku z powyższym istnieje konieczność aktualizacji zestawienia najpóźniej z dniem złożenia rozliczenia wsparcia pomostowego za dany miesiąc.

Pozostałe wymagania pozostają bez zmian, w szczególności kwestie dotyczące zakupu rzeczy używanych.


2010-12-06:

W celu ubiegania się o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego należy przedłożyć następujące dokumenty:

– Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego

– Uproszczony Bilans

– Uproszczony rachunek zysków i strat

– Książkę przychodów i rozchodów za okres od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Dokumenty należy złożyć w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej (do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego). O dokładnym terminie składania wniosków zostaną Państwo poinformowani pisemnie.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem KOW


2010-09-14:

Dla uczestników, którzy do tej pory nie złożyli, bądź będą składać ponownie  wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego informujemy, że przyjmowane są w siedzibie ŁARR S.A. w pokoju 809 do dnia 27 września 2010r. do godziny 14:00.

 

Informujemy, iż Komisja Oceny Wniosków będzie rozpatrywać wnioski w dniach od 27 września 2010 r. do 06 października 2010 r.


2010-08-24:

 

Dokumenty do rozliczenia kosztów dojazdów na szkolenia i doradztwo uczestników projektu

 

Koszty dojazdu rozliczamy na podstawie oświadczenia „Zwrot kosztów …” . Rozliczenie można dokonać dwojako:

 

1.        Na podstawie biletów potwierdzających przejazdy . Należy wypełnić w/w dokument wskazując kolejne daty szkoleń/doradztwa na których uczestnik był obecny. W treści dokumentu należy zsumować wartość załączonych biletów wpisując ją w odpowiednie miejsce. Bilety należy uporządkować chronologicznie zgodnie z datami wskazanymi w dokumencie.

 

2.       W przypadku dojazdu własnym środkiem transportu konieczne jest uzyskanie zaświadczenia od przewoźnika publicznego (bądź prywatnego, jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie, bądź koszt przejazdu jest niższy niż u przewoźnika państwowego) o cenie przejazdu z miejsca zamieszkania do Łodzi (miejsca organizacji szkoleń/doradztwa).  Uczestnik wypełnia oświadczenie  „Zwrot kosztów …” wskazując kolejne daty szkoleń na których był obecny. W treści dokumentu oblicza wartość dojazdu w oparciu o ilość dni szkoleniowych oraz cenę przejazdu zgodnie z zaświadczeniem przewoźnika publicznego. Dodatkowo należy wypełnić oświadczenie, w którym należy wskazać odległość w km od miejsca zamieszkania do Łodzi oraz wskazać rzeczywisty poniesiony koszt dojazdu z wykorzystaniem własnego środka transportu. Koszt paliwa może być powiększony o tzw. zużycie samochodu. W takim przypadku można posługiwać się ustawowym przelicznikiem kilometra w przypadku wykorzystania samochodu prywatnego na użytek służbowy (wskaźnik odpowiedni do pojemności silnika  samochodu). Ponadto należy dostarczyć kserokopię dowodu rejestracyjnego środka transportu (oryginał do wglądu). Zwrot kosztów dojazdu następuje do wysokości niższej ceny przejazdu wynikającej z przedłożonych dokumentów.

 

Tak przygotowany komplet dokumentów należy złożyć do rozliczenia w siedzibie Realizatora projektu VIII Pietro, pok. 809


2010-08-20:

Aktualny Regulamin Komisji Oceny Wniosków


2010-08-12:

Wzory dokumentów do rozliczenia wsparcia

Zasady rozliczania Beneficjentów pomocy z otrzymanego wsparcia

Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu numeru faktury/rachunku, którego przelew dotyczy. W przypadku płatności gotówkowych w treści faktury powinna znaleźć się adnotacja „zapłacono gotówką”.
 
W przypadku zakupu używanych środków trwałych prosimy o dołączenie następujących dokumentów: <Kupujący deklaracja…> i <Sprzedawca deklaracja…>


2010-07-23:

Informujemy, iż odwołania dotyczące pracy  KOW będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.

Dołożymy wszelkich starań by odpowiedzi  otrzymywali Państwo w możliwie najkrótszych terminach.


2010-07-21:

Dla uczestników II edycji projektu wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego przyjmowane są w siedzibie ŁARR S.A. w pokoju 809 do dnia 24 sierpnia 2010r. do godziny 14:00.


2010-07-19:

Osoby, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

1)      dokumentu poświadczającego rejestrację działalności gospodarczej;

2)      kopii dokumentu o nadaniu numeru REGON (oryginał do wglądu);

3)      oświadczenie o numerze wyodrębnionego dla obsługi wsparcia finansowego rachunku bankowego (umowa rachunku bankowego firmowego oraz wyodrębnionego do obsługi wsparcia finansowego do wglądu) <wzór dokumentu>

4)      oświadczenie w sprawie pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami o wcześniej udzielonej pomocy de minimis o ile pomoc ta została udzielona.

5)      wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis <wzór dokumentu>

6)      zaktualizowany biznes plan / harmonogram rzeczowo-finansowy / szacunkowe zestawienie wydatków, jeśli dokumenty te w wyniku procesu oceny merytorycznej uległy modyfikacji – zgodnie z przesłanymi kartami oceny.

7)      oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego udzielana jest pomoc de minimis

Dodatkowe oświadczenia dotyczące podatku VAT:  <oświadczenie dotyczące podatku VAT> <zobowiązanie dot. podatku VAT>

Jednocześnie pragniemy poinformować o konieczności wniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dokumenty te powinny zostać wypełnione i podpisane przez wystawcę weksla oraz jego współmałżonka w obecności uprawnionego pracownika ŁARR S.A. w chwili podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Wystawcy weksla nie pozostający w związku małżeńskim zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia będącego załącznikiem do deklaracji wekslowej <wzór weksla i deklaracji wekslowej>


2010-06-21:

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego przyjmowane są w siedzibie ŁARR S.A. w pokoju 809 do dnia 07 lipca 2010r. do godziny 14:00. Wnioski złożone po upływie tego terminu skierowane zostaną na kolejne posiedzenie Komisji Oceny Wniosków.


 2010-06-15:

Wzory dokumentów:

Regulamin KOW

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatków objętych de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis

Lista kodów PKD wykluczonych z możliwości otrzymania pomocy publicznej

 

Prezentacja


2010-05-20:

Wzory dokumentów:

1. Biznesplan

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

3. Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

4. Szacunkowe_zestawienie_wydatków_wsparcia_pomostowego_finansowego

5. Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_wsparcia_pomostowego_finansowego

6. Wniosek_o_udzielenie_wsparcia_finansowego

Wszystkie pliki do pobrania w archiwum .zip


2010-14-16:

W związku ze zwiększeniem liczby uczestników do 43 osób z jednoczesną rezygnacją z osób rezerwowych w projekcie zmianie uległ Regulamin Projektu tekst jednolity 15.04.2010r. z zakresie § 5 oraz § 6.

Podział na grupy przedstawia się następująco: podział na grupy.
 
Do wszystkich uczestników projektu zostaną wysłane pisma z informacją o projekcie. Ponadto ze wszystkimi uczestnikami projektu będziemy kontaktować się telefonicznie i mailowo. 


2010-04-13:

Ostateczna Lista Osób Zakwalifikowanych w projekcie „Wirtualny Biznes”

 

Wzory dokumentów:

1. Umowa o świadczenie uslug szkoleniowo-doradczych

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenie o niezaleganiu

4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

5. Oświadczenie osób bezrobotnych

6. Oświadczenie osob nieaktywnych zawodowo

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie pliki do pobrania w archiwum .zip


2010-03-31:

Wstępna lista uczestników projektu „Wirtualny biznes”

Zgodnie z zapisami Regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej §2 ust. 16 w ciągu 3 dni od opublikowania listy rankingowej (tj. do 6.04.2010r.) mogą Państwo wystąpić o udostępnienie kart ocen i złożyć pisemne odwołanie wraz ze wskazaniem zarzutów wobec dokonanej oceny. Odwołania, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

O udostępnienie kart ocen wystąpić można osobiście, telefonicznie bądź mailowo.


2010-03-24:

WAĹťNE! W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami, ŁARR S.A. informuje, iż zgodnie z obowiązującą instrukcją uczestnikiem projektu może zostać osoba bezrobotna bądź nieaktywna zawodowo na dzień podpisania deklaracji przystąpienia do projektu.

Bezrobotni – oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
– niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
– nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
– zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
– ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Przez osobę nieaktywną zawodowo rozumieć należy osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.            

Zatrudnieni to osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności pozostające w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło).

Rolnicy – osoby będące rolnikami oraz domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24, z poz. zm.), w szczególności, osoby które jednocześnie:
– są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek,
działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym,
– są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie:
– ukończyły 16 lat,
– pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego
albo w bliskim sąsiedztwie,
– stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związana z rolnikiem stosunkiem pracy.


2010-03-19:

W związku z rezygnacją z uczestnictwa w procesie rekrutacji jednej z osób, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w II Etapie rekrutacji projektu „WIRTUALNY BIZNES”, poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową.


2010-03-18:

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ZŁOĹťONYCH W RAMACH PROJEKTU „WIRTUALNY BIZNES”  


2010-03-09:

W dniu 8 marca 2010r. zakończono nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Wirtualny biznes”. Łącznie złożono 131 formularzy.


2010-03-04:

Podkreślamy, iż zgodnie z zapisem §5 ust. 6 Regulaminu Projektu „W przypadku wniosków przesłanych pocztą decyduje data wpływu wniosku do siedziby Realizatora projektu.”

 


2010-02-16:

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne mające na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych zasadami rekrutacji i udziału w projekcie:

 • 24.02.2010r. godz. 10:00 Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76
 • 25.02.2010r. godz. 12:00 PUP w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2
 • 26.02.2010r. godz. 10:00 PUP w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11
 • 01.03.2010r. godz. 11:00 PUP w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 6c
 • 02.03.2010r. godz. 12:00 PUP w Skierniewicach, Al. Niepodległości 7

2010-02-11:

W związku z zaistnieniem sytuacji wskazanej w § 5 ust. 7 Regulaminu Projektu „Wirtualny biznes”, termin rekrutacji zostaje wydłużony do dnia 8 marca 2010r.

Lista osób, które zakwalifikowano do drugiego etapu rekrutacji zostanie opublikowana po zamknięciu naboru i dokonaniu oceny wszystkich złożonych Formularzy Zgłoszeniowych.


2010-02-09:

Przychylając się do próśb z Państwa strony informujemy, iż o przyjęciu Formularza Zgłoszeniowego wysłanego drogą pocztową decydować będzie data nadania z zastrzeżeniem, że wpłynie on do siedziby ŁARR S.A. do dnia 19 lutego 2010r.


2010-02-05:

Ze względu na błąd formuły karta oceny merytorycznej I etapu uległa nieznacznej zmianie


Po konsultacji z WUP zmianie uległy następujące dokumenty:

 • Karta oceny formalnej
 • Karta oceny merytorycznej I etap i II etap

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt przewiduje udzielenie kompleksowego wsparcia 40 osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo z terenów wiejskich i miejskich do 25 tys. mieszkańców województwa łódzkiego zamierzającym podjąć działalność gospodarczą.

WSPARCIE OBEJMUJE

 • Szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (komponent obowiązkowy),
 • wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji do wysokości 40.000 zł,
 • wsparcie pomostowe finansowe (w wysokości 1100 zł miesięcznie przez okres 6 lub maksymalnie 12 miesięcy)

GRUPA DOCELOWA

 • Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenów wiejskich i miejskich do 25 tys. mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej.
 • Beneficjentami wsparcia nie mogą zostać osoby, które w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do programu miały zarejestrowaną działalność gospodarczą. Fakt ten będzie musiał zostać udokumentowany stosownym zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracyjny.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uczestnikami projektu mogą zostać jedynie osoby zamierzające utworzyć tzw. „e-firmę”.

Pod pojęciem „e-firma” rozumieć należy prowadzenie działalności gospodarczej opartej w przeważającej części na aplikacjach internetowych, jak również działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, modyfikacji oraz naprawie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

Działalność w sferze „e-firmy” nie może ograniczać się jedynie do:

 •  Wymiany informacji z wykorzystaniem komunikatorów oraz poczty elektronicznej i/lub
 • Stworzenia i wykorzystywania strony internetowej wyłącznie jako źródła informacji o firmie.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

1 etap:

Ocena Formularzy Zgłoszeniowych.

2 etap:

Rozmowy kwalifikacyjne ze 100 osobami, które uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny Formularzy Zgłoszeniowych.

Po odbytych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę 40 osób (dwie grupy po 20 osób) zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową złożoną z 3 osób.

TERMIN REKRUTACJI

Termin składania Formularzy Zgłoszeniowych od 27.01.2010 do 08.03.2010 w godzinach 9:00 – 15:00.

Lista osób zakwalifikowanych  do projektu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ŁARR S.A. po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej.

PRZYDATNE DOKUMENTY

KONTAKT

Tomasz Piestrak, tel. 042 664 37 60, e-mail wirtualnybiznes [at] larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.