KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wsparcie pomostowe przedłużone w projekcie „Kobieta w biznesie”
2017-04-03

Informujemy, że Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone należy składać w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34, w biurze projektu w godz. 08:00-16:00 oraz w siedzibie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Szadkowskiej 6c w Zduńskiej Woli.

 

Decydującym kryterium warunkującym przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego jest kondycja finansowa nowoutworzonego przedsiębiorstwa.

 

Dofinansowanie uzyskują wnioski, które otrzymały minimum 5 pkt. na podstawie Karty Oceny Wniosku.

 

Dla równości szans przy ubieganiu się o wsparcie pomostowe przedłużone Karta Oceny Wniosku dostępna będzie do wglądu po złożeniu wniosków przez wszystkich zainteresowanych.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego

2. Rachunek Zysków i Strat

3. Uproszczony Bilans

4. Szacunkowe zestawienie wydatków

 

Do wniosku obligatoryjnie należy załączyć:

a) dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa: uproszczone sprawozdanie finansowe, kopię księgi przychodów i rozchodów lub kopię ewidencji przychodów, zeznania podatkowe;

b) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz oświadczenie, że przeciwko Wnioskodawcy nie został wystawiony nadający się do egzekucji tytuł wykonawczy;

c) oświadczenie o nie zawieszeniu bądź niewyrejestrowaniu działalności gospodarczej;

d) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczących niespłaconych zobowiązań.

 

Umowa dotycząca wsparcia pomostowego przedłużonego podobnie jak wcześniejsze będzie zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją do weksla.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.