KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wsparcie pomostowe przedłużone w projekcie „Młodzi w biznesie”
2014-01-22

Wnioski należy składać po czwartym miesiącu od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone przyjmowane będą w dwóch terminach:

 

– I termin do 20 grudnia 2013 roku  – dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą do 20 sierpnia 2013 roku (po czwartym miesiącu działalności firmy)

 

– II termin do 20 stycznia 2013 roku dla osób rozpoczynających działalność po 20 sierpnia 2013.

 

Dla każdej z dwóch ww. grup przeznaczonych jest po pięć wsparć pomostowych przedłużonych. W przypadku niewykorzystania wsparć przez którąkolwiek z grup możliwe jest przesunięcie środków na uczestników kwalifikujących się do uzyskania wsparcia z innej grupy.

 

Ocena wniosków o przyznanie dofinansowania pomostowego przedłużonego:

 

Dofinansowanie uzyskują wnioski, które otrzymały minimum 5 pkt. na podstawie Karty Oceny Wniosku.

      

Dla równości szans przy ubieganiu się o wsparcie pomostowe przedłużone Karta Oceny Wniosku dostępna będzie do wglądu po złożeniu wniosków przez wszystkich zainteresowanych po 20 stycznia 2014 roku.

 

W każdym z terminów w przypadku zakwalifikowania (uzyskania wymaganej ilości punktów) do dofinansowania decydować będzie:

 

1. Priorytetowo traktowane będą osoby, które ocenie wniosku uzyskały niezbędny limit pięciu punktów w wyniku sumy punktów pozycji nr 6 karty ocen – (5 pkt.) z inną/innymi pozycją/ami karty (np. poz. nr 5 – 2 punkty). Warunkiem koniecznym jest w powyższym przypadku jest uzyskanie 5 punktów w pozycji nr 6 karty ocen.

2. w dalszej kolejności decydować będzie najwyższa ilość uzyskanych punktów.

3. % realizacji zakładanych przychodów w złożonym biznes planie względem osiągniętych  rzeczywistych przychodów – od najwyższego do najniższego

 

Jako wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej można uznać następujące:

 

a)     Składki ZUS przedsiębiorcy;

b)     Czynsz za lokal, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza;

c)     Opłata za energię elektryczną, za wyjątkiem opłat ponoszonych w przypadku prowadzenia działalności we własnym lokalu mieszkalnym;

d)     Telefon/Internet;

e)     Ubezpieczenie majątkowe lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub zakupionego w ramach udzielonego wsparcia finansowego sprzętu;

f)      Ubezpieczenie OC samochodu zakupionego w ramach udzielonego wsparcia finansowego;

g)     Hosting/kolokacja;

h)     Usługi księgowe

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Regulamin_KOW_wsparcie_pomostowe_przedluzone

2. Wniosek o udzielenie wsparcia podstawowego pomostowego przedłużonego

3_Rachunek Zysków i Strat

4_Uproszczony Bilans

5_Szacunkowe zestawienie wydatków

 

 

Dla równości szans przy ubieganiu się o wsparcie pomostowe przedłużone Karta Oceny Wniosku dostępna będzie do wglądu po złożeniu wniosków przez wszystkich zainteresowanych po 20 stycznia 2014 roku.

 

Umowa dotycząca wsparcia pomostowego przedłużonego podobnie jak wcześniejsze będzie zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją do weksla

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.