KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu „Złota 30tka”
2014-08-27

Wsparcie udzielane jest na podstawie aneksu, do umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych, zawieranego między beneficjentem pomocy a realizatorem projektu. W ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego przewidziano możliwość refundacji kosztów szkoleń specjalistycznych. Przez szkolenie specjalistyczne należy rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze nie powinno obejmować szkoleń z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ta materia była przedmiotem bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przed udzieleniem wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.

 

Przed podpisaniem aneksu do umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych należy wypełnić (na miejscu) informację o pomocy de minimis załącznik (do wglądu): formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.

 

 

Beneficjent we wniosku aplikacyjnym (załącznikWniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego) powinien opisać zasady udziału beneficjenta pomocy we wsparciu pomostowym szkoleniowo-doradczym.

 

Liczba godzin szkolenia nie powinna przekroczyć 8 godzin na jednego uczestnika z grupy 20-stu uczestników przewidzianych do objęcia ww. wsparciem.

 

W zakresie udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego nie ma procedury odwoławczej od decyzji negatywnej. O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasadność.

 

Załączniki:

1. Aneks do umowy szkoleniowo-doradczej wzór

2. Karta Oceny

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.