KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze „Młodzi w biznesie”
2013-08-28

Wsparcie realizowane jest na podstawie aneksu do umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych zawieranego między beneficjentem pomocy a realizatorem projektu, który może być zawarty razem z umową o udzielenie wsparcia finansowego jak i później.

 

Przez szkolenia specjalistyczne należy rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Szkolenia te nie powinny mieć charakteru ogólnego, to znaczy dotyczyć ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej ponieważ tego rodzaju wsparcie jest udzielane wcześniej.

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze nie powinno obejmować szkoleń z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ta materia była przedmiotem bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przed udzieleniem wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.

Zgodnie z interpretacją MRR usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności ani bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne, usługi w zakresie reklamy.

Celem doradztwa powinno jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu, zaś jego efektem opracowanie i/lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa (np. wdrożenie nowych metod produkcji, rozszerzenie działalności itp.).

 

Przed podpisaniem aneksu do umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych należy wypełnić (na miejscu) informację o pomocy de minimis.

 

Beneficjent we wniosku aplikacyjnym o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego powinien opisać zasady udziału beneficjentów pomocy we wsparciu pomostowym szkoleniowo-doradczym.

 

Przyjmuje się, iż środki na wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze udzielane będą uczestnikom do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie projektu.  

 

Wsparcie to powinno także odpowiadać na indywidualne, zgłoszone potrzeby poszczególnych beneficjentów pomocy.

 

W zakresie udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego nie ma procedury odwoławczej od decyzji negatywnej.

 

Do pobrania:

Aneks do umowy szkoleniowo-doradczej (wzór)

Karta Oceny

 

O wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze można wnioskować do 31 maja 2013 roku.


Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.