KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wybór najkorzystniejszej oferty – obsługa prawna ŁARR S.A.
2010-12-20

Lódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Lódz – Zamawiajacy w
postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Prowadzenie kompleksowej
obsługi prawnej Lódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.” zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1
pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póznozm.) – dalej Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.