KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zasady wizualizacji

Podstawa prawna:

Rozporządzenie wykonawcze – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006r., str.1, z późn. zm.)

(link: http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx)

 

Odniesienie do poszczególnych dokumentów:

1.Wytyczne w zakresie informacji i promocji

(link: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx)

 

2.Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (w załączniku dostępna jest księga identyfikacji wizualnej)

(link: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx)

 

3. Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach POIG, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu

(link: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf)

 

4.Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013; Logo PO IG; Księga znaku NSS

(link: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx)

 

5.Księga Beneficjenta PO IG

(link: http://www.parp.gov.pl/files/74/108/3500.pdf)

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.