Akademia Urzędnik@

Projekt „Akademia Urzędnik@” miał na celu podniesienie do końca stycznia 2011 r. przez pracowników 2 urzędów z terenu woj. łódzkiego - miasta Sieradz i Radomsko jakości świadczonych usług z wykorzystaniem narzędzi e-administracji. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
 • Podniesienie jakości i efektywności obsługi Klienta.
 • Podniesienie jakości obsługi klienta poprzez umiejętność posługiwania się jez. angielskim i migowym.
 • Podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności poprzez udział w szkoleniach prawnych i interpersonalnych.
 • Zdobycie nowych umiejętności korzystania z narzędzi teleinformatycznych niezbędnych do funkcjonowania e-urzędu.
Projekt zakłada objęcie wsparciem 200 pracowników Urzędu Miasta Radomsko i Urzędu Miasta Sieradz. Co najmniej 60% ogółu uczestników stanowić będą kobiety. W projekcie priorytetowo będą traktowane osoby należą do grupy wiekowej +45. W związku z powyższym grupa ta będzie traktowana w sposób szczególny poprzez dostosowanie zaawansowania szkoleń do posiadanych umiejętności.

FINANSOWANIE:

Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SZKOLENIA:

Mając na uwadze potrzeby grupy docelowej projekt przewiduje realizację następujących zadań:

1. Szkolenia z zakresu podniesienia jakości i efektywności obsługi klient
 • Zarządzanie jakością
 • Obsługa klienta
 • Teczka urzędnika
2. Szkolenia z zakresu podniesienia jakości i efektywności obsługi klienta–szkolenia językowe
 • Język migowy
 • Język angielski
3. Szkolenia ogólne i specjalistyczne zmierzające do podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności
 • Pomoc publiczna
 • Umiejętności kierownicze
 • Rozwój osobisty
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Państwo Prawa
 • Prawo budowlane
4.Szkolenia mające na celu zdobycie nowych umiejętności z zakresu korzystania z narzędzi teleinformatycznych
 • Ms Word
 • MS Excel
 • Ms Powerpoint
5.Szkolenia mające na celu zdobycie nowych umiejętności z zakresu korzystania z narzędzi teleinformatycznych
 • Microsoft Project
 • FINN 8SQL
Szkolenia realizowane będą przez wyspecjalizowaną kadrę trenerską w systemie jedno-,dwu- i trzydniowym po 8h. Ze względu na efektywność szkolenia ustanowiono grupy 10-12 osobowe, przy czym jedna osoba może brać udział w więcej niż jednym module tematycznych. Kursy zakończą się wydaniem certyfikatu. Z uwagi na ograniczenie kosztów dojazdu uczestników szkoleń, odbywać się one będą w siedzibie Urzędu od pn-pt w godz.7.30 – 15.30.

REZULTATY:

 • Wdrożenie w UM Sieradz i UM Radomsko systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych
 • Wprowadzenie w UM Sieradz Kodeksu etycznego pracowników oraz wdrożenie procedur postępowania w przypadku jego naruszenia
 • Wdrożenie procedury konsultacji społecznych i wzrost o 20% liczby konsultacji w sprawach ważnych dla Radomska i Sieradza.
 • Zmniejszenie przez oba UM o 30% wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 • Zmniejszenie w obu UM o 20% liczby decyzji administracyjnych wydawanych po upływie terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego
 • Opracowanie i usprawnienie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych przez dwa JST, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej lub biurze obsługi klientów

Partnerzy