Poszukiwani eksperci (rolnictwo, leśnictwo, doradcy) EIP-AGRI

Ogłoszenie o naborze ekspertów do grup fokusowych EIP-AGRI skierowane jest do rolników, leśników, doradców, z odpowiednim doświadczeniem praktycznym i technicznym. Poszukiwani są eksperci z dobrą znajomością zagadnień społeczno-ekonomicznych związanych z tematem (perspektywy rynkowe, koszty produkcji, podaż, produkcja i wpływ społeczno-gospodarczy dla rolników i sektora leśnego), a także eksperci doświadczeni w działaniach badawczych i innowacyjnych. 

Obecnie prowadzony nabór jest skierowany do osób posiadających wiedzę, doświadczenie w takich obszarach jak: 
- Zwiększenie bioróżnorodności na gruntach rolnych poprzez cechy krajobrazu o dużej różnorodności. 
- Rolnictwo społeczne i innowacje. 
- Odzyskiwanie opuszczonych gruntów rolnych. 

Działania i komunikacja EIP-AGRI są prowadzone w języku angielskim, dlatego od ekspertów fokusowych wymagana jest znajomość języka angielskiego.Każda z grup fokusowych składa się z maksymalnie 20 ekspertów: rolników, doradców, naukowców i, w stosownych przypadkach, przedstawiciele przemysłu, społeczeństwa obywatelskiego lub innych właściwych podmiotów.Eksperci zostaną wybrani przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Rekrutacja trwa do 19 września 2022 r. Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny na stronie - kliknij