Bon-apetyt na rozwój

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW 4/2019 

Uprzejmie informujemy, iż nabór nr 4/2019 został zamknięty. Jednocześnie w związku z wpływem wniosków na łączną kwotę przekraczającą zaplanowaną na dany nabór pulę środków część z nich trafiła na listę rezerwową. O fakcie tym poinformujemy Państwa każdorazowo w wysłanej wiadomości mailowej. 

ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW nr 4/2019 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 września 2019 r. o godz. 10.00 uruchomiony zostanie nowy nabór wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych w ramach projektu "Bon - apetyt na rozwój!". 

Informujemy ponadto, iż od 16 września 2019 r. od godziny 14.00 możliwe będzie sporządzanie wersji roboczych wniosków. 

W ramach naboru nr 4/2019 pierwszeństwo w ocenie złożonego wniosku oraz podpisania umowy mieć będą MŚP nie korzystające do tej pory z dofinansowania w ramach realizowanego projektu „Bon-apetyt na rozwój!”. 

W ogłoszonym naborze nr 4/2019 wyznacza się limit kwotowy wsparcia dla jednego MŚP z wkładem własnym w kwocie 60 000,00 zł.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 4 pkt 3 regulaminu przy każdym kolejnym korzystaniu ze wsparcia MŚP może oddelegować do udziału w Projekcie tylko pracowników, którzy wcześniej nie korzystali z usług rozwojowych w ramach Projektu. 

Uwaga!! Po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej i dopełnieniu przez MŚP i jego pracownika wszystkich określonych warunków, Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową dokonuje formalności związanych z rozliczeniem bonów rozwojowych oraz przekazuje wymagane dokumenty do Operatora w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni kalendarzowych. 

PAMIĘTAJ! Warunkiem rozliczenia usługi rozwojowej oraz uznania jej tym samym za wydatek podlegający dofinansowaniu w projekcie jest - zgłoszenie na usługę maksymalnie na jeden dzień przed rozpoczęciem usługi rozwojowej oraz zrealizowanie jej za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. 

Zapraszamy!!!


PAMIĘTAJ! Warunkiem rozliczenia usługi rozwojowej oraz uznania jej tym samym za wydatek podlegający dofinansowaniu w projekcie jest - zgłoszenie na usługę maksymalnie na jeden dzień przed rozpoczęciem usługi rozwojowej oraz zrealizowanie jej za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW 3/2019

Uprzejmie informujemy, iż nabór nr 3/2019 został zamknięty.Jednocześnie w związku z wpływem wniosków na łączną kwotę przekraczającą zaplanowaną na dany nabór pulę środków część z nich trafiła na listę rezerwową. O fakcie tym poinformujemy Państwa każdorazowo w wysłanej wiadomości mailowej w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku. 

ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW 3/2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 10.00 uruchomiony zostanie nowy nabór wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych w ramach projektu "Bon - apetyt na rozwój!". Zapraszamy!!! 

Informujemy ponadto, iż od 13 maja 2019 r. od godziny 14.00 możliwe będzie sporządzanie wersji roboczych wniosków. 

 Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 4 pkt 3 regulaminu przy każdym kolejnym korzystaniu ze wsparcia MŚP może oddelegować do udziału w Projekcie tylko pracowników, którzy wcześniej nie korzystali z usług rozwojowych w ramach Projektu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW 2/2019

Uprzejmie informujemy, że w wyniku wyczerpania puli środków finansowych zamknięty został nabór wniosków 2/2019 o przyznanie bonów szkoleniowych w ramach projektu "Bon-apetyt na rozwój!". Będziemy informować na bieżąco o terminach kolejnych naborów. 

ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW 2/2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 marca 2019 r.  o godz. 10.00 uruchomiliśmy nowy nabór wniosków 2/2019 r.  o przyznanie bonów szkoleniowych  w ramach projektu "Bon - apetyt na rozwój!". Zapraszamy do składania wniosków o dotacje.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 4 pkt 3 regulaminu przy każdym kolejnym korzystaniu ze wsparcia MŚP może oddelegować do udziału w Projekcie tylko pracowników, którzy wcześniej nie korzystali z usług rozwojowych w ramach Projektu.

Rusza druga tura naborów do projektu Bon – apetyt na rozwój!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację działań zakładających dystrybucję bonów rozwojowych dla przedsiębiorców otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 11 815 162,72 zł, a łączna kwota projektu to ponad 14 mln zł.


O PROJEKCIE

Wsparcie polega na przyznaniu bonów rozwojowych, które przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na przeszkolenie swoich pracowników i siebie. Bony wykorzystane na szkolenia, kursy i studia podyplomowe dofinansowane będą nawet do 80% wartości usługi (maksymalnie do 3000 zł wraz z wkładem własnym na jednego pracownika).

WAŻNE! Pracownik MŚP  może skorzystać z wybranej usługi rozwojowej oferowanej przez firmy zarejestrowane w internetowej Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) .

Wsparcie w szczególności kierowane jest dla:
  • pracowników o niskich kwalifikacjach,
  • pracowników powyżej 50 roku życia,
  • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu,
  • przedsiębiorstw z branż/sektorów strategicznych
  • przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER,
  • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt. 22 tej Ustawy.
JAK WYKORZYSTAĆ BON
EFEKTY

Zakładanym efektem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji u co najmniej czterech tysięcy pracowników w pięciuset przedsiębiorstwach z sektora MŚP, zarejestrowanych na terenie województwa łódzkiego.
Większość formalności związanych z uzyskaniem dofinasowania obsługiwana będzie przez system elektroniczny, a na Państwa indywidualne pytania chętnie odpowiedzą nasi doradcy.
Już dziś warto zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych  (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) , by wyszukać interesujące szkolenia, a ponadto jest to jeden z warunków, które należy spełnić przed ubieganiem się o dofinasowanie. 

Więcej szczegółowych informacji wraz z regulaminem już niebawem na naszej stronie.

Prawidłowa realizacja działań możliwa będzie dzięki współpracy z Partnerami:
  • Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
  • Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
  • EngineArch Marek Pietrucha
DOKUMENTY DO POBRANIA
LIDERZY/PARTNERZY


Lider Projektu:


Partnerzy projektu:
KONTAKT

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź
Tel.: 42 208 92 15
www: www.larr.pl/bony


Bełchatowsko Kleszczowski Park
Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
Ciepłownicza 5 / 97-400 Bełchatów
Robert Michalski 605 425 101 r.michalski@ppt.belchatow.pl
Justyna Zielińska 601 205 377 j.zielinska@ppt.belchatow.pl


Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11
tel.: 881 778 837 , 881 778 839

Partnerzy