Grant na start - dla osób powyżej 30 roku życia

Grant na start - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

Rekrutacja zakończona. 

Rekrutacja w projekcie została zakończona. Obecnie nie prowadzimy naborów dla projektów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczych.
Tytuł projektu: „Grant na start”.
Całkowita wartość projektu 4 878 504,93 zł.
Okres realizacji projektu od 2019-11-01 do 2023-05-31.
Rekrutacja uczestników (III edycja - ostatnia): zakończona

AKTUALNOŚCI

Ostateczna lista rankingowa zatwierdzona przez WUP
2022-04-20
Sprawdź
Wstępna lista rankingowa oceny biznesplanów (przed procedurą odwoławczą)
2022-03-28
Wszystkie przekazane do oceny biznesplany zostały ocenione pozytywnie. Sprawdź.
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
2021-12-29
Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w III edycji projektu „Grant na start”
Ostateczna lista rankingowa
2021-12-02
Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.
Aktualizacja wstępnej listy rankingowej po I etapie rekrutacji
2021-11-24
W związku z aktualizacją wstępnej listy rankingowej procedura odwoławcza zostaje przedłużona do dnia 29 listopada 2021 roku. Pozostałe terminy pozostają bez zmian.
Wstępna lista rankingowa po I etapie rekrutacji
2021-11-17
W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do III edycji projektu „Grant na start” przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych oraz osób niezakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.
„Grant na start” jest skierowany do 120 uczestników z obszaru województwa łódzkiego, tj. osób fizycznych, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEiDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).
Wsparciem zostaną objęte: 
 a) Osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety,
  • osoby o niskich kwalifikacjach. 
b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).
Dzięki realizacji projektu 120 osób zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a 96 osób uzyska wsparcie na jej uruchomienie i prowadzenie.
W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
  • Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (96 osób, kwota 23 050,00 zł).
  • Finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej ( 96 osób, kwota 1 600,00 zł przez okres 12 miesięcy - 19 200,00 zł).
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze  (szkolenie związane z rejestracją i prowadzenie działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu).

KONTAKT

BIURO PROJEKTU

E-MAIL:  grantnastart@larr.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA


DLA UCZESTNIKÓW I EDYCJI PROJEKTU (zakończone)

21.09.2020 - Ostateczna lista rankingowa zatwierdzona przez WUP 

Przedstawiamy zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej i finansowego wsparcia pomostowego w ramach I edycji projektu grant na start.


Lista do pobrania - kliknij

Wstępne wyniki po ocenie formalnej i merytorycznej biznesplanów- I edycja

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków (KOW) zakończyła prace związane z oceną biznesplanów w ramach I edycji projektu „Grant na start”.  Wszystkie przekazane do oceny  biznesplany zostały ocenione pozytywnie.
Lista do pobrania - kliknij

Termin składania wniosków wraz z biznesplanem

Dla I grupy szkoleniowej termin złożenia wniosków wraz z biznesplanem przypada od 29 lipca do 4 sierpnia 2020 roku.
Dla II grupy szkoleniowej termin złożenia wniosków wraz z biznesplanem przypada od 12  do 18 sierpnia 2020 roku.

Aktualności - 10.07.2020

Informujemy, iż z uwagi na konieczność ponownej oceny listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Grant na Start” dokonano jej zaktualizowania - pobierz 

Aktualności - 01.07.2020

W związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wstępnej listy rankingowej zamieszczamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w I edycji projektu „Grant na start” - pobierz 

Aktualności - 25.06.2020

Szanowni Państwo,
 
Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć w ramach bloku szkoleniowo-doradczego dla uczestników I edycji projektu „Grant na start”.
Szczegółowe zasady udzielania wsparcia w ramach bloku szkoleniowo-doradczego wraz ze wsparciem towarzyszącym, zostaną szczegółowo określone w umowie o udzielnie wsparcia szkoleniowo -doradczego, która zostanie podpisana z osobami zakwalifikowanymi do projektu (podpisywanie umów podczas pierwszego dnia szkoleniowego).
 
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po zatwierdzeniu listy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
 
HARMONOGRAM BLOKU SZKOLENIOWO- DORADCZEGO – grupa 1 - pobierz
HRMONOGRAM BLOKU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO  – grupa 2 - pobierz 
Grupa 1 – osoby, które znalazły się na liście rankingowej na miejscach od 1 do 20
Grupa 2 – osoby, które znalazły się na liście rankingowej na miejscach od 21 do 40
 
Ważne: Wszystkie podane terminy są przybliżone i w każdej chwili mogą ulec zmianie. W razie potrzeby przedstawione harmonogramy będą aktualizowane na bieżąco.

Aktualności - 24.06.2020

Wstępna lista rankingowa po III etapie rekrutacji - kliknij

Aktualności 31.03.2020

Wstępna lista rankingowa po I etapie rekrutacji dostępna na stronie - kliknij 

Aktualności

W związku z dużą liczbą zapytań o termin zakończenia oceny formularzy rekrutacyjnych informujemy, że lista zakwalifikowanych Kandydatów zostanie opublikowana w dniu 31 marca 2020 r.

Aktualności

Ostateczna lista rankingowa po II etapie rekrutacji dostępna na stronie - kliknij  

Aktualności

Przypominamy, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, w celu zminimalizowania ryzyka wzrostu masowych zachorowań  przełożono realizację II i III etapu rekrutacji do projektu „Grant na start”. Przewidywany termin rozmów z doradcą zawodowym i komisją rekrutacyjną wstępnie zaplanowany na czerwiec 2020 roku.
 
O nowym terminie będziemy informować na bieżąco


DLA UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU (zakończone)

Aktualności - 26.04.2021 r. - Ostateczna lista rankingowa zatwierdzona przez WUP.

Przedstawiamy zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej i finansowego wsparcia pomostowego w ramach II edycji projektu grant na start.

Lista do pobrania - kliknijAktualności - 02.04.2021 r. - Wstępna lista rankingowa - II edycja. 

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków (KOW) zakończyła prace związane z oceną biznesplanów w ramach II edycji projektu „Grant na start”.  Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową oceny biznesplanów (przed procedurą odwoławczą).

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA POOCENIE BIZNESPLANÓW - pobierz

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Grant na start” osoby, które nie uzyskały rekomendacji do otrzymania wsparcia mają prawo do złożenia odwołania.

Ostateczne wyniki zostaną opublikowane po zatwierdzeniu listy rankingowej przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (po procedurze odwoławczej).


Aktualności - 27.01.2021 r. - Termin składania wniosków wraz z biznesplanem- II edycja

Dla I grupy szkoleniowej termin złożenia wniosków wraz z biznesplanem przypada od 10 do 16 lutego 2021 roku.
Dla II grupy szkoleniowej termin złożenia wniosków wraz z biznesplanem przypada od 24 lutego do 2 marca 2021 roku.

Aktualności - 31.12.2020 r. Ostateczna lista rankingowa zatwierdzona przez WUP w Łodzi.

W związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wstępnej listy rankingowej zamieszczamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w II edycji projektu „Grant na start” - pobierz

Aktualności - 31.12.2020 r. Harmonogram zajęć w ramach bloku szkoleniowo-doradczego.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia w ramach bloku szkoleniowo-doradczego wraz ze wsparciem towarzyszącym, zostaną szczegółowo określone w umowie o udzielnie wsparcia szkoleniowo -doradczego, która zostanie podpisana z osobami zakwalifikowanymi do projektu (podpisywanie umów podczas pierwszego dnia szkoleniowego).

HARMONOGRAM BLOKU SZKOLENIOWO - DORADCZEGO – grupa 1 - pobierz
HARMONOGRAM BLOKU SZKOLENIOWO - DORADCZEGO  – grupa 2 - pobierz

Grupa 1 – osoby, które znalazły się na liście rankingowej na miejscach od 1 do 20
Grupa 2 – osoby, które znalazły się na liście rankingowej na miejscach od 21 do 40

Ważne: Wszystkie podane terminy są przybliżone i w każdej chwili mogą ulec zmianie. W razie potrzeby przedstawione harmonogramy będą aktualizowane na bieżąco

Aktualności - 18.12.2020 r. wstępna lista rankingowa po III etapie rekrutacji.

Poniżej publikujemy listy rankingowe po przeprowadzeniu trzech etapów rekrutacji do II edycji projektu: 
- wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych - pobierz
- wstępna lista rankingowa osób niezakwalifikowanych - pobierz

Osoby, które nie zakwalifikowały się do projektu, zostały wpisane na wstępną listę rezerwową. Ostateczne listy rankingowe zostaną opublikowane po akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Aktualności - 23.11.2020 r. Ostateczna lista rankingowa.

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od decyzji komisji rekrutacyjnej dot. oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do drugiej edycji projektu „Grant na start” przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.
 
- ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych - pobierz
- ostateczna lista rankingowa osób niezakwalifikowanych - pobierz

Aktualności - 16.11.2020 r. Termin odpowiedzi na odwołania.

W związku z wpłynięciem do biura projektu dużej liczby odwołań do przeprowadzonej oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych i koniecznością przeprowadzenia ponownej rzetelniej oceny wszystkich zgłoszeń informujemy, że odpowiedź na odwołania nastąpi do 23 listopada 2020 roku.

10.11.2020 r. Wstępna lista rankingowa po I etapie rekrutacji.

W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do II edycji projektu „Grant na start” przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.
 
- wstępna lista rankingowa osoby zakwalifikowane - pobierz
- wstępna lista rankingowa osoby niezakwalifikowane - pobierz
 
Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w regulaminie rekrutacji.

DOKUMENTY DLA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Grant na start" współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 4 878 504,93 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4 606 443,93 zł