Horyzont 2020 – o projekcie

INNOPROCUR – wsparcie dla uczestnictwa MŚP w projektach PCP i PPI 

Projekt innoPROCUR został sfinansowany przez europejski program „Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 759596. Celem projektu jest podejmowanie wspólnych wyzwań w zakresie wspierania innowacji, a mianowicie ułatwianie i wspieranie uczestnictwa innowacyjnych podmiotów z sektora MSP w PCP – Zamówieniach przedkomercyjnych (które mają na wskazanie rozwiązań konkretnych potrzeb sektora publicznego), porównując / zatwierdzając alternatywne podejścia do rozwiązań od różnych dostawców) i PPI – zamówienia publiczne na innowacje (mające na celu uruchomienie klienta / wczesnego przyjmowania / pierwszego nabywcy innowacyjnych komercyjnych rozwiązań końcowych, które niedawno pojawiły się na rynku).

Grupa docelowa reprezentowana jest przez innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą być dostawcami innowacyjnych towarów i usług oraz mogą korzystać z uczestnictwa w PCP i PPI, zdobywając nowe możliwości biznesowe i zasoby na rzecz rozwoju innowacji i zwiększania ich konkurencyjności na rynku. Nie posiadają jednak konkretnych i skutecznych usług wsparcia, zwiększających ich świadomość i możliwości, informując je i wspierając w procedurach PCP / PPI.

Usługi wsparcia ułatwiające MŚP uczestnictwo w PCP / PPI mają pomóc firmom w łatwiejszym dostępie do prywatnego finansowania osób trzecich i zlikwidować bariery dla ich innowacyjnych produktów i usług.

Działalność w zakresie uczenia się partnerskiego umożliwi partnerom projektowym wymianę doświadczeń, pozwoli dzielić się dobrymi i złymi praktykami w zakresie usług wsparcia dla MŚP na temat PCP / PPI.

Zrealizowany w ramach projektu specjalny dokument będzie służył jako „przewodnik” dla innych agencji i ośrodków wsparcia biznesu, jako narzędzie do zapewnienia podobnych lub bardziej zogniskowanych usług.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem, który jest dostępny do pobrania poniżej:
  •  Czas trwania projektu – 12 miesięcy (maj 2017 r. – kwiecień 2018 r.)  Szczegółowe cele projektu innoPROCUR są następujące: 
  • Identyfikacja i ocena dobrych praktyk w zakresie ułatwiania udziału MŚP w PCP i PPI, które mają być przenoszone w MŚP w celu wspierania innowacji w ramach programów lokalnych i krajowych. Dzięki utworzeniu grupy ds. Równouprawnienia i zastosowaniu metod Twinning partnerzy zidentyfikują najlepsze praktyki i przedstawią rekomendacje lokalnym / krajowym decydentom / zainteresowanym stronom uczestniczącym w określeniu programów wsparcia innowacji dla MŚP na szczeblu lokalnym i krajowym.
  • Ustanowienie trwałego partnerstwa pomiędzy zaangażowanymi organizacjami w celu wzięcia udziału w częstszych działaniach związanych z równouprawnieniem.
MoU – protokół ustaleń zostanie podpisany przez partnerów po zakończeniu projektu, jako pierwszy krok w ramach sieci organizacji mających na celu promowanie, egzekwowanie i dalsze rozwijanie usług wsparcia PCP / PPI dla MŚP.

Aby osiągnąć te cele, projekt innoPROCUR ułatwi wymianę wiedzy między uczestnikami w następujących sprawach:
  • Zapewnienie usług wsparcia ułatwiających i zachęcających do uczestnictwa w innowacyjnych MŚP (które są elastyczne, aby zaspokoić konkretne potrzeby zamawiających) w europejskim PCP / PPI.
  • Poprawa administracyjnych aspektów zarządzania programami wsparcia innowacji dla MŚP.
  • Poprawa jakościowych procedur w identyfikacji europejskich PCP / PPI i informowanie MŚP na podstawie ich specyficznych umiejętności i oferty technologicznej.
  • Identyfikacja „dobrych praktyk” wśród agencji innowacji i organizacji pośredniczących, które skutecznie wspierały MŚP w wykorzystaniu możliwości oferowanych przez PCP / PPI.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Partnerzy