Jeremie2 – Pożyczka rozwojowa 2023

JEREMIE2 - Pożyczka rozwojowa 2023

Aktualizacja: 24.05.2024r.
Informujemy, że wartość złożonych wniosków w ramach projektu Pożyczka Rozwojowa 2023 przekracza dostępny limit środków w ramach tego programu. W związku z tym, istnieje ryzyko, że kolejne złożone wnioski nie zostaną rozpatrzone.

26.02.2024r.
ŁARR S.A. informuje, iż z dniem 1.03.2024r. wznawia nabór wniosków na pożyczki inwestycyjne dla MŚP w ramach Pożyczki Rozwojowej 2020 i Pożyczki Rozwojowej 2023. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 100.000 zł. Oprocentowanie 1,71% w skali roku.Przedsiębiorca może skorzystać z pożyczki pod warunkiem, że uprzednio nie otrzymał wsparcia zarówno z Pożyczki Rozwojowej 2020 jak i Pożyczki Rozwojowej 2023.

23.10.2023r.
Status pożyczki: trwa nabór wniosków w kwotach od 5 do 70 tys. zł - dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy). Nabór dla pozostałych wniosków został zamknięty. 

3.10.2023r. - Informujemy, że wartość złożonych wniosków w ramach projektu Pożyczka Rozwojowa 2020/2023 przekracza dostępny limit środków w ramach tego programu. W związku z tym, istnieje ryzyko, że kolejne złożone wnioski nie zostaną rozpatrzone lub ich kwota zostanie obniżona z powodu wyczerpania budżetu przeznaczonego na Pożyczki Rozwojowe. 

Jednocześnie informujemy, iż w ramach Funduszu bez zmian przyjmowane są wnioski w kwotach od 5 do 70 tys. zł - dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy).

UWAGA - NIŻSZE OPROCENTOWANIE

Od 20 marca b.r. niższe oprocentowanie - 1,71% w skali roku.
Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa 2023). Wnioski można składać w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:30 – 15:00. 

 W ramach Funduszu udzielane są pożyczki: 
- w kwotach od 5 tys. do 100.000 zł - dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
- w kwotach od 5 do 70 tys. zł - dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy); 
m.in. na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (przykładowo: prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania).
 
O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem.Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 1,71 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie rynkowe od 6,28%-12,18% - w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń. Więcej informacji w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz tabeli oprocentowania pożyczki.

Pożyczka obrotowa

Pożyczka na zakup środków obrotowych (produktów, materiałów, towarów) do kwoty 100.000,00 zł. Rekomendowany okres finansowania to 12-24 miesiące. Oprocentowanie rynkowe od 6,28%-12,18% - w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń). Więcej informacji w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz tabeli oprocentowania pożyczki

 Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na:
  • spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych
  • zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców
  • bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.)
Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, (kontakt - kliknij), gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Projektu. 

Jak złożyć wniosek? 
Wniosek o udzielenie pożyczki będzie można składać bezpośrednio w siedzibie ŁARR S.A. w godzinach 8:30 - 15:00 lub listownie na adres siedziby ŁARR S.A. (WAŻNE! Wypełniony dokument „Formularz wniosku o udzielenie pożyczki” powinien zostać zaparafowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji).


Dokumenty aplikacyjne

Dodatkowo

  • Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy (bądź Wspólników Wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej oraz spółek osobowych)- PIT/ CIT bądź zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (za dwa ostatnie lata) 
  • Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg dołączenia do formularza sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości) 
  • Raport BIK oraz Raport BIK Moja Firma, dostępne na stronie www.bik.pl
  • - Raporty powinny być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki,
  • - w przypadku, gdy o pożyczkę wnioskuje spółka cywilna albo spółka osobowa konieczne jest złożenie Raportów dla spółki oraz wszystkich jej wspólników,
  • - obligatoryjne jest złożenie Raportów dla małżonka Wnioskodawcy oraz małżonka wspólnika spółki będącej Wnioskodawcą jeżeli nie występuje ustrój małżeńskiej rozdzielności majątkowej,
  • - ŁARR S.A. w toku prowadzonej analizy Wniosku o udzielenie pożyczki może wystąpić o złożenie Raportów w odniesieniu do innego podmiotu, który jest powiązany z Wnioskodawcą.


Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek

ŁARR S.A. zastrzega, że podejmując decyzję o udzieleniu pożyczki, może obniżyć wnioskowaną kwotę, kierując się dostępną w danym momencie wartością środków na pożyczki w ramach Funduszu bądź ryzykiem finansowym lub ekonomicznymi uwarunkowaniami Projektu. 

Maksymalna kwota jednostkowej pożyczki wynosi 100.000 zł. ŁARR S.A. zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału pożyczkowego, w ramach Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. a Menadżerem ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Informacja o obniżeniu (aktualnie obowiązującej maksymalnej kwocie) będzie ogłaszana na stronie- larr.pl. 

Realizowany przez ŁARR S.A. Projekt JEREMIE 2 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno-obrotowe - Pożyczka Rozwojowa został utworzony ze:– środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między ŁARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – na podstawie Umowy o Finansowanie projektu pn. „Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa”, zawartej w dniu 28 marca 2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 – 2020 a BGK,– oraz z wkładu własnego ŁARR S.A., pochodzącego ze środków budżetu państwa przekazanych na działalność pożyczkową dla MSP przez Wojewodę Łódzkiego. 

Łączna wartość Projektów wyniesie około 42.500.000 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich w kwocie 36.125.000 zł). Planowany efekt Projektów to minimum 113 pożyczek (łącznie), udzielonych dla sektora MŚP. 

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, na podstawie Umowy o finansowanie projektu pod nazwą „Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa”, zawartej w dniu 9 grudnia 2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, a Bankiem. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego – podmiotu wybranego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym (pożyczkami) utworzonym ze środków Funduszu Funduszy i środków własnych ŁARR S.A., z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców (mikro lub małych lub średnich przedsiębiorców).