JEREMIE2 - archwium

Aktualna oferta Jeremie 2

Poniższe informacje dotyczą produktów archiwalnych. 

W przypadku pytań o aktualną ofertę zapraszamy do kontaktu z konsultantem -

ARCHIWUM

ŁARR S.A. informuje, że w związku z wyczerpaniem środków w ramach Mikropożyczki Inwestycyjno- Obrotowej oraz Pożyczki Inwestycyjnej, nabór wniosków zostaje wstrzymany z dniem 11 października 2019 r.

ŁARR S.A. informuje, że od dnia 24.10.2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Projektu JEREMIE2. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi (1 piętro),  w godzinach 08:30 – 16:00. 

ŁARR S.A. w ramach Projektu JEREMIE2 uruchomiła dwa fundusze pożyczkowe:
  • Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne-pożyczka inwestycyjna udzielana w kwotach od 300 tys do 2 mln zł, preferencyjne oprocentowana, od 0,25 do 5% w skali roku (przykładowe oprocentowanie, przy 5 letnim okresie spłaty wynosi 0,75% w skali roku).
  • Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno- obrotowe - Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowe udzielana w kwotach od 5 do 70 tys. zł, preferencyjnie oprocentowana, 0,1 % w skali roku (przykładowe oprocentowanie, przy 3 letnim okresie spłaty, wynosi 0,5 % w skali roku).
Wsparcie w ramach Projektu JEREMIE 2 może być przeznaczone na finasowanie:
  • zalążkowego i kapitału na rozruch,
  • na rozszerzenie działalności,
  • na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstw,
  • na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.
Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Pożyczek i Poręczeń, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, pod tel. 42 6643043, gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Projektu.

Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa dla mikro przedsiębiorców typu start- up, na cele inwestycyjno- obrotowe.

Dokumenty aplikacyjne:
RODO
Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE2, obowiązujące od 05.01.2018 r.
Dokumenty rozliczające pożyczkę:
Dokumenty informacyjne:

Pożyczka Inwestycyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, na cele inwestycyjne.


Dokumenty aplikacyjne:
Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE2, obowiązujące od 05.01.2018 r.
RODO
Dokumenty rozliczające pożyczkę:
Dokumenty informacyjne:
Dokumenty archiwalne:
ŁARR S.A. informuje, że w przypadku Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne (Pożyczka Inwestycyjna), z uwagi na ograniczoną wartość dostępnego kapitału pożyczkowego, liczba udzielonych pożyczek w przedziale kwotowym powyżej 1.300.000 zł wyniesie 3 sztuki.
Jednocześnie przypominamy o zapisach Rozdziału 4 Regulaminu, zgodnie z którymi:

„ŁARR S.A. zastrzega, że podejmując decyzję o udzieleniu pożyczki, może obniżyć wnioskowaną kwotę, kierując się dostępną w danym momencie wartością środków na pożyczki w ramach Funduszu bądź ryzykiem finansowym lub ekonomicznymi uwarunkowaniami Projektu.” 

„Maksymalna kwota jednostkowej pożyczki wynosi 2.000.000 zł. ŁARR S.A. zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału pożyczkowego, w ramach Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. a Menadżerem ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Informacja o obniżeniu (aktualnie obowiązującej maksymalnej kwocie) będzie ogłaszana na stronie- www.larr.lodz.pl.”  
Realizowany przez ŁARR S.A. Projekt JEREMIE 2 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne -Pożyczka Inwestycyjna oraz Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno- obrotowe -Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa zostały utworzone ze:
– środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między ŁARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – na podstawie Umowy o Finansowanie projektu pn. „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”, zawartej w dniu 18 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 – 2020 a BGK,
– oraz z wkładu własnego ŁARR S.A., pochodzącego ze środków budżetu państwa przekazanych na działalność pożyczkową dla MSP przez Wojewodę Łódzkiego. 
 
Łączna wartość Projektu wyniesie około 46.730.000 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich w kwocie 39.000.000 zł). Planowany efekt Projektu to minimum 209 pożyczek, udzielonych dla sektora MŚP
 
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, na podstawie Umowy o finansowanie projektu pod nazwą „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”, zawartej w dniu 18 listopada 2016 r. pomiędzy
Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-
2020, a Bankiem. 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego – podmiotu wybranego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym (pożyczkami) utworzonym ze środków Funduszu Funduszy i środków własnych ŁARR S.A., z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców (mikro lub małych lub średnich przedsiębiorców).

Partnerzy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego