JEREMIE2 – POŻYCZKA ROZWOJOWA 2020

JEREMIE2 - Pożyczka rozwojowa 2020 

Uwaga

Pożyczka jest dostępna. Zapraszamy do składania wniosków.
W związku z dużym zainteresowaniem ofertą pożyczkową informujemy, że wydłużeniu może ulec okres oceny oraz rozpatrywania złożonych wniosków.

21.05.2020
Informujemy, że zgodnie z zapisem Rozdziału 4 pkt. 2 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego dla MŚP (Pożyczka Rozwojowa 2020) z dniem 25 maja 2020 r. obniża maksymalną kwotę pożyczki oraz sumę pożyczek dostępnych dla jednego przedsiębiorcy do 700.000 zł.” 
Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa 2020). Wnioski można składać w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:30 – 16:00. 

W ramach Funduszu udzielane są pożyczki na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz na rzecz niwelowania skutków COVID-19 i wsparcia płynności przedsiębiorstw z sektora MŚP- np. prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania.

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Pożyczka jest udzielana w kwotach od 5 tys. do 1,5 mln zł (od 25.05.2020 maksymalna kwota pożyczki to 700.000 zł). Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,15% (od 01.03.2021 r.) w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie rynkowe (od 0,75% do 6,65% - w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń). Więcej informacji w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz tabeli oprocentowania pożyczki.

Pożyczka obrotowa

Pożyczka na zakup środków obrotowych (produktów, materiałów, towarów) do kwoty 1,5 mln zł (od 25.05.2020 maksymalna kwota pożyczki to 700.000 zł). Rekomendowany okres finansowania to 12-24 miesiące. Oprocentowanie rynkowe (od 0,75% do 6,65% - w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń). Więcej informacji w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz tabeli oprocentowania pożyczki.

 
Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na: 
  • spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych, 
  • zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców,
  • bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).
Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, (kontakt - kliknij), gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Projektu. 
Jak złożyć wniosek?
Wniosek o udzielenie pożyczki będzie można składać bezpośrednio w siedzibie ŁARR S.A. w godzinach 9:00 - 15:30 lub listownie na adres siedziby ŁARR S.A. (WAŻNE! Wypełniony dokument „Formularz wniosku o udzielenie pożyczki” powinien zostać zaparafowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji).  

Zobacz jak poprawnie wypełnić wniosek

Dokumenty aplikacyjne 

Dodatkowo

  • Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy (bądź Wspólników Wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej oraz spółek osobowych)- PIT/ CIT bądź zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (za dwa ostatnie lata) . 
  • Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg dołączenia do formularza sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości) . 
  • Opinie banków oraz innych instytucji finansowych, w których wnioskodawca posiada zobowiązania - zgodnie z wymogami Formularza wymogów dla treści opinii bankowej (Formularz znajduje się poniżej). Opinie bankowe wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki. 


Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek

Archiwum dokumentów

ŁARR S.A. zastrzega, że podejmując decyzję o udzieleniu pożyczki, może obniżyć wnioskowaną kwotę, kierując się dostępną w danym momencie wartością środków na pożyczki w ramach Funduszu bądź ryzykiem finansowym lub ekonomicznymi uwarunkowaniami Projektu. 

Maksymalna kwota jednostkowej pożyczki wynosi 1.500.000 zł. ŁARR S.A. zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału pożyczkowego, w ramach Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. a Menadżerem ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Informacja o obniżeniu (aktualnie obowiązującej maksymalnej kwocie) będzie ogłaszana na stronie- larr.pl. 

Realizowany przez ŁARR S.A. Projekt JEREMIE 2 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno-obrotowe - Pożyczka Rozwojowa został utworzony ze:– środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między ŁARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – na podstawie Umowy o Finansowanie projektu pn. „Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa”, zawartej w dniu 28 marca 2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 – 2020 a BGK,– oraz z wkładu własnego ŁARR S.A., pochodzącego ze środków budżetu państwa przekazanych na działalność pożyczkową dla MSP przez Wojewodę Łódzkiego. 

Łączna wartość Projektów wyniesie około 51.770.000 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich w kwocie 44.000.000 zł). Planowany efekt Projektów to minimum 144 pożyczek (łącznie), udzielonych dla sektora MŚP. 

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, na podstawie Umowy o finansowanie projektu pod nazwą „Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa”, zawartej w dniu 9 grudnia 2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, a Bankiem. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego – podmiotu wybranego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym (pożyczkami) utworzonym ze środków Funduszu Funduszy i środków własnych ŁARR S.A., z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców (mikro lub małych lub średnich przedsiębiorców). 
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.