JEREMIE2 – POŻYCZKA ROZWOJOWA 2020

JEREMIE2 - Pożyczka rozwojowa 2020 

Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa 2020). Wnioski można składać w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:30 – 16:00. 

W ramach Funduszu udzielane są pożyczki na wydatki w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- np. prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania. 

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Pożyczka jest udzielana w kwotach od 5 tys. do 1,5 mln zł. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 1,84 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Więcej informacji w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz tabeli oprocentowania pożyczki. 

Pożyczka obrotowa

Pożyczka na zakup środków obrotowych (produktów, materiałów, towarów) do kwoty 1,5 mln zł. Rekomendowany okres finansowania to 12-24 miesiące. Oprocentowanie rynkowe (od 2,44% do 8,34% - w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń). Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na: 
  • spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych, 
  • zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców,
  • bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).
Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Pożyczek i Poręczeń, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, pod tel. 42 208 93 13, gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Projektu.

Dokumenty aplikacyjne 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek w ramach Projektu JEREMIE2 (Pożyczka Rozwojowa 2020), obowiązujące od 20.01.2020 r.:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
ŁARR S.A. zastrzega, że podejmując decyzję o udzieleniu pożyczki, może obniżyć wnioskowaną kwotę, kierując się dostępną w danym momencie wartością środków na pożyczki w ramach Funduszu bądź ryzykiem finansowym lub ekonomicznymi uwarunkowaniami Projektu. 

Maksymalna kwota jednostkowej pożyczki wynosi 1.500.000 zł. ŁARR S.A. zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału pożyczkowego, w ramach Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. a Menadżerem ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Informacja o obniżeniu (aktualnie obowiązującej maksymalnej kwocie) będzie ogłaszana na stronie- larr.pl. 

Realizowany przez ŁARR S.A. Projekt JEREMIE 2 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno-obrotowe - Pożyczka Rozwojowa 2020 został utworzony ze:– środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między ŁARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – na podstawie Umów o Finansowanie projektu pn. „Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa”, zawartej w dniu 9 grudnia 2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 – 2020 a BGK,– oraz z wkładu własnego ŁARR S.A., pochodzącego ze środków budżetu państwa przekazanych na działalność pożyczkową dla MSP przez Wojewodę Łódzkiego. 

 Łączna wartość Projektów wyniesie około 51.770.000 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich w kwocie 44.000.000 zł). Planowany efekt Projektów to minimum 144 pożyczek (łącznie), udzielonych dla sektora MŚP. 

 Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, na podstawie Umowy o finansowanie projektu pod nazwą „Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa”, zawartej w dniu 9 grudnia 2019 r. pomiędzyZarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, a Bankiem.Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego – podmiotu wybranego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym (pożyczkami) utworzonym ze środków Funduszu Funduszy i środków własnych ŁARR S.A., z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców (mikro lub małych lub średnich przedsiębiorców).
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.