JEREMIE2 - POŻYCZKA ROZWOJOWA

JEREMIE2 - Pożyczka rozwojowa

Status pożyczki: nabór trwa.
Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa). Wnioski można składać w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:30 – 15:00. 

POŻYCZKA ROZWOJOWA
W ramach Funduszu udzielane są pożyczki: 
- w kwotach od 5 tys. do 1,5 mln. zł - dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
- w kwotach od 5 do 70 tys. zł - dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy); 
m.in. na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (przykładowo: prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania).a. 
 
O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 7,62 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie rynkowe od 8,22%-14,12% - w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń. Więcej informacji w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz tabeli oprocentowania pożyczki.

Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na: 
- spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych, 
- zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców, 
- bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).
KONTAKT
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu. Aktualne numery telefonów oraz adresy e-mail znajdziesz na stronie - kliknij 

Uwaga

Informujemy, że w związku z wynikającym z Umowy Operacyjnej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego obowiązkiem wsparcia określonej liczby przedsiębiorców w ramach projektu JEREMIE 2- Pożyczka Rozwojowa, na chwilę obecną pożyczki w ramach tego projektu są udzielane wyłącznie przedsiębiorcom, którzy nie otrzymali wcześniej z niego pożyczki (jednocześnie informujemy, że o Pożyczkę Rozwojową mogą ubiegać się również przedsiębiorcy, którzy korzystali z innych projektów pożyczkowych ŁARR S.A., takich jak Pożyczka Rozwojowa 2020, Pożyczka na Modernizację Nieruchomości, Pożyczka Płynnościowa, Pożyczka Inwestycyjna, Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa).

FAQ - 10 najczęściej zadawanych pytań

Dokumenty aplikacyjne

Dodatkowo

  • Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy (bądź Wspólników Wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej oraz spółek osobowych)- PIT/ CIT bądź zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (za dwa ostatnie lata) . 
  • Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg dołączenia do formularza sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości) . 
  • Opinie banków oraz innych instytucji finansowych, w których wnioskodawca posiada zobowiązania - zgodnie z wymogami Formularza wymogów dla treści opinii bankowej (Formularz znajduje się poniżej). Opinie bankowe wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki. 

Dokumenty regulujące

Archiwum dokumentów

ŁARR S.A. zastrzega, że podejmując decyzję o udzieleniu pożyczki, może obniżyć wnioskowaną kwotę, kierując się dostępną w danym momencie wartością środków na pożyczki w ramach Funduszu bądź ryzykiem finansowym lub ekonomicznymi uwarunkowaniami Projektu. 
Maksymalna kwota jednostkowej pożyczki wynosi 1.500.000 zł. ŁARR S.A. zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału pożyczkowego, w ramach Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. a Menadżerem ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Informacja o obniżeniu (aktualnie obowiązującej maksymalnej kwocie) będzie ogłaszana na stronie - larr.pl. 

Realizowany przez ŁARR S.A. Projekt JEREMIE 2 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno-obrotowe - Pożyczka Rozwojowa został utworzony ze:– środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między ŁARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – na podstawie Umowy o Finansowanie projektu pn. „Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa”, zawartej w dniu 28 marca 2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 – 2020 a BGK,– oraz z wkładu własnego ŁARR S.A., pochodzącego ze środków budżetu państwa przekazanych na działalność pożyczkową dla MSP przez Wojewodę Łódzkiego. 

Łączna wartość Projektu wyniesie około 28.236.000 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich w kwocie 24.000.000 zł). Planowany efekt Projektu to minimum 96 pożyczek, udzielonych dla sektora MŚP. 

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, na podstawie Umowy o finansowanie projektu pod nazwą „Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa”, zawartej w dniu 28 marca 2019 r. pomiędzyZarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, a Bankiem.Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego – podmiotu wybranego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym (pożyczkami) utworzonym ze środków Funduszu Funduszy i środków własnych ŁARR S.A., z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców (mikro lub małych lub średnich przedsiębiorców).