Młodzi Na Start 2 - dla osób do 30 roku życia z subregionu sieradzkiego

Młodzi Na Start 2 - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia zamieszkujących subregion sieradzki.

Rekrutacja zakończona.

Rekrutacja w projekcie została zakończona. Obecnie nie prowadzimy naborów dla projektów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczych.
Tytuł projektu: Młodzi na start II 
Wartość projektu: 1 978 342,80 zł, w tym dofinansowanie 1 956 725,66 zł 
Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 30.06.2023 
Rekrutacja uczestników: zakończona. 
Celem projektu „Młodzi na start II” jest zwiększenie w latach 2021-2023 aktywności zawodowej 40 osób w wieku od 18. do 29. roku życia, zamieszkujących subregion sieradzki województwa łódzkiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 lub znajdują się wśród grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy. Powiaty wchodzące w skład subregionu sieradzkiego: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

Informujemy, że aktualnie prowadzimy nabór do projektu „Młodzi na start II” dla osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, zamieszkujących subregion sieradzki (powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski), które:
- utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. z powodu COVID-19
- znajdują się w jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 
Ostateczny termin na złożenie dokumentów rekrutacyjnych to 30 września 2022 roku.
Grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
  • osoby z kategorii NEET (ang. not in employment, education or training) – osoba, która nie pracuje, nie kształci się, nie szkoli się.,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety,
  • osoby odchodzące z rolnictwa,
  • imigranci, reemigranci. 
Wsparciem zostaną objęte:
osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy (bezrobotne - zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy, bądź bierne zawodowo), które: 
- utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19 - za utratę zatrudnienia wskutek pandemii Covid-19 uznaje się każdą utratę zatrudnienia, która nastąpiła w okresie po 1 marca 2020 r. (co najmniej 80% uczestników) lub 
- znajdują się w jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (maksymalnie 20% uczestników). 
W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
  • Wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej.
  • Stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.
  • Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
  • Wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.  

Kontakt

Tel: 42 208 92 01
E-mail: mlodzi2@larr.pl

Dokumenty rekrutacyjne.

W ramach rekrutacji uczestników kandydaci składają tylko wypełniony formularz rekrutacyjny.

Dokumenty dla uczestników.

Aktualności 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia grupa IV (Młodzi na start 2)
2022-11-28
Wstępna lista osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia grupa IV (Młodzi na start 2)
2022-11-23
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach gr. 4 (Młodzi na start 2)
2022-10-24
Sprawdź
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia gr. III (Młodzi na start II)
2022-10-23
Sprawdź
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji grupa IV (Młodzi na start II)
2022-10-17
Sprawdź
Wstępna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia grupa III (Młodzi na start II)
2022-10-14
Sprawdź
Wstępna lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji (Młodzi na start 2)
2022-10-12
Sprawdź
Harmonogram udzielania wsparcia grupa IV (Młodzi na Start 2)
2022-10-11
Pobierz
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach (Młodzi na start II)
2022-09-07
Sprawdź
Ostateczne listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji (III grupa Młodzi na start 2))
2022-08-29
Sprawdź
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Młodzi na start II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.