Przedłużenie rekrutacji oraz zmiana warunków

Informujemy, że przedłużamy nabór do projektu „Młodzi na start” do 28 maja 2021 roku oraz wprowadzamy zmiany w regulaminie dopuszczające udział w projekcie m.in studentów . 

Zgodnie z udzieloną w dniu 14 maja 2021 roku akceptacją Instytucji Pośredniczącej dotyczącą zmiany zapisów Regulaminu rekrutacji uczestników, w projekcie mogą brać udział także osoby bierne zawodowo.Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 

Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.: 
- studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo, 
- studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne).  Doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. 
- osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).