Pożyczka dla MŚP - województwo świętokrzyskie

Pożyczka dla MŚP - województwo świętokrzyskie

Aktualizacja: 22.04.2024r. 
ŁARR S.A. informuje, iż z dniem 23.04.2024r. rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę dla MŚP – województwo świętokrzyskie
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami (kontakt - kliknij), w godzinach 8- 16, gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące: 
 
Pożyczki dla MŚP w województwie świętokrzyskim
 • w placówce ŁARR S.A. w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Sikorskiego 10/1
  tel: 660 765 860
 • w siedzibie ŁARR S.A. w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34
Jak złożyć wniosek? 
W ramach Funduszu Pożyczkowego – Pożyczka dla MŚP - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, wniosek o udzielenie pożyczki składa się w Departamencie Pożyczek i Poręczeń ŁARR S.A. (DPiP), w siedzibie ŁARR S.A. w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34 albo placówce ŁARR S.A. w Skarżysku- Kamiennej, przy ul. ul. Sikorskiego 10/1, w chwili wpływu podlega on rejestracji. Wniosek można złożyć również listownie na wyżej wskazane adresy. 

O pożyczkę można również zawnioskować w formie elektronicznej:
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. 

Jak to zrobić? 
Wniosek składany w formie elektronicznej powinien być złożony w formie skanu uprzednio podpisanych oryginałów wymaganych dokumentów, format PDF (dostarczanie oryginałów będzie wymagane na dalszym etapie procedowania wniosku). 

Instrukcja do ePUAP: 
1. Klikając w poniższy link, zaloguj się do ePUAP: 
2. Po zalogowaniu się, widoczna będzie strona: Pismo ogólne do podmiotu publicznego. 
3. Wybierając instytucję, wpisz: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
4. Wybierz rodzaj pisma: Wniosek. 
5. W tytule pisma wpisz: Wniosek MŚP- województwo świętokrzyskie. 
6. W treści pisma wpisz: Nazwa Wnioskodawcy. 
7. Dodaj pliki, tj. wniosek wraz z załącznikami w formie skanu uprzednio podpisanych oryginałów wymaganych dokumentów, w formacie PDF. 
8. Kliknij „Dalej”, a w kolejnym kroku „Wyślij bez podpisu”. 

Dla kogo? 
 
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w województwie świętokrzyskim.

Na jakie cele?
W ramach Funduszu finansowane są poniższe typy Inwestycji Końcowych: 
 • inwestycje zwiększające produktywność przedsiębiorcy,
 • zaawansowanie technologiczne przedsiębiorcy, 
 • lub poziom robotyzacji, cyfryzacji i zdolność do wdrażania innowacji (w tym również w zakresie rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii).
W ramach Inwestycji Końcowej, środki z pożyczki można przeznaczyć na wydatki w: 
 • a) rzeczowe aktywa trwałe, 
 • b) wartości niematerialne i prawne, 
 • c) kapitał obrotowy (do wysokości 50% pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją Inwestycji Końcowej).
Ile?

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1.700.000 zł. 

Okres spłaty
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, w tym 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.  

Oprocentowanie pożyczki
 • Co do zasady stosowane jest oprocentowanie na zasadach korzystniejszych niż rynkowe - jest ono stałe w całym okresie spłaty i wynosi 2% w skali roku.
 • Oprocentowanie na zasadach rynkowych jest stosowane w odniesieniu do podmiotów i branż, które są wykluczone z możliwości korzystania z pomocy de minimis/ pomocy publicznej albo wykorzystały dostępne limity. W takich przypadkach jest ono ustalane w wysokości stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych lub komunikatu zastępującego.
Uwaga na podwójne finansowanie

Wydatkując środki z pożyczki Pożyczkobiorca nie może doprowadzić do wystąpienia przypadku podwójnego – całkowitego albo częściowego – sfinansowania ponoszonych wydatków w ramach różnych funduszy lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej albo z tego samego funduszu polityki spójności. 

Rozliczenie pożyczki

Wydatkowanie całej kwoty pożyczki musi zostać dokonane w ciągu 90 dni od wypłaty środków, co należy udokumentować fakturami bądź równoważnymi dokumentami. W tym czasie musi zostać również osiągnięty cel Inwestycji Końcowej.

Pożyczki dla MŚP- województwa świętokrzyskiego udzielne są ze środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Powierniczego, który utworzył i zarządza Funduszem Powierniczym, o którym mowa w art. 2 pkt 20 Rozporządzenia Ogólnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej) w celu realizacji „Projektu"- przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Ogólnego pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowaniu- nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu Projektu nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 pt. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zawartej w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego; 
 - oraz z wkładu własnego ŁARR S.A. 

 Łączna wartość umowy zwartej między BGK a ŁARR S.A. wynosi 12.000.000 zł (w tym 10.200.000 zł wkładu UE oraz 1.800.000 zł wkładu Funduszu Powierniczego) plus wkład własny ŁARR S.A. w wysokości co najmniej 1 793 103,45 zł.Planowany efekt to minimum 35 udzielonych pożyczek, o wartości co najmniej 13.793.103,45 zł, na realizację i wdrożenie inwestycji przez mikro, małych lub średnich przedsiębiorców działających w województwie świętokrzyskim (w tym co najmniej 10 pożyczek na inwestycje o charakterze innowacyjnym).

Dokumenty aplikacyjne

Dodatkowo

 • Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy (bądź Wspólników Wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej oraz spółek osobowych)- PIT/ CIT bądź zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (za dwa ostatnie lata)
 •  Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg dołączenia do formularza sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości) 
 • Raport BIK oraz Raport BIK Moja Firma, dostępne na stronie www.bik.pl 
 • - Raporty powinny być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki, 
 • - w przypadku, gdy o pożyczkę wnioskuje spółka cywilna albo spółka osobowa konieczne jest złożenie Raportów dla spółki oraz wszystkich jej wspólników, 
 • - obligatoryjne jest złożenie Raportów dla małżonka Wnioskodawcy oraz małżonka wspólnika spółki będącej Wnioskodawcą jeżeli nie występuje ustrój małżeńskiej rozdzielności majątkowej, 
 • - ŁARR S.A. w toku prowadzonej analizy Wniosku o udzielenie pożyczki może wystąpić o złożenie Raportów w odniesieniu do innego podmiotu, który jest powiązany z Wnioskodawcą.


Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek