Pożyczka na inwestycje w MŚP – województwo opolskie

POŻYCZKA NA INWESTYCJE W MŚP - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


Aktualizacja: 27.06.2024r.

ŁARR S.A. informuje, iż z dniem 05.07.2024 r. rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę na inwestycje w MŚP – OPOLSKIE 

Kontakt: 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami (kontakt - kliknij), w godzinach 8- 16, gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące pożyczek dla województwa opolskiego: 
- w placówce ŁARR S.A. w Opolu, przy ul. Reymonta 14 (2 piętro, lokal nr 27), 
- w siedzibie ŁARR S.A. w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34

Jak złożyć wniosek? 

Wniosek o udzielenie pożyczki składa się w Departamencie Pożyczek i Poręczeń ŁARR S.A.: w placówce ŁARR S.A. w Opolu, przy ul. Reymonta 14 (2 piętro, lokal nr 27) lub w siedzibie ŁARR S.A. w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34, w chwili wpływu podlega on rejestracji. Wniosek można złożyć również listownie na wyżej wskazane adresy.

O pożyczkę można również zawnioskować w formie elektronicznej:

 - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.  

 Jak to zrobić?  

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien być złożony w formie skanu uprzednio podpisanych oryginałów wymaganych dokumentów, format PDF (dostarczanie oryginałów będzie wymagane na dalszym etapie procedowania wniosku).

 Instrukcja do ePUAP:  

1. Klikając w poniższy link, zaloguj się do ePUAP:
2. Po zalogowaniu się, widoczna będzie strona: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.  
3. Wybierając instytucję, wpisz: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
4. Wybierz rodzaj pisma: Wniosek.  
5. W tytule pisma wpisz: Wniosek MŚP- województwo opolskie.  
6. W treści pisma wpisz: Nazwa Wnioskodawcy.  
7. Dodaj pliki, tj. wniosek wraz z załącznikami w formie skanu uprzednio podpisanych oryginałów wymaganych dokumentów, w formacie PDF.8. Kliknij „Dalej”, a w kolejnym kroku „Wyślij bez podpisu”.
Dla kogo?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w województwie opolskim - z wyłączeniem MŚP z terenu Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki);
Na jakie cele?

W ramach Funduszu finansowany jest poniższy typ Inwestycji Końcowej (projektów) realizowanych na terenie województwa opolskiego (z wyłączeniem inwestycji realizowanych na terenie Subregionu Południowego- powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki)

 a) inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, 

 b) inwestycje w rozwój MŚP zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty. 

 - w przypadku realizacji Inwestycji Końcowej wpisującej się w typ a) należy opisać planowaną inwestycję ze szczególnym uwzględnieniem informacji jakie nowe/ulepszone produkty/usługi (w stosunku do dotychczasowej oferty) powinny zostać wprowadzone na rynek w wyniku zrealizowania Inwestycji Końcowej; Poprzez nowoczesne maszyny i urządzenia rozumie się środek trwały, który w odniesieniu do już posiadanych przez firmę maszyn i urządzeń, posiada jakiekolwiek ulepszenie przyczyniające się do zwiększenia ilości, lub/oraz jakości lub/ oraz zakresu już wytwarzanych produktów/świadczonych usług. Produkt (rozumiany również jako usługa) uznaje się za nowy/ ulepszony na rynku jeżeli dotychczas nie był oferowany przez firmę/ nie był oferowany w tej postaci/ formie. 

 - w przypadku realizacji Inwestycji Końcowej wpisującej się w typ b) należy: 

     - opisać sytuację majątkową firmy przed realizacją przedsięwzięcia, 
     - uwzględnić szczegółowy opis planowanej inwestycji, 
     - uzasadnić celowość przedsięwzięcia z punktu widzenia typu Inwestycji Końcowej, 
     - uwzględnić szczegółowy opis założeń leżących u podstaw planowanych przychodów i kosztów firmy w związku z realizowaną inwestycją (poparty wyliczeniami). 

z opisu powinno jednoznacznie wynikać, iż Inwestycja Końcowa przyczyni się do zwiększenia skali działalności przedsiębiorstwa oraz wzrostu zasięgu jego oferty, rozumianych, m. in.: jako wzrost zasięgu terytorialnego zbytu produktów/świadczenia usług, zwiększenie liczby odbiorców produktów/ usług, zwiększenie produkcji/ zakresu świadczenia usług w stosunku do stanu sprzed Inwestycji Końcowej.
W ramach Inwestycji Końcowej, środki z pożyczki można przeznaczyć na wydatki w:

 • a) rzeczowe aktywa trwałe,  
 • b) wartości niematerialne i prawne, 
Ile?

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1.000.000 zł. 

Maksymalny okres spłaty: 

 60 miesięcy 

 Oprocentowanie pożyczki 

 • Co do zasady stosowane jest oprocentowanie na zasadach korzystniejszych niż rynkowe - jest ono stałe w całym okresie spłaty i wynosi 2% w skali roku. 
 • Oprocentowanie na zasadach rynkowych jest stosowane w odniesieniu do podmiotów i branż, które są wykluczone z możliwości korzystania z pomocy de minimis/ pomocy publicznej albo wykorzystały dostępne limity. W takich przypadkach jest ono ustalane w wysokości stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych lub komunikatu zastępującego. 

Uwaga na podwójne finansowanie 

Wydatkując środki pożyczki pożyczkobiorca nie może doprowadzić do wystąpienia przypadku podwójnego – całkowitego albo częściowego – sfinansowania ponoszonych wydatków ze środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. Podwójne finansowanie oznacza np. więcej niż jednokrotne przedstawienie do rozliczenia pożyczki tego samego wydatku albo tej samej części wydatku ze środków UE/innych źródeł publicznych w jakiejkolwiek formie (w szczególności dotacji, pożyczki, gwarancji/poręczenia). 

 Rozliczenie pożyczki 

Wydatkowanie całej kwoty pożyczki musi zostać dokonane w ciągu 90 dni od wypłaty środków, co należy udokumentować fakturami bądź równoważnymi dokumentami. W tym czasie musi zostać również osiągnięty cel Inwestycji Końcowej.


Dokumenty aplikacyjne

Dodatkowo

  • Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy (bądź Wspólników Wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej oraz spółek osobowych)- PIT/ CIT bądź zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (za dwa ostatnie lata) 
  •  Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg dołączenia do formularza sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości) 
  •  Raport BIK oraz Raport BIK Moja Firma, dostępne na stronie www.bik.pl 
  •  - Raporty powinny być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki, 
  •  - w przypadku, gdy o pożyczkę wnioskuje spółka cywilna albo spółka osobowa konieczne jest złożenie Raportów dla spółki oraz wszystkich jej wspólników, 
  •  - obligatoryjne jest złożenie Raportów dla małżonka Wnioskodawcy oraz małżonka wspólnika spółki będącej Wnioskodawcą jeżeli nie występuje ustrój małżeńskiej rozdzielności majątkowej, 
  •  - ŁARR S.A. w toku prowadzonej analizy Wniosku o udzielenie pożyczki może wystąpić o złożenie Raportów w odniesieniu do innego podmiotu, który jest powiązany z Wnioskodawcą.


Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek

Pożyczki na inwestycje w MŚP- województwa opolskiego udzielane są ze środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Powierniczego, który utworzył i zarządza Funduszem Powierniczym, o którym mowa w art. 2 pkt 20 Rozporządzenia Ogólnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej) w celu realizacji przedsięwzięcia (Projektu), o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Ogólnego pn. Instrumenty Finansowe w gospodarce w ramach Umowy nr FEOP.01.11-IP.01-0001/23-00 o Finansowaniu zawartej w dniu 31 lipca 2023 r. pomiędzy Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, w imieniu którego działa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego - oraz z wkładu własnego ŁARR S.A. 

 Wartość umów zwartych między BGK a ŁARR S.A. wynosi:

- 15.000.000 zł (w tym 12.750.000 zł wkładu UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 2.250.000 zł wkładu z krajowego współfinansowania Funduszu Powierniczego) plus wkład własny ŁARR S.A. w wysokości co najmniej 1.666.666,67 zł. Planowany efekt to minimum 53 udzielone pożyczki, o wartości co najmniej 16. 666.666,67 zł, na realizację i wdrożenie inwestycji przez mikro, małych lub średnich przedsiębiorców działających w województwie opolskim.