Usługi doradcze

Zakres usług doradczych świadczonych przez ekspertów Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

I. Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie - weryfikacja działań firmy w zakresie: 

• audytu istniejących w firmie praw autorskich i praw własności przemysłowej; 
• zabezpieczenia istniejących praw autorskich oraz praw własności przemysłowej; 
• wskazania na obszary naruszeń przysługujących firmie praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz weryfikacji istniejących umów licencyjnych w zakresie praw autorskich i praw własności przemysłowej pozwalające na zabezpieczenie interesu ekonomicznego firmy. 

1. Usługa składa się z następujących po sobie etapów lub wariantów: 

CZĘŚĆ I - AUDYT ISTNIEJĄCYCH W FIRMIE PRAW AUTORSKICH I PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 

CZĘŚĆ II - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH PRAW AUTORSKICH ORAZ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNAKU TOWAROWEGO/ZNAKU USŁUGOWEGO. 

CZĘŚĆ III - WSKAZANIE NA OBSZARY NARUSZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH FIRMIE PRAW AUTORSKICH I PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNAKU TOWAROWEGO/ZNAKU USŁUGOWEGO.

CZĘŚĆ IV - WERYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH UMÓW LICENCYJNYCH W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH I PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNAKU TOWAROWEGO/ZNAKU USŁUGOWEGO.

CZEŚĆ V - SZKOLENIE/SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WYBRANEJ GRUPY PRACOWNIKÓW FIRMY, SZCZEGÓLNIE ZAANGAŻOWANYCH W NEGOCJOWANIE I STOSOWANIE UMÓW ZAWIERAJĄCYCH ASPEKTY PRAW AUTORSKICH ORAZ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ.

2. Biznesowe rezultaty usługi:

Zabezpieczenie interesu ekonomicznego firmy w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. 

3. Szacunkowy czas trwania wdrożenia: 

W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa usługa doradcza dla firm z sektora MŚP powinna trwać ok 258 h. 

4. Osoby/działy zaangażowane w prace projektowe po stronie klienta:

Udział obligatoryjny:
• Inżynier produktu/właściciel procesu – informacje w celu analizy produktów/ usług przedsiębiorstwa w kontekście ochrony własności intelektualnej.
• Dział prawny - analiza dotychczasowych form ochrony własności intelektualnej w firmie; 
• Najwyższe kierownictwo - akceptacja raportu z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej wskazujący na obecną praktykę firmy w tym obszarze oraz walidacja rekomendowanych kroków których podjęcie jest uzasadnione w celu zabezpieczenia jej interesu ekonomicznego.   


II. Wdrożenie strategii Lean Management w przedsiębiorstwie 

1. Usługa składa się z następujących po sobie etapów lub wariantów: 

CZĘŚĆ I - WPROWADZENIE DO LEAN – GRA SYMULACYJNA 
CZĘŚĆ II - OCENA POTENCJAŁU: ANALIZA STANU OBECNEGO PROCESÓW OPERACYJNYCH

2. Biznesowe rezultaty usługi: 

 Zwiększenie zyskowności poprzez realizację oszczędności zrealizowanych poprzez wdrożenie metodologii LEAN. 

3. Szacunkowy czas trwania wdrożenia: 

Część pierwsza usługi - Wprowadzenie Do Lean – Gra Symulacyjna trwa jeden dzień roboczy, część druga Ocena Potencjału: Analiza Stanu Obecnego Procesów Operacyjnych trwa ok 258 h. 

 4. Osoby/działy zaangażowane w prace projektowe po stronie klienta: 

W organizacjach zatrudniających do około 50 osób powinna być zaangażowana cała załoga, włącznie z najwyższym kierownictwem lub nawet w właścicielami jeśli są zaangażowani w zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem.

III. Opracowanie strategii sprzedaży produktów lub usług na nowych rynkach zbytu

1. Usługa składa się z następujących po sobie etapów lub wariantów:

 a) Analiza obecnego portfela produktów i przedsiębiorstwa, oraz analiza rynku docelowego, jego wymagań, charakterystyka i specyfika (jako rynek może być rozumiany: nowy region Polski, kraj, branża, etc.). Ocenę możliwości ekspansji przedsiębiorstwa na nowy rynek wraz z listą niezbędnych charakterystyk produktu/usług które muszą/powinny być spełnione aby ekspansja się powiodła. 

b) Propozycja rekomendacji dostosowania obecnego, lub stworzenia nowego katalogu produktów odpowiadających wymaganiom stawianym przez nowy rynek. Ostateczne opracowanie listy dostosowań i nowego katalogu realizowane poprzez wspólne warsztaty ekspertów rynku docelowego i przedstawicieli przedsiębiorstwa. 

c) Przygotowanie planu marketingowego i pozycjonowania, a w szczególności zbudowanie planu przekazu marketingowego odpowiadającego na oczekiwania i kluczowe parametry podejmowania decyzji przez klientów na nowym rynku. Rekomendacja w zakresie podejmowania działań partnerskich z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi, analitykami i doradcami branży. 

d) Opracowanie ścieżek marketingowych dla stworzonej dedykowanej oferty dla nowego rynku - przygotowanie planu wydarzeń i rekomendacji w zakresie obecności komercyjnej na wydarzeniach branży usług biznesowych i technologicznych oraz strategia budowania relacji z najważniejszymi interesariuszami branży.

 2. Biznesowe rezultaty usługi: 

a) Zwiększenie sprzedaży 
b) Zwiększenie zyskowności poprzez realizacja oszczędności poprzez wykorzystanie efektu synergii zwiększonej sprzedaży 

3. Szacunkowy czas trwania wdrożenia:

W zależności od specyfiki produktu/usługi oraz rynku docelowego specjalistyczna usługa doradcza dla firm z sektora MŚP powinna trwać ok 258 h. 

4. Osoby/działy zaangażowane w prace projektowe po stronie klienta:

Udział obligatoryjny:
• Inżynier produktu/właściciel procesu - informacje w celu analizy portfela, oraz nowego katalogu 
• Dział marketingu - współpraca przy tworzeniu planu i ścieżek marketingowych. 
• Najwyższe kierownictwo - walidacja rekomendacji i akceptacja strategiib)

Udział nieobligatoryjny: 
• Dział finansów - kalkulacja niezbędnych inwestycji dostosowawczych 
• Dział produkcji - operacyjna walidacja dostosowań produktu/usługi 
• Dział prawny - analiza ewentualnych ograniczeń nowego katalogu produktów/usług, lub regulacji na nowym rynku zbytu.  


IV.  Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa zmierzającego do wejścia na rynki zagraniczne

1. Usługa składa się z następujących po sobie etapów lub wariantów:

CZĘŚĆ I - PODSTAWOWE INFORMACJE O DOKUMENCIE: 
a) nazwa wnioskodawcy, 
b) nazwa wykonawcy usług doradczych, 
c) imiona i nazwiska autorów dokumentu, 
d) data sporządzenia dokumentu. 

CZĘŚĆ II - KRÓTKI OPIS HISTORII I DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY. Charakterystyka historii przedsiębiorstwa oraz głównego przedmiotu jego działalności. W punkcie tym przedstawiona powinna być oferta produktowa, opis procesu produkcji i dystrybucji produktu (usługi) oraz dotychczasowe działania promocyjne. 

CZĘŚĆ III - OPIS PRODUKTÓW/ USŁUG PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZNACZONYCH DO INTERNACJONALIZACJI. Należy wskazać nazwy produktów/usług przeznaczonych do eksportu. Należy poddać je również charakterystyce podając opisy techniczne, cechy jakościowe oraz fazę życia produktu. 

CZĘŚĆ IV - ANALIZA POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja i przedstawienie głównych konkurentów przedsiębiorstwa oraz oferowanych przez niego produktów/usług/technologii. Należy przedstawić czym różni się oferta przedsiębiorstwa od ofert konkurencji oraz porównanie oferty podmiotów konkurencyjnych z ofertą firmy w zakresie: jakości produktów, innowacyjności, ceny, promocji oraz kanałów dystrybucji. 

CZĘŚĆ V - ANALIZA SWOT. Strategiczna analiza SWOT przedsiębiorstwa oraz produktów/usług na strategicznych rynkach. 

CZĘŚĆ VI – ANALIZA ZASOBÓW. Analiza posiadanych zasobów oraz prognoz rozszerzenia działalności ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przez eksport. 

CZĘŚĆ VII - DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA EKSPORTOWE. Opis dotychczasowej działalności eksportowej przedsiębiorstwa oraz perspektywy rozwoju działalności firmy przez eksport. Należy opisać kraje, do których eksportowane były i są produkty lub usługi przedsiębiorstwa. 

CZĘŚĆ VIII - ANALIZA FINANSOWA FIRMY. Należy przeprowadzić analizę finansową firmy składającą się z:
• analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa (wskaźniki płynności, wskaźniki rentowności oraz wskaźniki poziomu zadłużenia);
• analizy struktury dynamiki sprawozdania finansowej (analizy ogólnej sytuacji majątkowej i finansowej, analizy struktury bilansu, analizy dynamiki bilansu, analizy struktury rachunku zysku i strat, analizy dynamiki rachunku zysku i strat);
• prezentacji struktury i dynamiki dla poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysku i strat. 

CZĘŚĆ IX – OKREŚLENIE RYNKÓW DOCELOWYCH. Przegląd strategicznych rynków (w tym określenie wybranych rynków docelowych dla działalności eksportowej przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem). 

CZĘŚĆ X – ANALIZA AKTÓW PRAWNYCH, PROCEDUR I PRAKTYK HANDLOWYCH. Przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów lub usług przedsiębiorstwa do wybranych rynków docelowych (w tym określenie norm, wymagań, certyfikatów oraz określenie ryzyk i zagrożeń w wejściu na nowe rynki). 

CZĘŚĆ XI – OKREŚLENIE CELÓW STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH. Określenie celów strategicznych i operacyjnych w kontekście planowanej działalności eksportowej przedsiębiorstwa (w tym strategia eksportowa w zakresie produktu, ceny, dystrybucji, promocji). 

CZĘŚĆ XII – REKOMENDOWANE DZIAŁANIA. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań rekomendowanych do wdrożenia strategii przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji, koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu (wraz ze wstępnym ich harmonogramem i kosztorysem). 

2. Biznesowe rezultaty usługi: 

a) Rozpoczęcie sprzedaży na nowych rynkach zagranicznych 
b) Zwiększenie eksportu 

3. Szacunkowy czas trwania wdrożenia:

W zależności od specyfiki produktu/usługi oraz rynków docelowych, usługa dla firm z sektora MŚP powinna trwać ok 258 h.

 4. Osoby/działy zaangażowane w prace projektowe po stronie klienta:

 Udział obligatoryjny: 
• Inżynier produktu/właściciel procesu – informacje w celu analizy produktów/ usług przedsiębiorstwa przeznaczonych do internacjonalizacji
• Dział marketingu -  współpraca przy rekomendowaniu działań do wdrożenia strategii przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji 
• Dział finansowy -  współpraca przy opracowywaniu kosztorysu dla rekomendowanych działań do wdrożenia strategii przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji 
• Najwyższe kierownictwo – walidacja rekomendacji i akceptacja strategiib)

Udział nieobligatoryjny: 
• Dział prawny – analiza regulacji na nowym rynkach zbytu 


Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług doradczych zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.