Złota 30tka

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt zakładał objęcie wsparciem 40 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób do 30 roku życia (z wykluczeniem osób uczących się w trybie dziennym), mieszkających (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w woj. łódzkiego, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej i zamierzających prowadzić ją przez co najmniej 12m-cy na terenie woj. łódzkiego. Beneficjentami projektu nie mogą być osoby, które posiadały wpis do EDG, CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Beneficjentem projektu nie może być również osoba, która otrzymała wcześniej wsparcie finansowe na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6. 2 lub Poddziałaniu 8.1.2). Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacji podane są w Regulaminie Projektu i załącznikach do Regulaminu.
 
WSPARCIE UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE:
  • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (komponent obowiązkowy) dla 40 uczestników/czek,
  • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji do wysokości 30 000,00 PLN dla 34 uczestników/czek,
  • wsparcie pomostowe podstawowe oraz przedłużone (wsparcie pomostowe podstawowe przez 6 m-cy dla 34 uczestników/czek do wysokości 1 600,00 PLN/ miesiąc; wsparcie pomostowe przedłużone przez kolejnych 6 m-cy dla 10 uczestników/czek do wysokości 1 600,00 PLN/ miesiąc).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Partnerzy