KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Kobieta w biznesie

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Projekt „Kobieta w biznesie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

 

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”.

 

Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do trzeciej edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji.

 

Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU

LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

 tel.: 42 208 92 42

e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

 


WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA
POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „Kobieta w biznesie”

 
Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z edycji II (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 1
sierpnia 2017r. ) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Kobieta w biznesie”. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie
i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.

Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

 

wstępna lista osób zakwalifikowanych

wstępna lista osób niezakwalifikowanych

 

 

NABÓR DO 3 EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza wszystkie Panie po 29. roku życia, które zainteresowane są założeniem działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego. Projekt skierowany jest do kobiet:

– po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin)

– pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych
zawodowo)

– zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego

– zamieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów woj. łódzkiego: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, rawskiego, skierniewickiego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i dokumenty aplikacyjne dostępne
na stronie:   http://larr.pl/kobieta-w-biznesie

 

Rekrutacja będzie prowadzona w dniach od 2 do 22 listopada 2017 roku. 

 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dzień 2 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od pracy.

 

W związku z tym prosimy Panie, które chcą wziąć udział w rekrutacji do III edycji projektu „Kobieta w biznesie” o wysyłanie w tym dniu formularzy w formie elektronicznej na adres:  kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

Składanie formularzy osobiście w Biurze Projektu lub w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego będzie możliwe od 3 listopada 2017 roku w godzinach 8:00 – 16:00.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 


Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu „Kobieta w Biznesie”.

 

Wsparcie udzielane jest na podstawie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego zawieranej między Beneficjentem pomocy a realizatorem projektu.

 

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze może zostać przyznane 20 Uczestnikom I edycji Projektu w wysokości

do 1 100,00 zł/os., którzy rozpoczęli działalność gospodarczą.

 

W ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego przewidziano możliwość refundacji kosztów szkoleń specjalistycznych. Przez szkolenie specjalistyczne należy rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności.

 

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze nie powinno obejmować szkoleń z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ta materia była przedmiotem bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przed udzieleniem wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.

 

Przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego należy wypełnić (na miejscu w Biurze Projektu) informację o pomocy de minimis.

 

 6. formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

 

 

Beneficjent we wniosku aplikacyjnym (link do załącznika 1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego powinien opisać zasady udziału Beneficjenta pomocy we wsparciu pomostowym szkoleniowo-doradczym.

 

W celu rozliczenia kosztów zakupionej przez Uczestnika projektu usługi doradczej lub szkoleniowej należy przedłożyć potwierdzenie ukończenia szkolenia lub doradztwa.

 

W zakresie udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego nie ma procedury odwoławczej od decyzji negatywnej.
O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasadność.

 

Pozostałe załączniki:

2. Karta Oceny

3. Ośw. o pomocy de minimis

4. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatków objętych de minimis

 5. Umowa_wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 

 


 

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą elektronicznie  lub w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Narutowicza 34, 2 piętro, pokój 207 lub Sekretariat) w godzinach pracy Biura Projektu t.j. w godz. 8.30-16.30, a także w siedzibie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ul. Szadkowska 6 c,  98-220 Zduńska Wola) w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Gotowe Formularze Zgłoszeniowe do Projektu należy złożyć osobiście lub przesłać faxem lub pocztą tradycyjną. Istnieje możliwość przesłania skanu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego na adres: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

 

Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin): 

 

  • pozostających  bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo)
  • zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego (z wyłączeniem kobiet posiadających wpis do CEiDG lub zarejestrowanych w KRS lub prowadzących działalność wg odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)
  • zamieszkałych na terenie jednego z następujących powiatów i miast woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, rawskiego, skierniewickiego, m. Skierniewic, m. Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

Priorytetowo traktowane są kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

 

Projekt jest otwarty na osoby niepełnosprawne.

 

Uwaga: Uczestniczką projektu nie może być osoba, która otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat wsparcie finansowe na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków publicznych.

 

 

 

 W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

  • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (część obowiązkowa),
  • zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo
  • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 22 700,00 PLN,
  • wsparcie pomostowe podstawowe do wysokości 1 750,00 PLN/ m-c przez okres 6 m-cy z możliwością ubiegania się o przedłużenie o kolejne 6 m-cy
  • zwrot kosztów udziału w szkoleniu/ doradztwie związanym z prowadzoną działalnością.

  

W rezultacie 75 uczestniczek projektu nabędzie lub pogłębi kompetencje z zakresu przedsiębiorczości, a spośród nich 60 kobiet otrzyma wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do każdej z 3 edycji projektu składa się z dwóch etapów:

1 etap: Ocena Formularzy Zgłoszeniowych.

2 etap: Test predyspozycji osobowościowych oraz rozmowy kwalifikacyjne z max. 100 osobami, które uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny Formularzy Zgłoszeniowych.

Po przeprowadzonych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę 25 osób zakwalifikowanych do każdej edycji projektu.

 

TERMIN REKRUTACJI:

Zasady rekrutacji oraz terminy rekrutacji do kolejnych edycji projektu wskazano w Regulaminie Rekrutacji.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej ŁARR S.A. po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej i akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą.

 

Poniżej przedstawiamy dokumenty projektu oraz harmonogram prac Komisji Kwalifikacyjnej oraz udzielania wsparcia w ramach II edycji projektu.

 

 

DOKUMENTY PROJEKTU:

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji

1.Formularz Zgłoszeniowy_III edycja

2. Karta_oceny_Formularza_Zgłoszeniowego_(I_etap)

3. Karta_oceny_Testu_i_Rozmowy_Kwalifikacyjnej_Doradcy_zawodowego_(2_etap)

4. Karta_Oceny_Rozmowy_Kwalifikacyjnej_Komisji_Kwalifikacyjnej_(2_etap)

5. Harmonogram_udzielania_wsparcia_w_III_edycji_projektu_KwB

6. wniosek o zwrot kosztów dojazdu

7. Umowa_o_świadczenie_uslug_szkoleniowo-doradczych KwB

8. Regulamin_Komisji_Oceny_Wniosków_KwB

9. Wniosek_o_przyznanie_wsparcia_finansowego_KwB

10. Wzor_biznesplanu_KwB_III edycja

11. Harmonogram_rzeczowo_finansowy_do_wsparcia_finansowego_KwB

12. Wniosek_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego podstawowego w KwB

13. Szacunkowe_zestawienie_wydatków_wsparcia_pomostowego

14. Wzór_karty_oceny_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_finansowego_i_biznesplanu

15. Wzór_Karty_oceny_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego

16. Wzór_umowy_o_udzielenie_wsparcia_finansowego_KwB

17. Wzór_umowy_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego_podstawowego_KwB

18. Regulamin_Komisji_Oceny_Wniosków_o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego

 

 

 

 

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.07.2019

 

Wartość projektu:  2 896 685,55 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 867 201,27 zł

 

Biuro projektu „Kobieta w biznesie”:

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Łódź 90-135, ul. Narutowicza 34

Pokój 203, II piętro

Tel.: 42 208 92 42, 42 208 93 11.

E-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

 

Godziny otwarcia biura projektu:

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.