KONSULTANCI
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
 • RIFtel.: 42 664 3 042
 • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
Kobieta w biznesie

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Projekt „Kobieta w biznesie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

NABÓR DO 3 EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza wszystkie Panie po 29. roku życia, które zainteresowane są założeniem działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego. Projekt skierowany jest do kobiet:

– po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin)

– pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych
zawodowo)

– zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego

– zamieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów woj. łódzkiego: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, rawskiego, skierniewickiego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i dokumenty aplikacyjne dostępne
na stronie:   http://larr.pl/kobieta-w-biznesie

 

Rekrutacja będzie prowadzona w dniach od 2 do 22 listopada 2017 roku. 

 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dzień 2 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od pracy.

 

W związku z tym prosimy Panie, które chcą wziąć udział w rekrutacji do III edycji projektu „Kobieta w biznesie” o wysyłanie w tym dniu formularzy w formie elektronicznej na adres:  kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

Składanie formularzy osobiście w Biurze Projektu lub w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego będzie możliwe od 3 listopada 2017 roku w godzinach 8:00 – 16:00.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 


Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu „Kobieta w Biznesie”.

 

Wsparcie udzielane jest na podstawie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego zawieranej między Beneficjentem pomocy a realizatorem projektu.

 

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze może zostać przyznane 20 Uczestnikom I edycji Projektu w wysokości

do 1 100,00 zł/os., którzy rozpoczęli działalność gospodarczą.

 

W ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego przewidziano możliwość refundacji kosztów szkoleń specjalistycznych. Przez szkolenie specjalistyczne należy rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności.

 

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze nie powinno obejmować szkoleń z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ta materia była przedmiotem bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przed udzieleniem wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.

 

Przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego należy wypełnić (na miejscu w Biurze Projektu) informację o pomocy de minimis.

 

 6. formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

 

 

Beneficjent we wniosku aplikacyjnym (link do załącznika 1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego powinien opisać zasady udziału Beneficjenta pomocy we wsparciu pomostowym szkoleniowo-doradczym.

 

W celu rozliczenia kosztów zakupionej przez Uczestnika projektu usługi doradczej lub szkoleniowej należy przedłożyć potwierdzenie ukończenia szkolenia lub doradztwa.

 

W zakresie udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego nie ma procedury odwoławczej od decyzji negatywnej.
O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasadność.

 

Pozostałe załączniki:

2. Karta Oceny

3. Ośw. o pomocy de minimis

4. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatków objętych de minimis

 5. Umowa_wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 

 


 

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą elektronicznie  lub w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Narutowicza 34, 2 piętro, pokój 207 lub Sekretariat) w godzinach pracy Biura Projektu t.j. w godz. 8.30-16.30, a także w siedzibie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ul. Szadkowska 6 c,  98-220 Zduńska Wola) w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Gotowe Formularze Zgłoszeniowe do Projektu należy złożyć osobiście lub przesłać faxem lub pocztą tradycyjną. Istnieje możliwość przesłania skanu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego na adres: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

 

Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin): 

 

 • pozostających  bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo)
 • zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego (z wyłączeniem kobiet posiadających wpis do CEiDG lub zarejestrowanych w KRS lub prowadzących działalność wg odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)
 • zamieszkałych na terenie jednego z następujących powiatów i miast woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, rawskiego, skierniewickiego, m. Skierniewic, m. Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

Priorytetowo traktowane są kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

 

Projekt jest otwarty na osoby niepełnosprawne.

 

Uwaga: Uczestniczką projektu nie może być osoba, która otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat wsparcie finansowe na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków publicznych.

 

 

 

 W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (część obowiązkowa),
 • zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo
 • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 22 700,00 PLN,
 • wsparcie pomostowe podstawowe do wysokości 1 750,00 PLN/ m-c przez okres 6 m-cy z możliwością ubiegania się o przedłużenie o kolejne 6 m-cy
 • zwrot kosztów udziału w szkoleniu/ doradztwie związanym z prowadzoną działalnością.

  

W rezultacie 75 uczestniczek projektu nabędzie lub pogłębi kompetencje z zakresu przedsiębiorczości, a spośród nich 60 kobiet otrzyma wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do każdej z 3 edycji projektu składa się z dwóch etapów:

1 etap: Ocena Formularzy Zgłoszeniowych.

2 etap: Test predyspozycji osobowościowych oraz rozmowy kwalifikacyjne z max. 100 osobami, które uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny Formularzy Zgłoszeniowych.

Po przeprowadzonych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę 25 osób zakwalifikowanych do każdej edycji projektu.

 

TERMIN REKRUTACJI:

Zasady rekrutacji oraz terminy rekrutacji do kolejnych edycji projektu wskazano w Regulaminie Rekrutacji.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej ŁARR S.A. po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej i akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą.

 

Poniżej przedstawiamy dokumenty projektu oraz harmonogram prac Komisji Kwalifikacyjnej oraz udzielania wsparcia w ramach II edycji projektu.

 

 

DOKUMENTY PROJEKTU:

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji

1.Formularz Zgłoszeniowy_III edycja

2. Karta_oceny_Formularza_Zgłoszeniowego_(I_etap)

3. Karta_oceny_Testu_i_Rozmowy_Kwalifikacyjnej_Doradcy_zawodowego_(2_etap)

4. Karta_Oceny_Rozmowy_Kwalifikacyjnej_Komisji_Kwalifikacyjnej_(2_etap)

5. Harmonogram_udzielania_wsparcia_w_III_edycji_projektu_KwB

6. wniosek o zwrot kosztów dojazdu

7. Umowa_o_świadczenie_uslug_szkoleniowo-doradczych KwB

8. Regulamin_Komisji_Oceny_Wniosków_KwB

 9. Wniosek_o_przyznanie_wsparcia_finansowego_KwB

10. Wzor_biznesplanu_KwB_II edycja

11. Harmonogram_rzeczowo_finansowy_do_wsparcia_finansowego_KwB

12. Wniosek_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego podstawowego w KwB

13. Szacunkowe_zestawienie_wydatków_wsparcia_pomostowego

14. Wzór_karty_oceny_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_finansowego_i_biznesplanu

15. Wzór_Karty_oceny_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego

16. Wzór_umowy_o_udzielenie_wsparcia_finansowego_KwB

17. Wzór_umowy_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego_podstawowego_KwB

18. Regulamin_Komisji_Oceny_Wniosków_o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego

 

 

 

 

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.07.2019

 

Wartość projektu:  2 896 685,55 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 867 201,27 zł

 

Biuro projektu „Kobieta w biznesie”:

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Łódź 90-135, ul. Narutowicza 34

Pokój 203, II piętro

Tel.: 42 208 92 42, 42 208 93 11.

E-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

 

Godziny otwarcia biura projektu:

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.