KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
POŻYCZKA TERMOMODERNIZACYJNA

 

ŁARR S.A. informuje, że od dnia 24.04.2018r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Projektu JEREMIE2. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w Departamencie Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego, znajdującym się przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi (2piętro), w godzinach 08:00 – 15:30.

 

 

 

ŁARR S.A., w ramach Projektu JEREMIE2 uruchomiła pożyczkę termomodernizacyjną. Preferencyjna pożyczka , która może zostać przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć w oparciu o audyt energetyczny w ramach głębokiej modernizacji energetycznej:

 

 

 • Wielorodzinnych budynków mieszkalnych
 •  Budynków użyteczności publicznej 

wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

 

Wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie skwantyfikowanych celów: racjonalizacji zużycia, oszczędności energii i/lub wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Za wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, zostaną uznane inwestycje, które o co najmniej 25% ograniczą zużycie energii, w tym przy Inwestycjach w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe o co najmniej 30%, z zastrzeżeniem, że istnieją szczególnie pilne potrzeby, wynikające z audytu energetycznego.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę termomodernizacyjną:

 

 • Jednostki samorządy terytorialnego, związki, stowarzyszenia JST
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego na projekty zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego.

 

Oprocentowanie pożyczki termomodernizacyjnej:

 

 • 0,15%-0,5% w sakli roku. (wyniki uzależnione od pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzającego osiągniecie oszczędności energii końcowej na poziomie 60%-25%).

 

Maksymalna kwota jednostkowej  pożyczki:

 

 • 3 650 000,00 zł

 

Okres spłaty, wydatkowania i karencji:

 

 • Okres wydatkowania kwoty pożyczki 180 dni od daty wypłaty pełnej kwoty pożyczki,
 • Okres spłaty do 180 miesięcy od momentu jej uruchomienia,
 • Okres karencji wynosi 18 miesięcy od dnia uruchomienia Jednostkowej Pożyczki.

 

 

Warunkiem koniecznym do Wsparcia projektem jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który stanowi kompleksowy element Projektu:

 

 • Audyt energetyczny ex-ante
 • Audyt energetyczny ex-post

 


 

 

Szczegóły informacji nt. warunków udzielania pożyczek oraz wzorce dokumentów aplikacyjnych znajdują się w załączonych dokumentach na stronie:

 

 

http://larr.pl/pobierz-i-przygotuj-dokumenty-termo/

 

 

Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, pod tel. 42 208 92 33– gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Projektu.

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
Realizowany przez ŁARR S.A. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusz na Pożyczkę termomodernizacyjną został utworzone:
– ze środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między ŁARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – na podstawie Umowy o Finansowanie projektu pn. „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”, zawartej w dniu 18 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 – 2020 a BGK,
– oraz z wkładu własnego ŁARR S.A., pochodzącego ze środków budżetu państwa przekazanych na
Łączna wartość Projektu wyniesie około 36 585365,85 zł (w tym wkład ŁARR S.A. 6 585365,85). Planowany efekt Projektu to :
Pośrednik Finansowy, w ramach realizowanej Umowy, zobowiązany jest do osiągnięcia, następujących wskaźników:
• „Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków” na minimalnym poziomie 25 szt., w tym do dnia 31 grudnia 2018 r. na poziomie 4 szt.,
• „Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji” na minimalnym poziomie 200.000,00 m2,
• „Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii” na minimalnym poziomie 560 szt.,
• „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” na minimalnym poziomie 6.100,00 ton równoważnika CO2/ rok.
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, na podstawie Umowy o finansowanie projektu pod nazwą „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”, zawartej w dniu 18 listopada 2016 r. pomiędzy
Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, a Bankiem.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego – podmiotu wybranego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym (pożyczkami) utworzonym ze środków Funduszu Funduszy i środków własnych ŁARR S.A., z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców .

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.