KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
POŻYCZKI JEREMIE2

 

ŁARR S.A. informuje, że od dnia 24.10.2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Projektu JEREMIE2. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi (1 piętro), w godzinach 08:30 – 16:00.

 

ŁARR S.A., w ramach Projektu JEREMIE2 uruchomiła dwa fundusze pożyczkowe:

 

  • Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno- obrotowe -Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa- udzielana w kwotach od 5 do 70 tys. zł, preferencyjnie oprocentowana, 0,1 % w skali roku (przykładowe oprocentowanie, przy 3 letnim okresie spłaty, wynosi 0,5 % w skali roku).
  • Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne -Pożyczka Inwestycyjna- udzielana w kwotach od 300 tys. do 2 mln zł, preferencyjnie oprocentowana, od 0,25 do 5% w skali roku (przykładowe oprocentowanie, przy 5 letnim okresie spłaty, wynosi 0,75 % w skali roku).

 

Wsparcie w ramach Projektu JEREMIE 2 może być przeznaczone na finasowanie:

 

  • zalążkowego i kapitału na rozruch,
  • na rozszerzenie działalności,
  • na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstw,
  • na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

 


 

Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Pożyczek i Poręczeń, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, pod tel. 42 6643043, gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Projektu.

 

Szczegóły informacji nt. warunków udzielania pożyczek oraz wzorce dokumentów aplikacyjnych znajdują się w załączonych dokumentach na stronie:

 

 

http://larr.pl/pobierz-i-przygotuj-dokumenty/

 

 


 

 

ŁARR S.A. informuje, że w przypadku Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne (Pożyczka Inwestycyjna), z uwagi na ograniczoną wartość dostępnego kapitału pożyczkowego, liczba udzielonych pożyczek w przedziale kwotowym powyżej 1.300.000 zł wyniesie 3 sztuki.

Jednocześnie przypominamy o zapisach Rozdziału 4 Regulaminu, zgodnie z którymi:

 

 

„ŁARR S.A. zastrzega, że podejmując decyzję o udzieleniu pożyczki, może obniżyć wnioskowaną kwotę, kierując się dostępną w danym momencie wartością środków na pożyczki w ramach Funduszu bądź ryzykiem finansowym lub ekonomicznymi uwarunkowaniami Projektu.” 

 

 

„Maksymalna kwota jednostkowej pożyczki wynosi 2.000.000 zł. ŁARR S.A. zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału pożyczkowego, w ramach Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. a Menadżerem ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Informacja o obniżeniu (aktualnie obowiązującej maksymalnej kwocie) będzie ogłaszana na stronie- www.larr.lodz.pl.”  

 

 


 

 

Realizowany przez ŁARR S.A. Projekt JEREMIE 2 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne -Pożyczka Inwestycyjna oraz Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno- obrotowe -Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa zostały utworzone ze:
– środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między ŁARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – na podstawie Umowy o Finansowanie projektu pn. „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”, zawartej w dniu 18 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 – 2020 a BGK,
– oraz z wkładu własnego ŁARR S.A., pochodzącego ze środków budżetu państwa przekazanych na działalność pożyczkową dla MSP przez Wojewodę Łódzkiego. 
 
Łączna wartość Projektu wyniesie około 46.730.000 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich w kwocie 39.000.000 zł). Planowany efekt Projektu to minimum 209 pożyczek, udzielonych dla sektora MŚP
 
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, na podstawie Umowy o finansowanie projektu pod nazwą „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”, zawartej w dniu 18 listopada 2016 r. pomiędzy
Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-
2020, a Bankiem.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego – podmiotu wybranego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym (pożyczkami) utworzonym ze środków Funduszu Funduszy i środków własnych ŁARR S.A., z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców (mikro lub małych lub średnich przedsiębiorców).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.