Bony rozwojowe 2020

Nabór nr 6/2021  - od 17.06.2021 r. godz.: 13:00 (nabór został zakończony)

1. Alokacja naboru: 1 000 000 zł do uruchomienia wyłącznie w przypadku niewykorzystania przez inne MŚP przyznanego dofinansowania (np. odrzucenie wniosku/ rezygnacja/ niewykorzystanie w całości dofinansowania itp.); 
2. Ważność dofinansowania: 15.08.2021, niezależnie od daty podpisania umowy/ wpłaty wkładu własnego. 
3. Zapis na usługę powinien nastąpić najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty nadania ID wsparcia w BUR przez Operatora*
4. Limit dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo: 25 000,00 zł. 
5. Termin złożenia dokumentów rozliczeniowych w systemie ŁORKK2 przez PŚUR: 31.08.2021 r.
6. Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie (z zachowaniem określonych w Regulaminie BUR oraz Suplemencie do Regulaminu wsparcia standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i PŚUR biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*Zapis w późniejszym terminie jest dopuszczalny wyłącznie po uzyskaniu zgody Operatora 


*Przypominamy, że w związku z opublikowaniem dniu 23.03.2020 Wytycznych na stronie (kliknij) Operator dokonał aktualizacji zapisów w Regulaminie w odniesieniu do realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach Projektu ŁORKK – edycja 2. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację wszystkie wymagane dokumenty związane z podpisaniem umów będą przekazywane w formie korespondencyjnej. Szczegóły będą ustalane telefonicznie z MŚP po akceptacji zgłoszonych wniosków.

O PROJEKCIE

Kto może otrzymać dotację? 
MŚP z województwa łódzkiego, tj.: 
  • osoby samozatrudnione,
  • mikroprzedsiębiorstwa (liczba pracowników: do 10 osób; obrót roczny nie przekracza 2 mln €),
  • małe przedsiębiorstwa (liczba pracowników: do 50 osób; obrót roczny nie przekracza 10 mln €),
  • średnie przedsiębiorstwa (liczba pracowników: do 250 osób; obrót roczny nie przekracza 50 mln €).
Wysokość dofinansowania:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa: do 80% dofinansowania,
  • średnie przedsiębiorstwa: 50% dofinansowania lub do 80% dofinansowania, w przypadku:pracowników w wieku 50+ (+10% dofinansowania), pracowników o niskich kwalifikacjach (+10% dofinansowania), statusu przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (+10% dofinansowania).
Limit 9240,00 zł wraz z wkładem własnym na osobę.
Na co można przeznaczyć dotację? (każdy nabór dotyczy innego obszaru, należy dokładnie sprawdzać kryteria)
  • usługi szkoleniowe (w tym kursy zawodowe),
  • usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching),
  • studia podyplomowe.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Krok 1 - Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
Krok 2 - Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie lorkk2.pl.
Krok 3 - Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów ŁORKK.
Krok 4 - Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia.
Krok 5 - Dokonanie wpłaty wkładu własnego.
Krok 6 - Odbiór bonów rozwojowych.
Krok 7 - Udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej i przekazanie bonów firmie świadczącej usługi rozwojowe.
Krok 8 - Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR. Rozliczenie ŁORKK z firmą świadczącą usługi rozwojowe.

Kontakt

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A.
Krzysztof Fintzel
ul. Narutowicza 34, 90-135  Łódź
tel. (42) 20 89 215, 606 677 508


DOKUMENTY

LIDER PROJEKTU 
PARTNERZY PROJEKTU 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego