Ogłoszenia

Data publikacji 04.08.2021

Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór Partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu realizowanego w ramach Działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 ze zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania oraz wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o wyborze oferty