JEREMIE2 - POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA (nabór zakońćzony)

JEREMIE2 - Pożyczka płynnościowa 

Aktualna oferta pożyczki płynnościowej dostępna jest na innej stronie.

Aktualność - 23.11.2020 r.

Nabór wniosków został zakończony. 

Pożyczka Płynnościowa z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Płynnościowa):
Dla kogo?
na wsparcie wydatków realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa łódzkiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. 
- przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie, 
- udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W ramach Funduszu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na:
  • a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców; 
  • b) zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy; 
  • c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.; 
  • d) zatowarowanie, półprodukty itp.; 
  • e) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r. 
Na jaki okres?
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 72 miesiące. 
Zabezpieczenia 
W zależności od kwoty pożyczki- poręczenie osoby fizycznej, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych.  
Oprocentowanie 
W zależności od okresu spłaty pożyczki i kwoty- od 0,1 % w skali roku dla pożyczki do 200 tys. zł z okresem spłaty do 12 miesięcy; w pozostałych przypadkach 0,75 % w skali roku (od 01.10.2020 r.).
Kwota pożyczki 
Maksymalna kwota to 1 mln zł, ale nie więcej niż: 
  • dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, 
lub
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.
Jak złożyć wniosek 
Wniosek o udzielenie pożyczki będzie można składać bezpośrednio w siedzibie ŁARR S.A. w godzinach 9:00 - 15:30 lub listownie na adres siedziby ŁARR S.A. (WAŻNE! Wypełniony dokument „Formularz wniosku o udzielenie pożyczki” powinien zostać zaparafowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji).  

Kontakt

Dokumenty aplikacyjne

Dodatkowo

  • Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy (bądź Wspólników Wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej oraz spółek osobowych)- PIT/ CIT bądź zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (za dwa ostatnie lata) .
  • Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg dołączenia do formularza sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości) .
  • Opinie banków oraz innych instytucji finansowych, w których wnioskodawca posiada zobowiązania - zgodnie z wymogami Formularza wymogów dla treści opinii bankowej (Formularz znajduje się poniżej). Opinie bankowe wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki. 


Dokumenty regulujące

Archiwum dokumentów

ŁARR S.A. zastrzega, że podejmując decyzję o udzieleniu pożyczki, może obniżyć wnioskowaną kwotę, kierując się dostępną w danym momencie wartością środków na pożyczki w ramach Funduszu bądź ryzykiem finansowym lub ekonomicznymi uwarunkowaniami Projektu. 

Maksymalna kwota jednostkowej pożyczki wynosi 1.000.000 zł. ŁARR S.A. zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału pożyczkowego, w ramach Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. a Menadżerem ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Informacja o obniżeniu (aktualnie obowiązującej maksymalnej kwocie) będzie ogłaszana na stronie- larr.pl. 

Realizowany przez ŁARR S.A. Projekt JEREMIE 2 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Płynnościowa), zwany dalej „Funduszem”, został utworzony ze środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., zwaną dalej „ŁARR S.A.”, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, zwanym dalej „Menadżerem”, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 - na podstawie Umowy o Finansowanie projektu pn. „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”, zawartej w dniu 18 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 - 2020, a Menadżerem oraz z wkładu własnego ŁARR S.A., pochodzącego ze środków budżetu państwa przekazanych na działalność pożyczkową dla MŚP przez Wojewodę Łódzkiego oraz pożyczki Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o.

Łączna wartość Projektów wyniesie około 58.820.000 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich w kwocie 50.000.000 zł). 

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, na podstawie Umowy o finansowanie projektu pod nazwą „Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa”, zawartej w dniu 12 maja 2020 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, a Bankiem. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego – podmiotu wybranego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym (pożyczkami) utworzonym ze środków Funduszu Funduszy i środków własnych ŁARR S.A., z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców (mikro lub małych lub średnich przedsiębiorców).