Newsletter

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy że:
 • Administratorem danych osobowych jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź), zwana dalej „Administratorem”, z którą można się skontaktować listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: kontakt@larr.lodz.pl. 
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: iod@larr.lodz.pl. 
 • Celem przetwarzania danych przez Administratora jest rozpowszechnianie informacji o usługach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub przy jego udziale, promowanie Administratora oraz prowadzonej przez niego działalności i świadczonych usług. 
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawie uzasadnionych interesów Administratora, opisanych w pkt 3 powyżej. Przesyłanie informacji następuje w zgodzie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
 • Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi wysyłki mailingu, a także podmiotom i organom, którym Administrator zobowiązany będzie udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 
 • Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia wysyłki informacji lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 • Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany - przeniesienia danych. 
 • Mają Państwo też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
 • Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy prawa. 
 • Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania. 
 • Podanie danych jest dobrowolne, natomiast brak podania danych uniemożliwi przekazywanie informacji. 

Partnerzy

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.