POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR (nabór zakończony)

Pożyczka Płynnościowa POIR 

UWAGA

02.03.2022 r.
ŁARR S.A. informuje, że z dniem 02.03.2022r. wstrzymuje nabór wniosków w ramach projektu Pożyczka Płynnościowa POIR.

21.02.2022 r.
ŁARR S.A informuje, że wartość złożonych wniosków w ramach projektu Pożyczka Płynnościowa POIR przekracza dostępny limit środków w ramach tego programu. W związku z tym, istnieje ryzyko, że kolejne złożone wnioski nie zostaną rozpatrzone z powodu wyczerpania budżetu.
Pożyczka Płynnościowa z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Płynnościowa POIR):
Dla kogo? 
Na wsparcie wydatków realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa łódzkiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19. 
 • przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie,
 • udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
W ramach Funduszu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na:
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców;
 • zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy;
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.;
 • zatowarowanie, półprodukty itp.;
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy;
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. Bieżąca rata oznacza nieopłaconą ratę z terminem spłaty między 120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki. 
Na jaki okres? 
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 72 miesiące. 

Zabezpieczenia. 
W zależności od kwoty pożyczki:
- poręczenie osoby fizycznej, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych. 

Oprocentowanie 
Pożyczki objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału, co oznacza, że Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty raty kapitałowej. 

Kwota pożyczki. 
Maksymalna kwota to 15 mln zł, ale nie więcej niż: 
• dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, 
lub 
• 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.
Informacje dotyczące składania wniosków:
W ramach Funduszu Pożyczkowego - Pożyczka Płynnościowa POIR, wniosek o udzielenie pożyczki wraz załącznikami będzie przyjmowany w siedzibie ŁARR S.A., przesłany listownie na adres siedziby ŁARR S.A., bądź w formie elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.Wniosek składany w formie elektronicznej powinien być złożony w formie skanu uprzednio podpisanych oryginałów wymaganych dokumentów, format PDF (dostarczanie oryginałów będzie wymagane na dalszym etapie procedowania wniosku). Wnioski będą przyjmowane począwszy od 16 lutego 2022 r., od godz. 8:00 (wnioski złożone przed tym terminem nie będą rejestrowane).
Instrukcja do ePuap:
2. Po zalogowaniu się, widoczna będzie strona: Pismo ogólne do podmiotu publicznego. 
3. Wybierając instytucję, wpisz: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
4. Wybierz rodzaj pisma: Wniosek. 
5. W tytule pisma wpisz: Wniosek POIR. 
6. W treści pisma wpisz: Nazwa Wnioskodawcy. 
7. Dodaj pliki, tj. wniosek wraz z załącznikami w formie skanu uprzednio podpisanych oryginałów wymaganych dokumentów, w formacie PDF.
8. Kliknij „Dalej”, a w kolejnym kroku „Wyślij bez podpisu”.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

TEL:  42 208 92 01 
E-MAIL:  kontakt@larr.pl

Dokumenty aplikacyjne

Dodatkowo

 • Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy (bądź Wspólników Wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej oraz spółek osobowych)- PIT/ CIT bądź zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (za dwa ostatnie lata) . 
 • Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg dołączenia do formularza sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości).
 • Opinie banków oraz innych instytucji finansowych, w których wnioskodawca posiada zobowiązania - zgodnie z wymogami Formularza wymogów dla treści opinii bankowej (Formularz znajduje się poniżej). Opinie bankowe wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki. 

Dokumenty regulujące