Młodzi Na Start 2 - dla osób do 30 roku życia z subregionu sieradzkiego

Młodzi Na Start 2 - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia zamieszkujących subregion sieradzki.

osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, zamieszkujące subregion sieradzki województwa łódzkiego – powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.
Tytuł projektu: Młodzi na start II 
Wartość projektu: 1 978 342,80 zł, w tym dofinansowanie 1 956 725,66 zł 
Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 30.06.2023 
Rekrutacja uczestników: trwa nabór ciągły
Celem projektu „Młodzi na start II” jest zwiększenie w latach 2021-2023 aktywności zawodowej 40 osób w wieku od 18. do 29. roku życia, zamieszkujących subregion sieradzki województwa łódzkiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 lub znajdują się wśród grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy.Powiaty wchodzące w skład subregionu sieradzkiego:łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.
Grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
  • osoby z kategorii NEET (ang. not in employment, education or training) – osoba, która nie pracuje, nie kształci się, nie szkoli się.,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety,
  • osoby odchodzące z rolnictwa,
  • imigranci, reemigranci. 
Wsparciem zostaną objęte:
osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy (bezrobotne - zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy, bądź bierne zawodowo), które: 
- utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19 - za utratę zatrudnienia wskutek pandemii Covid-19 uznaje się każdą utratę zatrudnienia, która nastąpiła w okresie po 1 marca 2020 r. (co najmniej 80% uczestników) lub 
- znajdują się w jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (maksymalnie 20% uczestników). 
W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
  • Wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej.
  • Stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.
  • Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
  • Wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.  

Kontakt

Tel: 42 208 92 01
E-mail: mlodzi2@larr.pl

Dokumenty rekrutacyjne.

W ramach rekrutacji uczestników kandydaci składają tylko wypełniony formularz rekrutacyjny.

Dokumenty dla uczestników.

Aktualności 

Przedstawiamy wstępne listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji (Młodzi na Start 2)
2022-08-12
Aktualny harmonogram wsparcia (Młodzi na start II)
2022-08-08
Sprawdź
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia (Młodzi na start II)
2022-07-12
Sprawdź
Aktualny harmonogram wsparcia (Młodzi na start II)
2022-07-07
Sprawdź.
Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia (Młodzi na start 2)
2022-06-30
Sprawdź.
Aktualny harmonogram wsparcia - pobierz
2022-05-25
Sprawdź
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach
2022-05-10
Sprawdź
Wyniki oceny biznesplanów
2022-03-30
Sprawdź
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach – grupa 2
2022-03-24
Sprawdź
Ważna informacja - kryterium utraty zatrudnienia wskutek pandemii Covid-19
2022-02-28
W chwili obecnej do udziału w projekcie „Młodzi na start II” zapraszamy wyłącznie osoby spełniające kryterium utraty zatrudnienia wskutek pandemii Covid-19.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Młodzi na start II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.