Dobry kurs na przyszłość - nabór zakończony

„Dobry kurs na przyszłość” - program typu outplacement

Tytuł projektu: „Dobry kurs na przyszłość”. 
Wartość projektu: 2 073 956,52 zł, w tym dofinansowanie: 1 887 286,12 zł. 
Okres realizacji projektu: 2021-11-02 do: 2023-06-30.
W dniu 22.09.2022 rekrutacja do ścieżki dotacyjnej została zakończona. 
Celem projektu „Dobry kurs na przyszłość” jest zwiększenie w okresie 02.11.2021-30.06.2023r aktywności zawodowej u 70 osób (40-K, 30-M) z woj. łódzkiego poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych osób do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań typu outplacement .
Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz: 
- Osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
- Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
Do realizacji tego celu został przewidziany zestaw instrumentów zapobiegających negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie i zatrudnienia przez osoby, które w wyniku zmian gospodarczych zostały zwolnione lub są zagrożone utratą zatrudnienia. Uczestnicy objęci wsparciem otrzymają.:
  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, 
  • szkolenia i kursy zawodowe, 
  • staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, 
  • bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie:
  • szkoleń i doradztwa indywidualnego przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej, 
  • wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050,00 zł, 
  • wsparcia pomostowego przez okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2000 zł.

Kontakt

Tel: 42 208 92 01 
Od 01.07.2022r , by uczestniczyć w procesie rekrutacji do projektu „ Dobry kurs na przyszłość" należy do dokumentów rekrutacyjnych dołączyć : 
1. W przypadku osób zwolnionych : 
- Świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy, zawierające takie elementy jak :
a. Okres zatrudnienia , stanowisko, formę zatrudnienia oraz powód zwolnienia dla potwierdzenia, że utrata pracy nie wystąpiła z przyczyn pracownika.  
2. W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia : 
- umowa o pracę lub inna potwierdzająca zatrudnienie,  
- zaświadczenie pracodawcy, zawierające takie elementy jak: okres, forma oraz informacja nt. 
dokonania w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003r o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, albo dokonania w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych , organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych 
- zaświadczenie w zakresie odprowadzania składek ZUS za ostatni miesiąc przed dniem przystąpienia do projektu.  
3. Wydruk z CEIDG i KRS,4. Wydruk z rejestru : https://rejestr.io/,
5. Aktualne zaświadczenie US i ZUS o niezaleganiu w składkach.

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Ostateczne wyniki oceny biznesplanów – II grupa („Dobry kurs na przyszłość”)
2022-12-05
Sprawdź
Wstępne listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia (II grupa Dobry kurs na przyszłość)
2022-11-28
Sprawdź.
Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach I grupy szkoleniowej projektu „Dobry kurs na przyszłość”.
2022-11-07
Wstępna lista osób zakwalifikowanych I grupa (Dobry kurs na przyszłość)
2022-10-24
Sprawdź
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Dobry kurs na przyszłość- II grupa".
2022-10-05
Sprawdź
Wstępna lista rankingowa dla II grupy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Dobry kurs na przyszłość”
2022-09-28
Sprawdź
„Ostateczna lista rankingowa dla pierwszej grupy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Dobry kurs na przyszłość”
2022-07-29
Sprawdź
Wstępna lista rankingowa (Dobry Kurs na przyszłość)
2022-07-21
Sprawdź