Młodzi Na Start - dla osób do 30 roku życia

Młodzi Na Start - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia

Rekrutacja zakończona.

Rekrutacja w projekcie została zakończona. Obecnie nie prowadzimy naborów dla projektów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczych.
Tytuł projektu: „Młodzi na start”. 
Wartość projektu: 5 322 226,80 zł, w tym dofinansowanie: 5 288 015,46 zł. 
Okres realizacji projektu: 2021-01-01 do: 2023-06-30. 
Rekrutacja: zakończona 
Celem projektu „Młodzi na start” jest zwiększenie w latach 2021-2023 aktywności zawodowej 120 osób w wieku od 18 do 29 roku życia zamieszkujących województwo łódzkie, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 (za utratę zatrudnienia wskutek pandemii Covid-19 uznaje się każdą utratę zatrudnienia, która nastąpiła w okresie po 1 marca 2020 r.), zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy.
Wsparciem zostaną objęte: 
- osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z województwa łódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19 (za utratę zatrudnienia wskutek pandemii Covid-19 uznaje się każdą utratę zatrudnienia, która nastąpiła w okresie po 1 marca 2020 r.).

Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.: 
- studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo, 
- studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne). Doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. 
- osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Dzięki realizacji projektu 120 osób zdobędzie wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie na jej uruchomienie i prowadzenie. 

 W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
  • Wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej.
  • Stypendium szkoleniowe.
  • Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
  • Wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Składanie dokumentów

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie ŁARR oraz przesyłać drogą elektroniczną na adres mlodzi@larr.pl

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne:
Dodatkowo, Kandydaci do projektu mają obowiązek złożyć dokument urzędowy potwierdzający status na rynku pracy (zaświadczenie z ZUS). Z uwagi na fakt, że powyższe zaświadczenie jest ważne 30 dni, Beneficjent będzie informował Kandydatów o terminie, w jakim powinni złożyć dokument, aby jego ważność nie wygasła w chwili przystąpienia do pierwszej formy wsparcia.
Dokumenty dla uczestników projektu:

Aktualności (aktualna edycja)

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia - nabór uzupełniający (Młodzi na start)
2022-10-18
Sprawdź.
Wstępna lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia (Młodzi na start).
2022-10-08
Sprawdź
Listy rankingowe osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz rezerwowa do udziału w projekcie Młodzi na start
2022-08-29
Sprawdź
Ostateczne listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji (Młodzi na Start)
2022-08-10
Pobierz
II etap rekrutacji - listy uczestników (Młodzi na start, III edycja)
2022-07-29
Sprawdź.
Przedstawiamy ostateczne listy rankingowe osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w projekcie Młodzi na Start (III edycja).
2022-06-23
Sprawdź.
Wstępne listy rankingowe osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia
2022-06-09
Młodzi na start (III edycja). Sprawdź
Aktualny harmonogram wsparcia
2022-05-25
Pobierz
Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji (nabór uzupełniający)
2022-04-15
Sprawdź.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
2022-03-31
Sprawdź

Aktualności (archiwum II EDYCJA)

Ostateczna lista rankingowa
2022-02-14
Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach II edycji projektu „Młodzi na start”.
Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach II edycji projektu.
2022-01-28
Przedstawiamy wstępne listy rankingowe osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia.
Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia dla II edycji projektu „Młodzi na start”
2022-01-24
Publikujemy aktualizację harmonogramu udzielania wsparcia dla II edycji projektu „Młodzi na start”
Termin składania wniosków wraz z biznesplanem
2021-12-02
Sprawdź do kiedy musisz złożyć wniosek wraz z biznesplanem.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
2021-11-17
W związku z zakończeniem II etapu rekrutacji w ramach II edycji projektu „Młodzi na start” przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Procedura odwoławcza zakończona - ostateczna lista rankingowa
2021-10-26
W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od decyzji Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do drugiej edycji projektu „Młodzi na start” publikujemy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.
Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji.
2021-10-15
W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do II edycji projektu „Młodzi na start” przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.

Aktualności (archiwum I edycja)

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych (I edycja)
2021-10-11
Pobierz listę.
Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia
2021-10-04
Sprawdź listę.
Termin składania wniosków wraz z biznesplanem
2021-08-16
Dla II grupy szkoleniowej termin złożenia wniosków wraz z biznesplanem przypada od 16 do 20 sierpnia 2021 roku. Dla III grupy szkoleniowej termin złożenia wniosków wraz z biznesplanem przypada od 23 do 27 sierpnia 2021 roku. Dla IV grupy szkoleniowej termin złożenia wniosków wraz z biznesplanem przypada od 30 sierpnia do 3 września 2021 roku. Dla I grupy szkoleniowej (przeniesionej) termin złożenia wniosków wraz z biznesplanem przypada od 6 do 10 września 2021 roku.
Wyniki II etapu rekrutacji
2021-07-20
W związku z zakończeniem II etapu rekrutacji w ramach I edycji projektu „Młodzi na start” przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji.
2021-06-28
Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji.
Wyniki I etapu rekrutacji.
2021-06-18
Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.
Przedłużenie rekrutacji oraz zmiana warunków
2021-05-14
Informujemy, że przedłużamy nabór do projektu „Młodzi na start” do 28 maja 2021 roku oraz wprowadzamy zmiany w regulaminie dopuszczające udział w projekcie m.in studentów .
Aktualizacja regulaminu przyznawania środków
2021-04-20
Publikujemy zaktualizowany Regulamin przyznawania środków. Nowy regulamin obowiązuje od 20.04.2021 roku.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.